Từ tốc ký để cập việc thanh toán trước các tài sản cấm cố cơ sở của các chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố. Có nhiều công thức toán học khác nhau để tính toán số thanh toán trước khoản cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến suất thu lợi đáo hạn được tính trên các chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố: Thanh toán trước theo phần tram không đổi (CPP), ước tính quy về hàng năm khoản thanh toán trước tài sản cầm cố; Tỷ lệ thanh toán trước không đổi (CPR), đo lường khoản thanh toán trước, theo tỷ lệ so với tài sản cầm cố hiện tại. Giả định thanh toán trước sẽ dự báo các dòng tiền ước tính khi nợ cầm cố bảo đảm (CMO) lần đầu được định giá và chào bán cho các nhà đầu tư. Khi Danh mục CMO tồn tại theo thời gian, những dòng tiền này sẽ xác định kỳ đáo hạn kỳ vọng (DURATION) và Thời gian trung bình của chứng khoán.