Vậy xin hỏi trong trường hợp này tỷ lệ bỏ phiếu biểu quyết của các bên thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp sau:

1. Trường hợp 1: bên (a+b) = (a+b)/(a+b+c+d) = (30% + 30%) / 100% = 60% và bên c = 30%

2. Trường hợp 2: do bên d không tham dự nên bên (a+b) = (a+b)/(a+b+c) = (30%+30%)/(30%+30%+30%) = 66,7% bên c = c/(a+b+c) = 30%/(30%+30%+30%) = 33,3%

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý công ty.

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Chuyên viên tư vấn

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Đối với cuộc họp hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là công ty TNHH), khi có một thành viên không tham dự cuộc hợp và không tham gia biểu quyết cần phải xem xét đến điều kiện tiến hành cuộc họp. Khoản 1 Điều 59 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện tiến hành cuộc hợp như sau:

"Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

Như vậy trong trường hợp của bạn, khi thành viên d không tham dự cuộc họp, những thành viên còn lại tham dự cuộc hợp sở hữu 90% vốn điều lệ nên cuộc hợp được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên như sau:

"Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2014, tỷ lệ phiếu biểu quyết để thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên được tính trên tổng số vốn góp của các thành viên dự họp, có nghĩa là với trường hợp của bạn, tý lệ phiếu biểu quyết sẽ được tính trên tổng số vốn góp của các thành viên a, b, c. Cụ thể tỷ lệ phiếu tán thành sẽ được tính theo trường hợp 2 là (a+b)/(a+b+c) =  (30%+30%)/(30%+30%+30%) = 66,7%.

Trừ trường hợp Điều lệ của công ty có quy định khác thì tỷ lệ tán thành này đã lớn hơn 65% nên đã đủ điều kiện để thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên?