1. Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo “Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ”. Về tên gọi dự thảo như vậy là phù hợp với Luật Giám định tư pháp chưa? Thông tư của Bộ trưởng có được hướng dẫn trực tiếp Luật của Quốc hội hay không?
2. Về chức danh “Giám định viên tư pháp” và chức danh “Người giám định tư pháp theo vụ việc”. Mặc dù Luật Giám định tư pháp có quy định tại Khoản 1 Điều 9 là: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm Giám định viên tư pháp hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý”. Và cũng tại Khoản 2 Điều 9 có quy định “… Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm Giám định viên tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý”.
- Căn cứ quy định trên đây, thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực và tiền tệ ngân hàng có được bổ nhiệm chức danh “Giám định viên tư pháp” không? 
- Luật đã quy định “…. Cơ quan được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp” ở đây thì được hiểu như thế nào, là những cơ quan cụ thể nào? Trong trường hợp này Ngân hàng Nhà nước có phải là cơ quan được giao về quản lý hoạt động giám định tư pháp không?
3. Về tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: Theo quy định tại Điều 19 Luật Giám định tư pháp, hiểu rằng “Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là một Tổ chức (một Công ty được thành lập và hoạt động độc lập về lĩnh vực giám định), có đúng không? Hay quy định này được hiểu là Một tổ chức (một Vụ, Cục nào đó, một Chi nhánh nào đó được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm công việc Giám định tư pháp theo vụ việc?
4. Vậy cuối cùng câu hỏi đặt ra là:
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có được bổ nhiệm chức danh “Giám định viên tư pháp” hay không?
- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được quy định tại Điều 19 Luật Giám định tư pháp là một chức mới, được thành lập theo trình tự thủ tục Luật Doanh nghiệp hay là một Tổ chức có sẵn, nay được giao thêm nhiệm vụ Giám định tư pháp theo vụ việc?
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư        
Người gửi: T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hình sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật hình sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Dân sự năm 2005 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 

- Luật giám định tư pháp năm 2012 

-Thông tư số 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

2. Nội dung phân tích:

Về chức năng của văn bản quy phạm pháp luật Thông tư của Bộ trưởng được quy định tại Điều 16 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:

" Điều 16. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây:

1. Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách;

3. Quy định biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao."

Về thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ giám định viên tư pháp quy định tại Điều 9 Luật giám định tư pháp như sau:

Điều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

1. Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần hoạt động tại các cơ quan ở trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự hoạt động tại các cơ quan ở trung ương.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y thuộc bộ mình.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc bộ mình.

Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8 của Luật này, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung về giám định viên tư pháp."

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 44/2014/TT-NHNN  quy định:

" Điều 6. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Ngân hàng Nhà nước

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp."

Như vậy, Thống đốc ngân hàng quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Về quy định tại Điều 19 Luật giám định tư pháp nêu rõ:

" Điều 19. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

1. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định;

c) Có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp.

2. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định theo trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định của Luật này. Người đứng đầu tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận và phân công người thực hiện giám định tư pháp.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của người trưng cầu giám định."

Tư cách pháp nhân theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự như sau:

" Điều 84. Pháp nhân  

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê