Hiện nay, khi xã hội đang ngày càng phát triển, càng nhiều cá nhân ngang nhiên xâm phậm bản quyền tác giả dẫn đến những tranh chấp về pháp lý. Sau đây là trường hợp tranh chấp bản quyền tác giả điển hình để Quý khách hàng có những nhìn nhận và đánh giá

1. Nếu nhân viên Công ty X tự mua bản quyền cho cá nhân thì Công ty X có phải chịu trách nhiệm về bản quyền trên các ấn phẩm do nhân viên đó thiết kế, có sử dụng logo Công ty X hoặc sản phẩm Công ty X không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định của Điều 13 – Luật sở hữu trí tuệ quy định

(i) Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ

Theo Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

“Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

>> Xem thêm:  Khi nào sử dụng bản quyền mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Do đó, sau khi nhân viên Công ty X tự mua bản quyền cho các sản phẩm mà mình tự thiết kế, nhân viên Công ty X sẽ có các quyền nhân thân và quyền tài sản như theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, công ty X sẽ không còn bất kỳ quyền lợi hay trách nhiệm nào liên quan tới các sản phẩm trên.

2, Nếu nhân viên tự ý dùng phần mềm không có bản quyền trên các ấn phẩm do nhân viên đó thiết kế, có sử dụng logo Công ty X hoặc sản phẩm Công ty X thì có văn bản nào giúp Công ty X chối bỏ trách nhiệm ko?

TRẢ LỜI

TH1: Công ty X đã đăng ký bản quyền tác giả cho các sản phẩm của họ

Ở trường hợp này, chủ sở hữu của các sản phẩm thiết kế là Công ty X, nhân viên Công ty X không được phép tự ý sử dụng sản phẩm mà chưa có sự chấp thuận hay cho phép của Công ty X.

Theo khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tài sản : Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.”

TH2: Công ty X chưa đăng ký bản quyền tác giả

>> Xem thêm:  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vi phạm luật sở hữu trí tuệ không ?

Ở trường hợp này, Công ty X không có cơ sở pháp lý để chứng minh các sản phẩm đã thiết kế thuộc quyền sở hữu của bên nào. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, công ty X chưa có quyền và nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ yêu cầu pháp lý nào.

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây:
3.1. Nếu chủ thể đăng ký bản quyền là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

- 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng 1 bản);

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

- Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự) – 1 bản (theo mẫu);

- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu);

3.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

- 03 bản mẫu tác phẩm gốc;

- 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

- 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

- Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm(pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

- Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

- Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

3.3. Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu ?

Theo quy định tại Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan thì:

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan là Cục bản quyền tác giả.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục bản quyền tác giả.

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cũng có thể nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Sở văn hóa thông tin nơi chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. Sở Văn hóa - Thông tin sau khi tiếp nhận đơn đăng ký quyền tác giả sẽ chuyển Cục bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đăng ký hợp lệ Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, người nộp đơn cũng nhận được thông báo bằng văn bản về lý do từ chối cấp của Cục bản quyền.

3.4. Báo giá dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam

a. Công việc thực hiện

+ Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả .

+ Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

+ Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả;

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

b. Chi phí thực hiện công việc

Phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được tính cụ thể như sau:

Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một bản quyền tác giả

+ Phí đăng ký bản quyền tác giả: 3.500.000 VND (trọn gói) Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Ghi chú: Luật Minh Khuê sẽ thực hiện toàn bộ mọi hạng mục công việc và chuyển tận tay giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho khách hàng.


c. Tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Tài liệu cung cấp:

+ 02 bản tác phẩm bản quyền (nếu là phần mềm thì ghi nội dung phần mềm vào trong đĩa).

+ 02 bản thuyết minh bản quyền in trên giấy đóng quyển (đóng dấu giáp lai nếu là công ty);

+ 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả).

Nếu là công ty cung cấp thêm các tài liệu:

+ 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu (trong trường hợp Tác giả đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đứng tên chủ sở hữu tác phẩm (cung cấp khi nhận được yêu cầu).

+ Quyết định giao nhiệm vụ (cung cấp khi nhận được yêu cầu).

3.5. Một số dịch vụ đăng ký bản quyền chính của Công ty luật Minh Khuê:

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền bao gồm nhưng không hạn chế trong các dịch vụ sau:

-Tư vấn đăng ký bảo hộ tác phẩm viết;

- Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền nhiếp ảnh;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

- Tư vấn đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình;

- Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Bản quyền tác giả, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tác phẩm nghệ thuật dân gian bao gồm:

Trả lời:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;

b) Điệu hát, làn điệu âm nhạc;

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi;

d) Sản phẩm nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào.

Câu hỏi: Bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có thời hạn bao lâu ?

Trả lời:

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

Câu hỏi: Quyền của người biểu diễn có thời hạn bao lâu ?

Trả lời:

Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.