Trái phiếu chính phủ là những chứng khoán nợ dài hạn của chính phủ Mỹ với lãi suất cao nhất hiện hành. Thuật ngữ này còn dùng để chỉ trái phiếu Kho bạc có thời hạn 10 đến 30 năm, và Trái phiếu Tiết kiệm loại EE và HH.