Hội đồng thành viên bổ nhiệm ông Kim làm Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, ông Kim có biểu hiện gian lận như chi tiêu cho cá nhân lạm vào chi cho hoạt động của công ty,… nhưng các ông kia không tìm ra chứng cứ. Công ty mắc nợ nhưng các chủ nợ chưa đệ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Anh/chị trả lời các tất cả tình huống sau:

1. Ông Mộc muốn làm giám đốc phải làm gì?

2. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa muốn nộp đơn phá sản công ty có được không?

3. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa biểu quyết giải thể công ty, biểu quyết có hiệu lực?

4. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa muốn rút vốn ra khỏi công ty phải làm gì?

5. Các ông Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa rút hết vốn ra khỏi công ty, ông Kim mua hết vốn góp của các ông này. Trong 6 tháng liên tục công ty còn một thành viên là ông Kim, anh chị hãy trả lời các tình huống sau khi công ty chỉ còn 1 thành viên:

A. Công ty có bị giải thể không?

B. Công ty có bị phá sản không?

C. Công ty phải chuyển đổi sang loại công ty gì?

D. Nếu không chuyển đổi, ông Kim phải gì?

>> Xem thêm:  Xử lý thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

- Luật số 51/2014/QH13 của Quốc hội : Luật phá sản

- Nghị định 155/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Những điều cần biết mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn.

1. Ông Mộc muốn làm giám đốc phải làm gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Giám đốc Công ty do Hội đồng thành viên công ty quyết định. Do vậy, Ông Mộc sẽ trở thành Giám đốc Công ty khi Hội đồng thành viên miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc chấm dứt Hợp đồng với Ông Kim và bổ nhiệm Ông Mộc làm Giám đốc hoặc ký hợp đồng thuê Ông Mộc làm Giám đốc Công ty.

2. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa muốn nộp đơn phá sản công ty có được không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật phá sản 2014 thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Căn cứ tại Điểm m Khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thì Hội đồng thành viên có quyền quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.

Do vậy, trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng thành viên có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi Hội đồng thành viên thông qua nội dung yêu cầu phá sản.

3. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa biểu quyết giải thể công ty, biểu quyết có hiệu lực?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014:

" 3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty
."

Do vậy, nếu Điều lệ công ty không quy định thì việc giải thể công ty phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên với ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Trường hợp Nghị quyết của Hội đồng thành viên được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định giải thể công ty thì Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua.

>> Xem thêm:  Doanh nghiệp không đạt GMP- WTO: Sẽ phải chuyển đổi

Với trường hợp của công ty mình ở trên thì chỉ có 3 thành viên góp vốn với tổng số vốn là 60% biểu quyết tán thành giải thể thì biểu quyết này chưa có hiệu lực.

4. Các ông Thủy, Thổ, Hỏa muốn rút vốn ra khỏi công ty phải làm gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật doanh nghiệp 2014 thì ông Thủy, Thổ, Hỏa không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014, chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014, xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014 và thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014.

A. Công ty có bị giải thể không?

Căn cứ tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thì Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

B Công ty có bị phá sản không?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định:

"2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản."

Do vậy, chỉ khi nào doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán và bị Tòa án tuyên bố là phá sản thì doanh nghiệp mới bị phá sản. Nếu doanh nghiệp vẫn có khả năng thánh toán thì chỉ bị giải thể chứ không phải phá sản.

C. Công ty phải chuyển đổi sang loại hình công ty gì?

Theo Khoản 3 Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

>> Xem thêm:  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại hoặc chuyển đổi như thế nào ?

"3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng."

Do vậy, trường hợp các ông Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa chuyển nhượng toàn bộ vốn góp theo quy định pháp luật cho ông Kim và Ông Kim đồng ý mua thì công ty phải chuyển đổi loại hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

D. Nếu không chuyển đổi, ông Kim phải gì?

Nếu không thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty sẽ bị giải thể theo quy định Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 và bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định Nghị định 155/2013/NĐ- CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email hoặc qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đền bù đất đúng quy định?