Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại hội đồng cổ đông"

đại hội đồng cổ đông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại hội đồng cổ đông.

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2023

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2023
Cách nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn theo quy định mới nhất hiện nay của pháp luật doanh nghiệp:

Cổ đông là gì? Quyền, nghĩa vụ cổ đông? Cách phân loại cổ đông?

Cổ đông là gì? Quyền, nghĩa vụ cổ đông? Cách phân loại cổ đông?
Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần và được công ty chia lợi nhuận dưới hình thức trả cổ tức. Với tư cách là thành viên của công ty cổ phần, nhìn chung, các cổ đông được hưởng lợi nhuận, được tham gia quản lý công ty và được chia tài sản khi công ty giải thể.

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh mới nhất năm 2023
Mẫu biên bản Đại hội Cựu chiến binh là mẫu biên bản ghi lại quá trình diễn ra hội nghị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh với các nội dung và thông tin liên quan tới hội nghị. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?

 Thành phần Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là như thế nào?
Đại hội đồng cổ đông có thể họp thường niên hoặc bất thường, về nguyên tắc, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thuộc về Hội đồng quản trị. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, khi xảy ra những trường hợp cần phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thì Hội đồng ...

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trong đó có quyền yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ theo quy định của pháp luật.

Quy định về thời điểm thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Quy định về thời điểm thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, việc thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong quá trình họp và phải được hoàn tất trước khi kết thúc cuộc họp. Điều này có nghĩa là biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trước khi cuộc họp chấm dứt. Theo quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 150 của Luật Doanh nghiệp 2020, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập và bao gồm các thông tin quan trọng sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng