Trả lời:

Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại quy định:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quả phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân”

Như vậy, nếu hợp đồng có điều khoản xác định rõ “người thừa kế" là người có trách nhiệm trả nợ thay người vay (hoặc hợp đồng dẫn chiếu đến một điều khoản có nội dung tương tự) thì người ký với tư cách “người thừa kế" phải trả nợ thay, kể cả họ có phải là vợ, chồng của người vay hay không.

Nếu người vợ hoặc chồng của người vay không ký vào hợp đồng này với tư cách “người thừa kế’ thì họ không phải chịu trách nhiệm riêng; họ chỉ chịu trách nhiệm cùng với các người thừa kế khác theo quy định chung về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại (Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên).

Nếu hợp đồng không có điều khoản nêu rõ trách nhiệm trả nợ thay của “người thừa kế”, người ký tên dưới mục “người thừa kể’ không phải là vợ hoặc chồng của người vay thì họ (người ký tên, vợ hoặc chồng của người vay) cũng không phải trả nợ thay các người thừa kế khác. Đây là trường hợp hợp đồng quy định không rõ ràng nên việc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người yếu thế (bên vay). Tham khảo thêm một số bài viết liên quan: Mua nhà trả góp mà chưa trả xong tiền có phải là di sản thừa kế không ? và Tranh chấp tài sản thừa kế là đất đã chuyển nhượng bằng giấy viết tay thì xử lý thế nào ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được luật sư tư vấn, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)