Căn cứ vào đỉểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìmmọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp chỗ làm việc thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Đồng thời, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

* ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

♦ •

* ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

* ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

* Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp chỗ làm việc nếu pháp luật không cho phép người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số người lao động thì người sử dụng lao động cũng không thể giải quyết việc làm, không có thu nhập để trả lương, dẫn đến việc toàn thể người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi.

Bởi vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 đã tạo cơ chế để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với một số người lao động trong trường hợp này nhằm bảo đảm lợi ích chung cho những người lao động còn lại và người sử dụng lao động; người lao động cũng cần phải chia sẻ khó khăn không mong muốn này với người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động cần phải báo trước cho người lao động biết theo khoảng thời gian mà Bộ luật Lao động năm 2019 quy định; việc báo trưởc này sẽ giúp người lao động có đủ thời gian tìm việc làm mổi để có thu nhập, đòi sống của người lao động và gia đình họ được ổn định.