- Khi có tranh chấp thì xử lý như thế nào? Vận dụng vào Điều lệ công ty được không?

- Khi cổ đông công ty ít người (Khoảng 10 người mà cổ đông lớn chủ yếu có 3 người) thì ĐHĐCĐ có thể ủy quyền HĐQT toàn bộ quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ được không?

Câu hỏi 2: Nhiệm kỳ HĐQT 3 năm mà GĐ ký HĐKT 10 năm và không thông qua HĐQT công ty.

- HĐQT không đồng ý và yêu cầu hủy HĐKT đã ký sai được không?

- Khi phát hiện xâm phạm đến lợi ích công ty, thì khởi kiện ra Tòa hủy được không? Ai bồi thường.

- Hậu quả của việc xử lý hủy hợp đồng, giải quyết như thế nào?

- Trường hợp nào thì yêu cầu nhà nước thay đổi người đại diện vốn nhà nước tại công ty?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: PT Hùng 

>> Xem thêm:  Công ty đối vốn là gì ? Phân tích đặc điểm, ưu điểm của công ty đối vốn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn biểu quyết lấy ý kiến của đại hội đồng cổ đông ?

Tư vấn biểu quyết lấy ý kiến của đại hội đồng cổ đông  - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Câu hỏi 1:

Theo khoản 16 điều 22Luật doanh nghiệp 2005thì điều lệ của công ty không được trái quy định của pháp luật. Vì vậy, việc công ty xây dựng điều lệ khác với quy định của pháp luật, khi có tranh chấp xảy ra thì phải áp dụng quy định của pháp luật

Điều 108. Hội đồng quản trị

"1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..."

Như vậy, hội đồng quản trị chỉ được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, pháp luật không quy định gì về việc hội đồng quản trị được thực hiện các nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông nếu được ủy quyền do đó đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền cho hội đồng quản trị thực  hiện nhiệm vụ của mình.

Câu hỏi 2:

Pháp luật doanh nghiệp hiện hành không có điều khoản nào quy định về việc giám đốc phải kí hợp đồng kinh tế có thời hạn ngắn hơn nhiệm kì của hội  đồng quản trị vì vậy việc giám đốc kí hợp đồng 10 năm là hoàn toàn hợp pháp. Nếu hợp đồng mà giám đốc kí thuộc các trường hợp theo điều 120 luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mới nhất năm 2021

"1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết...."

Thì không cần thông qua hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị không đồng ý thì cũng không có quyền yêu cầu hủy hợp  đồng. Nếu có tranh chấp xảy ra, xâm phạm đến lợi ích của công ty thì giám đốc là người chịu trách nhiệm vì là người trực tiếp giao kết hợp đồng. Cụ thể nếu bên khách hàng kí hợp đồng với công ty bị thiệt hại thì công ty phải đứng ra bồi thường và yêu cầu giám đốc thực hiện việc hoàn trả khoản tiền bồi thường đócho công ty. Nếu hủy hợp đồng đã kí với khách hàng, hậu quả của việc hủy còn phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên trong điều  khoản "Vi phạm hợp đồng". 

Người đại điện vốn nhà nước tại công ty là người được chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền. Việc yêu cầu thay đổi người đại diện vốn nhà nước được quy định cụ thể tại điều lệ công ty. Theo thông tư số 21/2014/TT-BTC thì thời hạn ủy quyền cho người đại diện cho chủ sở hữu phần vốn nhà nước quyết định theo nhiệm kì của hội đồng thành viện, hội đồng quản trị. Trường hợp có sự thay đổi người đại diện thì thời hạn ủy quyền người đại diện là thời hạn còn lại của nhiệm kì hội đồng thành viên, hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------ 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

>> Xem thêm:  Tỷ lệ cổ phần và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần ? Khi nào được ủy quyền để tham dự họp đại hội cổ đông ?