1 Trách nhiệm của Đảng viên về chuyển sinh hoạt Đảng ?

- Đảng viên phải xuất trình quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu, chuyển công tác, thôi việc, cử đi học,…. thì đảng viên viết bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức (hoặc tạm thời) đến đảng bộ mới.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

- Đảng viên có trách nhiệm phải bảo quản cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp ủy nơi đã làm thủ tục trước đó (tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện, quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng) để cấp ủy xem xét và giới thiệu với cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

2 Trách nhiệm của cấp ủy về chuyển sinh hoạt Đảng ?

2.1 Đối với Cấp ủy cơ sở

- Chi ủy, chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và giao cho bí thư hoặc phó bí thư của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Đảng ủy cơ sở, chi ủy, chi bộ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóng dấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ của cấp ủy ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

2.2 Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp :

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng ở các cấp ủy trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức của cấp ủy ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và đóng dấu của cấp ủy.

- Các cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng (cấp ủy sư đoàn, quân khu, quân, binh chủng...) trong Đảng bộ Quân đội do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ ký và đóng dấu của cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan chính trị, cơ quan tổ chức trong Quân đội ký và đóng dấu của cơ quan chính trị. Cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an do đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ ký và đóng dấu của cấp ủy; cơ quan chính trị công an nhân dân ký, đóng dấu của cơ quan chính trị, nếu ký thừa lệnh ban thường vụ cấp ủy thì đóng dấu cấp ủy.

- Chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

2.3 Đối với tỉnh ủy và tương đương:

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạt đảng. Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được ủy nhiệm cho ban tổ chức của cấp mình; Quân ủy Trung ương được ủy nhiệm cho Tổng cục Chính trị hoặc Cục Tổ chức; Đảng ủy Công an Trung ương được ủy nhiệm cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân hoặc Cục Công tác đảng và công tác quần chúng; Đảng ủy Ngoài nước được ủy nhiệm cho ban tổ chức làm nhiệm vụ giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng và đảng viên.

- Các cơ quan của cấp ủy được giao nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng ở cấp ủy cấp dưới; bồi dưỡng cán bộ làm nghiệp vụ; hằng năm rút kinh nghiệm về công tác giới thiệu sinh hoạt đảng, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

- Thẩm quyền ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng:

+ Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương do trưởng ban, phó trưởng ban ký và đóng dấu.

+ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân do lãnh đạo Tổng cục ký, đóng dấu của Tổng cục. Nếu ủy quyền cho lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác quần chúng ký thì đóng dấu của Cục.

+ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân do lãnh đạo Tổng cục ký, đóng dấu của Tổng cục. Nếu ủy quyền cho lãnh đạo Cục Tổ chức và Trưởng Phòng Quản lý đảng viên ký thì đóng dấu của Cục.

+ Đảng ủy Ngoài nước do Bí thư, Phó Bí thư hoặc lãnh đạo Ban Tổ chức ký và đóng dấu.

Các đồng chí được ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng phải bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng và chịu trách nhiệm trước cấp ủy.

đ) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng ở ngoài nước và đảng viên ở ngoài nước trở về nước, thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước

3 Trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng

Điểm 6.3.6 tiểu mục 6.3 Điều 6 Thi hành điều lệ Đảng quy định

-Cấp ủy đảng các cấp có trách nhiệm giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng và đảng viên; các cơ quan sau đây được cấp ủy ủy nhiệm chuyển sinh hoạt đảng:

Các tình ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước ủy nhiệm cho ban tổ chức của câp minh; các câp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở đảng thuộc Quân ủy Trung ương được ủy nhiệm cho cơ quan chính trị cùng câp; Đảng ủy Công an Trung ương được ủy nhiệm cho Tông cục Chính trị Công an nhân dân trong việc giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Ban Tổ chức Trung ương giúp Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc giới thiệu sinh hoạt đảng trong toàn Đảng; giới thiệu đảng viên và tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng trong những trường hợp đặc biệt.

4 Sử dụng và cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng?

1. Sử dụng và bảo quản Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng
Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được sử dụng theo đúng nội dung ghi tại điểm 9 (9.4), Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương, cụ thể: Các loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do Ban Tổ chức Trung ương phát hành thống nhất và chỉ được sử dụng để giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Khi sử dụng, các cấp ủy phải dùng đúng mẫu và ghi đúng vị trí từng ô trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

2. Quy định cách viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do cán bộ nghiệp vụ hoặc đồng chí được ký giấy giới thiệu viết: trong một ô phải viết bằng một thứ mực, một kiểu chữ, chữ viết phải rõ ràng, chính xác, không tẩy xóa sửa chữa, không viết mực đỏ và bút chì. Đối với cả 4 loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nếu viết sai ô số 1 thì phải thay giấy khác để viết lại, các ô còn lại bị sai sót nhỏ thì cán bộ viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng có thể sửa chữa như sau: gạch bỏ chỗ viết sai (không tẩy xóa) nhưng bảo đảm vẫn đọc được chỗ sai đó, rồi viết lại cho đúng lên phía trên chỗ viết sai, đóng dấu của cấp ủy hoặc của cơ quan tổ chức, cơ quan chính trị của cấp ủy vào chỗ sửa chữa.

- Một số điểm chú ý khi viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

+ Số TĐV: viết theo số trong thẻ đảng của đảng viên.

+ Số LL: viết theo số lý lịch của đảng viên.

+ Số... sổ đảng viên (SĐV): viết theo thứ tự trong danh sách đảng viên của chi bộ.

+ Số… (GTSHĐ): viết theo số thứ tự trong Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng bộ

+ Mục “đã đóng đảng phí hết tháng”: viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên tháng nào thì thu tiền đảng phí hết tháng đó.

Mục “kính gửi”, “kính chuyển” hoặc “thay mặt (TM)”: chi bộ, kể cả chi bộ cơ sở, viết tiếp sau chữ kính gửi, kính chuyển hoặc (TM) là “chi ủy chi bộ…”; đảng ủy viết: “Ban Thường vụ…” hoặc “Đảng ủy…”; ban tổ chức viết: “Ban tổ chức…”; viết chức vụ, ký tên, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, hoặc của cơ quan tổ chức theo quy định.

Mục “hồ sơ kèm theo”: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục kèm theo trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.

3 Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng là mẫu giấy ghi thông tin của người được giới thiệu kèm theo nội dung giới thiệu sinh hoạt Đảng

Nội dung của Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng

ĐẢNG BỘ, ……….……………………

CHI BỘ ……….…………………………

Số SĐV: …

CT

Số TĐV: …………………………

Số LL: …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————-

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: ……

Đề nghị giới thiệu cho đồng chí ……. Bí danh …….

Sinh ngày ……… tháng …… năm………. vào Đảng ngày ………… tháng …… năm….

Chính thức ngày …… tháng …… năm………. đã đóng Đảng phí hết tháng …… năm….được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở …….

Hồ sơ kèm theo.……

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí………..

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M ………………………………

Ngày …… tháng …… năm…………..

T/M CHI ỦY CHI B………………………..

Số ………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí………..

Kèm theo……

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M ……

Số ……… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí………..

Kèm theo………

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M

Số ……… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí………..

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M ……

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí………..

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M ………

Số … GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI ỦY CHI BỘ……

Giới thiệu cho đồng chí …… được sinh hoạt Đảng.

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M ……

Số …… SĐV

CHI ỦY CHI BỘ

Đã nhận và báo cho đồng chí…….. được sinh hoạt Đảng kể từ ngày …….. tháng ………….năm ……

Ngày …… tháng …… năm……..

T/M CHI ỦY……

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S