Luật sư tư vấn về chủ đề "đại hội đồng cổ đông"

đại hội đồng cổ đông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại hội đồng cổ đông.

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2023

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2023
Cách nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn theo quy định mới nhất hiện nay của pháp luật doanh nghiệp:

Cổ đông là gì? Quyền, nghĩa vụ cổ đông? Cách phân loại cổ đông?

Cổ đông là gì? Quyền, nghĩa vụ cổ đông? Cách phân loại cổ đông?
Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần và được công ty chia lợi nhuận dưới hình thức trả cổ tức. Với tư cách là thành viên của công ty cổ phần, nhìn chung, các cổ đông được hưởng lợi nhuận, được tham gia quản lý công ty và được chia tài sản khi công ty giải thể.

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh mới nhất năm 2023
Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh là mẫu biên bản ghi lại quá trình diễn ra hội nghị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh với các nội dung và thông tin liên quan tới hội nghị. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Quy định về quyền của cổ đông sở hữu 65% cổ phần ? Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Quyền của cổ đông phổ thông là gì ? Sở hữu trên 65 % lượng cổ phần trong công ty cổ phần thì được quyết định những vấn đề pháp lý nào ? Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ? và một số vướng mắc pháp lý khác liên quan đến quản trị nội bộ trong công ty cổ phần sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?
Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tô chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhăn, tổ chức...

Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?

 Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?
Đại hội đồng cổ đông có thể họp thường niên hoặc bất thường, về nguyên tắc, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thuộc về Hội đồng quản trị. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, khi xảy ra những trường hợp cần phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thì Hội đồng ...

Quy định về cuộc họp cổ đông theo pháp luật ? Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)

Quy định về cuộc họp cổ đông theo pháp luật ? Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)
Cổ đông trong công ty cổ phần có quyền được ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hoặc bất thường theo quy định của luật doanh nghiệp. Với mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường), Cổ đông có thể vẫn thực hiện được quyền biểu quyết của mình mặc dù vắng mặt tại phiên họp ĐHĐCP

Trình tự, thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

Trình tự, thủ tục mời họp Đại hội đồng cổ đông và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?
Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi thời gian gửi thông báo mời họp đến cổ đông công ty theo hướng gửi thông báo sớm hơn, cụ thể: Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai...

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần?
Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: Thông qua định hướng phát triển...

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?
Trả lời: Việc quản lý và sử dụng con dấu phải theo đúng quy định của pháp luật tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo các quy định tại các văn bản nói trên, con dấu phải do văn thư quản lý, còn người sử dụng là người có chức vụ tại cơ quan, tổ chức.

Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Vì vậy, trong trường hợp muốn gia hạn Hội đồng quản trị phải đề nghị tới cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong bài Viết này, Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thảo công văn xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tư vấn trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Tư vấn trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường đối với các cổ đông trong công ty cổ phần có khả năng triệu tập được ý kiến của 2/3 cổ đông trong công ty có quyền biểu quyết. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ: