Luật sư tư vấn về chủ đề "đại hội đồng cổ đông"

đại hội đồng cổ đông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại hội đồng cổ đông.

Quy định về các cổ đông trong ty cổ phần

Quy định về các cổ đông trong ty cổ phần
Cổ đông là yếu tố không thể thiếu khi thành lập công ty cổ phần. Hiện nay, theo Luật Doanh nghiệp 2020 cổ đông là gì, quyền hạn, nhiệm vụ của các loại cổ đông trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Quy định về quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Quy định về quyền của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
Cổ đông có một nghĩa vụ chính, đó là thực hiện việc chuyển vốn như đã hứa bằng tiền hay bằng hiện vật vào lúc thành lập công ty hoặc vào các đợt công ty tăng vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải có được những quyền lợi từ lợi nhuận của công ty. Vậy, đó là những quyền gì?

Cổ đông phổ thông là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông. Các cổ đông phổ thông chính là các chủ sở hữu của công ty cổ phần, thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ công ty của họ. Vậy, tư cách cổ đông phổ thông phát sinh khi nào ? Quyền và nghĩa vụ cổ đông phổ thông là gì ? Bài viết phân tích cụ thể:

Cổ đông sáng lập là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là gì ? Quy định về quyền, nghĩa vụ cổ đông sáng lập
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên vào danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Đoạn 2 khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014) về bản chất, cổ đông sáng lập là cổ đông phổ thông, song họ là người ký tên vào bản danh sách cổ đông sáng lập.

Công ty tôi muốn chuyển nhượng bớt cổ phần của cổ đông

Công ty tôi muốn chuyển nhượng bớt cổ phần của cổ đông
Xin gửi Công ty nội dung cần được tư vấn: - Chuyển nhượng bớt cổ phần của cổ đông 1 ( khoảng 5%) cho 1 người mới - Giảm 3 cổ đông ( 3, 4, 5) - Giám vốn điều lệ - chưa góp đủ theo qui định, đã quá hạn ( vốn điều lệ 20 tỷ thực tế mới góp theo sổ sách 6,4 tỷ) Muốn giảm vốn xuống khoảng 8 tỷ

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Quyền của cổ đông phổ thông là gì ? Sở hữu trên 65 % lượng cổ phần trong công ty cổ phần thì được quyết định những vấn đề pháp lý nào ? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ? và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến quản trị nội bộ trong công ty cổ phần sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Cổ đông là gì ? Khái niệm cổ đông được hiểu như thế nào ?

Cổ đông là gì ? Khái niệm cổ đông được hiểu như thế nào ?
Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần và được công ty chia lợi nhuận dưới hình thức trả cổ tức. Với tư cách là thành viên của công ty cổ phần, nhìn chung, các cổ đông được hưởng lợi nhuận, được tham gia quản lý công ty và được chia tài sản khi công ty giải thể.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Xin tư vấn thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Xin tư vấn thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần
Kính gửi luatminhkhue.Vn tôi xin luatminhkhue.Vn tư vấn giúp về việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần, nội dung như sau:tôi là 1 cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty thành lập được hơn 1năm, gồm 3 thành viên. Với số cổ phần 30%. Hiện nay tôi muốn thay đổi người đại diện pháp luật của công ty nhưng chủ tịch hđqt không đồng ý.

Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực là gì?

Điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực là gì?
Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là chủ thể có thẩm quyền ban hành các nghị quyết. Vậy điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực là gì. Nghị quyết cần đảm bảo những điều kiện cụ thể nào về tỉ lệ biểu quyết, hình thức tiến hành...?

Quy định về cuộc họp cổ đông theo pháp luật ? Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)

Quy định về cuộc họp cổ đông theo pháp luật ? Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)
Cổ đông trong công ty cổ phần có quyền được ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường theo quy định của luật doanh nghiệp. Với mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường), Cổ đông có thể vẫn thực hiện được quyền biểu quyết của mình mặc dù vắng mặt tại phiên họp ĐHĐCP

Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Vì vậy, trong trường hợp muốn gia hạn Hội đồng quản trị phải đề nghị tới cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong bài Viết này, Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên