1. Quy định mới về việc tổ chức của Thanh tra tỉnh

Thông tư 02/2023/TT-TTCP chi tiết hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu trúc tổ chức của cơ quan Thanh tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện, quận, thị xã, và thành phố trực thuộc trung ương, được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

Theo hướng dẫn này, cơ quan Thanh tra tỉnh được tổ chức với các vị trí chính như Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, cùng với đội ngũ Thanh tra viên và nhân viên công chức khác. Đây là bước quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống thanh tra hiệu quả và chuyên nghiệp, đảm bảo sự tuân thủ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các địa phương.

- Chánh Thanh tra tỉnh đóng vai trò quan trọng là người lãnh đạo cao nhất của cơ quan Thanh tra tỉnh, mang trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra cũng như của chính mình. Trọng trách này bao gồm cả việc tuân thủ Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển và biệt phái Chánh Thanh tra tỉnh được thực hiện sau khi đã tham khảo ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ, và đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo sự chuyên nghiệp và độc lập trong hoạt động của cơ quan thanh tra, cũng như sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý và phát triển cộng đồng địa phương.

- Phó Chánh Thanh tra tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chánh Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện những nhiệm vụ này. Trong trường hợp Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh sẽ được ủy nhiệm bởi Chánh Thanh tra tỉnh để điều hành các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của Phó Chánh Thanh tra tỉnh trong việc duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong công tác thanh tra. Quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển và biệt phái của Phó Chánh Thanh tra tỉnh được quyết định bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và theo đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh. Điều này nhấn mạnh tính đúng đắn, minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý và phát triển cộng đồng địa phương.

- Tổ chức của Thanh tra tỉnh được xây dựng với sự hiện diện của văn phòng và một số phòng chuyên môn, chuyên về nghiệp vụ cụ thể, nhằm đảm bảo rằng chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh được thực hiện một cách hiệu quả và toàn diện. Các nhiệm vụ chính bao gồm việc tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của công dân, xử lý khiếu nại và tố cáo, cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, cùng với công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau khi thực hiện thanh tra.

Quá trình thành lập các phòng chuyên môn và nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế của chính quyền địa phương, cũng như các quy định khác liên quan đến thanh tra. Điều này đảm bảo tính pháp lý và chuyên nghiệp trong hoạt động của cơ quan này. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ để đề xuất cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được quyết định. Điều này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức của Thanh tra tỉnh phù hợp và hoạt động một cách hiệu quả nhất, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng địa phương.

 

2. Nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định 30/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã đề ra các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trực thuộc Bộ Ngoại giao, nhằm tạo ra một cơ quan có sức ảnh hưởng và hiệu quả trong việc quản lý và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Theo quy định này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có những nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng như:

- Tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng như các dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Đề xuất và quyết định các văn bản hướng dẫn, quyết định về các hoạt động và chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, sau khi được phê duyệt hoặc ban hành từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, chiến lược và các dự án liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động này.

- Hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ cho các cơ quan và tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác này.

- Đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá các vấn đề mang tính dự báo và chiến lược liên quan đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, nhằm đưa ra những đề xuất mang tính đổi mới và tiên tiến.

- Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập một cách tích cực vào xã hội địa phương, đồng thời khuyến khích và bảo tồn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Công việc này cũng bao gồm việc thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

- Tổ chức, hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ sự đổi mới và sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau.

- Phổ biến thông tin về chủ trương và đường lối của Đảng, các chính sách và pháp luật của Nhà nước, cũng như tình hình và các cam kết quốc tế của Việt Nam, nhằm tăng cường ý thức và sự hiểu biết của người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác.

- Triển khai quản lý đối với các tổ chức xã hội có liên quan đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và minh bạch.

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động khen thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và cộng đồng Việt hải ngoại.

- Liên kết với cơ quan Thanh tra Bộ thanh tra để kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản lý.

- Đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số. Thực hiện các biện pháp bảo mật và an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả và tính bảo mật của các hoạt động trong lĩnh vực này.

- Đảm nhận trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, thực hiện các chế độ về tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác đối với công chức và người lao động trong phạm vi quản lý của Ủy ban, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Tiến hành quản lý tài chính và tài sản được giao, cũng như tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại và tố cáo từ công dân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác được phân công hoặc ủy quyền bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động của Ủy ban diễn ra một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

 

3. Nguyên tắc áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch

Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT sửa đổi và bổ sung các quy định trong Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT, tập trung vào việc hướng dẫn và điều chỉnh việc áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản áp dụng trong việc quy định định mức cho hoạt động quy hoạch:

- Định mức quy định trong Thông tư này được thiết lập nhằm mục đích tối đa hóa khả năng thực hiện các nội dung công việc trong các giai đoạn từ lập kế hoạch, thẩm định, quyết định đến công bố và điều chỉnh các quy hoạch.

- Đối với việc quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm cả kết cấu hạ tầng quốc phòng và an ninh, định mức sẽ được xác định dựa trên các quy hoạch ngành đã chuẩn bị cho lĩnh vực xã hội. Cụ thể, định mức cho từng ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội, từng vùng và từng tỉnh sẽ được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT.

- Khi có yêu cầu từ nhiệm vụ lập quy hoạch, nếu cần thiết phải thực hiện các công việc điều tra cơ bản, thì sẽ áp dụng định mức theo quy định của pháp luật hiện hành và được trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

4. Giám sát kiểm đếm tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Thông tư 19/2023/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề ra các quy định cụ thể nhằm đảm bảo quy trình tiêu hủy tiền diễn ra một cách minh bạch và chính xác. 

- Giám sát quá trình giao nhận tiền hàng ngày tại Tổ kiểm đếm tiền tiêu hủy, theo các quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. Việc này nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của số tiền được chuyển giao và nhận.

- Tiến hành giám sát và thực hiện việc kiểm đếm tiền tiêu hủy. Đặc biệt, cần chú trọng vào việc xác nhận và giám sát kỹ lưỡng các trường hợp thừa, thiếu, hoặc có sự lẫn loại, cũng như phát hiện tiền giả hoặc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong quá trình kiểm đếm tiền.

- Khi kết thúc ngày làm việc, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) của Tổ giám sát kiểm đếm xác nhận kết quả kiểm đếm thực tế trên biên bản do Hội đồng tiêu hủy lập. Các số tiền chưa được kiểm đếm hoặc đã được kiểm đếm nhưng chưa được giao cho Tổ cắt hủy tiền phải được niêm phong, có đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) của Tổ giám sát kiểm đếm và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) của Tổ kiểm đếm tiền tiêu hủy, sau đó được gửi lại kho của Hội đồng tiêu hủy.

- Trong quá trình giám sát, các công chức giám sát được ủy quyền yêu cầu kiểm đếm lại các bó tiền đã được kiểm đếm trong ngày để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

- Đối với các loại tiền tiêu hủy không thực hiện kiểm đếm 100%, nếu kết quả kiểm đếm phát hiện sự thừa, thiếu, lẫn loại hoặc tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều 11 của Thông tư 19/2023/TT-NHNN, Tổ giúp việc báo cáo Hội đồng giám sát đề nghị Hội đồng tiêu hủy tăng tỷ lệ kiểm đếm đối với các loại tiền có sai sót nhiều hơn.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chính sách pháp luật và phương thức tổ chức đời sống pháp luật của xã hội. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.