Căn cứ vào khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, trong thời gian người lao động nữ mang thai, người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của người lao động, thai nhi, con nhỏ. Đặc biệt, trong thời gian này nếu bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động rất khó khăn trong việc tìm việc làm mới, không có thu nhập, dẫn đến khó khăn trong đời sông của người lao động và gia đình của họ.

Bởi vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 không cho phép người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, đúng với chính sách bảo vệ thai sản.