1. Mẫu văn bản yêu cầu báo cáo trong chuyên ngành ngân hàng

>>>> Tải ngay: Văn bản yêu cầu báo cáo trong chuyên ngành ngân hàng

CƠ QUAN TIẾN HÀNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA NGÂN HÀNG ABC

V/v yêu cầu báo cáo về việc tổ chức, quản lý, và hoạt động tài chính của Ngân hàng X trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ban Giám đốc Ngân hàng X

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quyết định thanh tra số 123/QĐ-TT ngày 10/07/2023 của Ban Thanh tra Ngân hàng Nhà nước về việc thanh tra hoạt động của Ngân hàng X;

Để phục vụ việc thanh tra, yêu cầu: Ban Giám đốc Ngân hàng X báo cáo cho Ban Thanh tra Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức, quản lý, và hoạt động tài chính của Ngân hàng X trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023. Báo cáo nên bao gồm các thông tin sau:

1. Tổ chức, cơ cấu quản lý của Ngân hàng X trong thời kỳ yêu cầu báo cáo.

2. Các chính sách, biện pháp đã thực hiện để nâng cao hiệu suất hoạt động và kiểm soát rủi ro.

3. Tình hình kết quả kinh doanh và tài chính của Ngân hàng X, bao gồm thông tin về tài sản, nợ nần, lợi nhuận, lưu chuyển tiền tệ, và các chỉ số tài chính quan trọng khác.

4. Các biện pháp đã áp dụng để thực hiện các quy định về phòng ngừa rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Yêu cầu: Ban Giám đốc Ngân hàng X gửi báo cáo cho Ban Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/08/2023.

Nơi nhận:

- Ban Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (để như trên)

- Lưu: Phòng Quản lý Thanh tra (để như trên)

Trưởng Ban Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Văn bản yêu cầu báo cáo thường được soạn thảo bởi các cơ quan có thẩm quyền, như Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Quản lý Rủi ro Ngân hàng,... Văn bản này cần phải được soạn thảo một cách rõ ràng, logic và chi tiết để đảm bảo rằng thông tin được thu thập từ báo cáo có giá trị và có khả năng hỗ trợ quyết định hoặc kiểm tra.

 

2. Hướng dẫn soạn văn bản yêu cầu báo cáo trong chuyên ngành ngân hàng

Soạn văn bản yêu cầu báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi sự rõ ràng, chi tiết và chính xác để đảm bảo thông tin thu thập từ báo cáo có giá trị cho việc quản lý, kiểm tra và giám sát. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết:

- Xác định Mục tiêu và Phạm vi:

+ Xác định mục tiêu chính của việc yêu cầu báo cáo. Điều này có thể liên quan đến tài chính, hoạt động kinh doanh, tuân thủ pháp lý, an toàn tài chính, rủi ro, v.v.

+ Xác định phạm vi cụ thể của báo cáo, bao gồm những thông tin cần được bao quát trong báo cáo.

- Căn cứ pháp lý và quy định: Liệt kê các quy định pháp lý, quy định từ cơ quan quản lý ngân hàng hoặc ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc yêu cầu báo cáo. Điều này giúp cơ quan/tổ chức/cá nhân nhận được yêu cầu hiểu rõ căn cứ pháp lý và quyền lợi của họ.

- Xác định Thông tin cần báo cáo: Đặc tả chi tiết các thông tin, dữ liệu và số liệu cần xuất hiện trong báo cáo. Điều này giúp đảm bảo báo cáo đầy đủ và chính xác.

- Yêu cầu Thời hạn: Xác định thời hạn cuối cùng mà báo cáo cần được gửi. Điều này cần phải hợp lý và cho phép thời gian đủ để thu thập và tổng hợp thông tin.

- Gửi đến Đối tượng: Xác định rõ đối tượng nào sẽ nhận được yêu cầu báo cáo. Điều này đảm bảo rằng văn bản sẽ đến đúng địa chỉ và người đảm nhận.

- Trình bày chi tiết và rõ ràng: Trình bày yêu cầu một cách rõ ràng, logic và có cấu trúc. Sử dụng ngôn từ chính xác và không gây nhầm lẫn cho người đọc.

-  Chữ ký và đóng dấu:

+ Ký và đóng dấu văn bản bởi người có thẩm quyền. Điều này chứng nhận tính chính thức và uy tín của yêu cầu.

+ Cung cấp thông tin liên hệ để trường hợp có thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

Văn bản yêu cầu báo cáo trong chuyên ngành ngân hàng là một loại tài liệu chính thức được sử dụng để yêu cầu các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan trong lĩnh vực ngân hàng cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết về một số khía cạnh hoặc hoạt động cụ thể. Mục đích chính của văn bản này là thu thập thông tin, dữ liệu và số liệu có liên quan để phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát, hoặc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định ngành ngân hàng. Trong trường hợp đối tượng thanh tra phát hiện và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến nội dung của cuộc thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra sẽ tiến hành yêu cầu đối tượng thanh tra viết báo cáo. Văn bản yêu cầu báo cáo sẽ được thực hiện theo Mẫu số 09-TTr - văn bản yêu cầu báo cáo trong chuyên ngành ngân hàng. 

 

3. Tiêu chuẩn để trở thành Trưởng đoàn Thanh tra

Căn cứ theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn chung để trở thành trưởng đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung sau:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh và khách quan trong mọi hoạt động thanh tra.

+ Có trình độ chuyên môn và kiến thức phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của cuộc thanh tra.

+ Sở hữu am hiểu sâu rộ về nghiệp vụ thanh tra, có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin liên quan đến nội dung và lĩnh vực đang được thanh tra.

+ Có khả năng tổ chức, điều hành, và hướng dẫn các thành viên trong Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao một cách hiệu quả và có kết quả.

- Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Đối với Đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập: Trưởng đoàn thanh tra phải từ Trưởng phòng hoặc Thanh tra viên chính trở lên.

+ Đối với Đoàn thanh tra do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh Thanh tra bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cấp tổng cục và tương đương, cục thuộc bộ, Chánh Thanh tra tỉnh thành lập: Trưởng đoàn thanh tra phải từ Phó Trưởng phòng hoặc Thanh tra viên chính hoặc tương đương trở lên.

+ Đối với Đoàn thanh tra do Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ở cục thuộc tổng cục hoặc tương đương thành lập: Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

+ Đối với Đoàn thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh thanh tra huyện, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ở chi cục thuộc sơ, chi cục thuộc cục hoặc tương đương thành lập: Trưởng đoàn thanh tra phải từ Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

Những tiêu chuẩn trên nhằm đảm bảo Trưởng đoàn thanh tra có đủ năng lực, kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ thanh tra một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chất lượng của quá trình thanh tra và kiểm toán trong lĩnh vực ngân hàng.

Để có thể biết các thông tin khác thì quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu văn bản thỏa thuận hợp tác làm việc năm 2023 mới nhất. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp một cách trực tiếp và chân thành. Ngoài ra, nếu bạn muốn gửi yêu cầu của mình qua email, vui lòng gửi cho chúng tôi tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi mong muốn nhận được thông điệp từ bạn và sẽ xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.