Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900 6162

Cơ sở pháp lý: 

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017

- Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

1. Chiết khấu giấy tờ có giá là gì?

Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.

Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước mua ngắn hạn các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi đến hạn thanh toán (sau đây gọi tắt là chiết khấu).

Có hai phương thức thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá đó là:

- Phương thức giao dịch trực tiếp: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước.

- Phương thức giao dịch gián tiếp: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giao dịch thông qua hệ thống mạng giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

2. Giấy tờ có giá nào được chiết khấu

Điều 6 Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định, tiêu chuẩn giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước đó là:

a) Được phát hành bằng đồng Việt Nam (VND);

b) Được phép chuyển nhượng;

c) Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị chiết khấu;

d) Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị chiết khấu phát hành;

đ) Thời hạn còn lại tối đa của giấy tờ có giá là 91 ngày đối với trường hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá;

e) Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải dài hơn thời hạn Ngân hàng Nhà nước chiết khấu đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn.

Danh mục giấy tờ có giá được chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

3. Trình tự thực hiện nghiệp vụ chiết khấu

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 01/2012/TT-NHNN:

Trình tự thực hiện nghiệp vụ chiết khấu theo phương thức trực tiếp

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá thông qua đại diện giao dịch gửi 01 giấy đề nghị chiết khấu (theo Mẫu số 05/NHNN-CK) theo đường bưu điện, fax hoặc nộp trực tiếp về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền).

Căn cứ giấy đề nghị chiết khấu và hạn mức chiết khấu chưa sử dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền) xem xét quyết định và thông báo chấp nhận (theo Mẫu số 07A/NHNN-CK) hoặc thông báo không chấp nhận (theo Mẫu số 07B/NHNN-CK) trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đề nghị chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trình tự thực hiện nghiệp vụ chiết khấu theo phương thức gián tiếp.

a) Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua đại diện giao dịch gửi Giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu (theo Mẫu 04A-NHNN-CK) theo đường bưu điện, fax hoặc nộp trực tiếp về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học, mỗi đơn vị 01 giấy đăng ký) để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch chiết khấu.

Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự tham gia nghiệp vụ chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước, ngay khi quyết định thay thế cán bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi Giấy đề nghị cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu (theo Mẫu số 04B/NHNN-CK) theo đường bưu điện, fax hoặc nộp trực tiếp về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học, mỗi đơn vị 01 giấy đăng ký) để được cấp mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử và phân quyền trong giao dịch chiết khấu.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền và Cục Công nghệ tin học) thực hiện việc cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử cho các nhân sự tham gia nghiệp vụ chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá thông qua đại diện giao dịch gửi 01 Giấy đề nghị chiết khấu (theo Mẫu số 05/NHNN-CK) thông qua hệ thống mạng tin học về Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);

c) Căn cứ vào Giấy đề nghị chiết khấu và hạn mức chiết khấu chưa sử dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định và thông báo chấp nhận (theo Mẫu số 07A/NHNN-CK) hoặc thông báo không chấp nhận (theo Mẫu số 07B/NHNN-CK) trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đề nghị chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 Trường hợp tại thời điểm thông báo hạn mức chiết khấu, số dư chiết khấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước lớn hơn hạn mức chiết khấu được thông báo, các khoản chiết khấu có kỳ hạn đã được thực hiện trước đó vẫn được thực hiện theo cam kết. Ngân hàng Nhà nước chỉ tiếp tục việc chiết khấu cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi số dư chiết khấu nhỏ hơn hạn mức chiết khấu được thông báo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các trường hợp sau đây không chấp nhận chiết khấu

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã sử dụng hết hạn mức chiết khấu.

- Hồ sơ đề nghị chiết khấu không đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.

4. Mẫu giấy đăng ký tham gia nghiệp vụ chiết khấu

>>> Mẫu 04A/NHNN-CK

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

Kính gửi:

- Sở Giao dịch
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);
- Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

 

Tên đơn vị: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………… Telex: ………………………. Telexfax: .............................................

Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: .....................................................

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: …….. tại Ngân hàng Nhà nước ......................................

Chúng tôi xin tham gia nghiệp vụ chiết khấu và giới thiệu danh sách cán bộ có thẩm quyền, kiểm soát và các giao dịch viên có quyền tham gia giao dịch nghiệp vụ chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước như sau:

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ kiểm soát

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ giao dịch

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt văn bản phải là người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật;

- Số điện thoại, Fax của bộ phận thực hiện nghiệp vụ chiết khấu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

5. Mẫu giấy đề nghị Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

>>> Mẫu 04B/NHNN-CK

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập
chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

Kính gửi:

- Sở Giao dịch
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);
- Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

 

Tên đơn vị: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………… Telex: ………………………. Telexfax: .............................................

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: …………. tại Ngân hàng Nhà nước ................................

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho những cán bộ có tên theo danh sách sau:

I. Cấp mới: Đối với những người mới được phân công đảm nhiệm

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ kiểm soát

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ giao dịch

 

 

 

 

 

 

II. Thu hồi: Đối với người miễn nhiệm (không cần giới thiệu chữ ký)

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt:

2. Cán bộ kiểm soát:

3. Cán bộ giao dịch:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

6. Mẫu giấy đề nghị chiết khấu

>>> Mẫu 05/NHNN-CK

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền)

Tên tôi là: …………………………………. Chức vụ:....................................................................

Đại diện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:....................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Mã số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:......................................................

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………………

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: …………. tại Ngân hàng Nhà nước ................................

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các giấy tờ có giá sau:

Đơn vị: đồng

STT

Loại Giấy tờ có giá

Lãi suất phát hành (%/năm)

Ngày đến hạn thanh toán của GTCG

Thời hạn còn lại của GTCG

Giá trị của GTCG

 

Tên, kỳ hạn, mã số

Hình thức

Theo mệnh giá

Theo số tiền thanh toán

 

Phát hành

Trả lãi

 

Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

x

x

 

Hình thức chiết khấu: …………….. (ghi rõ chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại hoặc chiết khấu có kỳ hạn bao nhiêu ngày).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày … tháng … năm … quy định về việc chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

7. Mẫu thông báo không chấp nhận chiết khấu

>>> Mẫu 07B/NHNN-CK

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./TB-NHNN

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO
KHÔNG CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày … tháng … năm … quy định về việc chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chiết khấu ngày …/…/… của (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận chiết khấu các giấy tờ có giá theo đề nghị của (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) (đính kèm theo danh mục giấy tờ có giá không được chiết khấu) với tổng giá trị là: …………………………….. (Số tiền bằng số, bằng chữ), vì các lý do sau:

1 ..........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

……………………………………….

Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) biết.

 

 

Nơi nhận:
- Tên TCTD;
- Lưu: Sở Giao dịch NHNN.

TL. THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(hoặc Giám đốc NHNN CN được UQ)

(Ký tên, đóng dấu/Mã chữ ký điện tử)

8. Mẫu giấy thông báo chấp nhận chiết khấu

>>> Mẫu 07A/NHNN-CK

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ………/TB-NHNN

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày … tháng … năm … quy định về việc chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chiết khấu ngày …/…/….. của (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

Căn cứ hạn mức chiết khấu của (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hiện chưa sử dụng đến thời điểm xin chiết khấu: …………… đồng (Số tiền bằng số, bằng chữ).

Ngân hàng Nhà nước đồng ý chiết khấu …….. (hình thức chiết khấu) các giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo danh mục dưới đây:

Đơn vị: đồng

STT

Loại Giấy tờ có giá

Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)

Thời hạn chiết khấu

Lãi suất chiết khấu (%/năm)

Mệnh giá của GTCG

Số tiền thanh toán

 

Tên, thời hạn, mã số

Hình thức

Số tiền NHNN thanh toán vào ngày …

Số tiền TCTD mua lại vào ngày ...

 

Phát hành

Trả lãi

 

Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

x

 

Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) biết và làm các thủ tục chiết khấu theo quy định (đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn lập cam kết gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có thông báo chấp nhận chiết khấu).

 

 

Nơi nhận:
- Tên TCTD;
- Lưu: Sở Giao dịch NHNN.

TL. THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(hoặc Giám đốc NHNN CN được UQ)

(Ký tên, đóng dấu/Mã chữ ký điện tử)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê