Vòng chu chuyên của thu nhập (circular flow of income) là khái niệm dùng để chỉ các khoản thu và chi giữa các doanh nghiệp và hộ gia đình trong nước. Khu vực hộ gia đình trả tiền cho khu vực doanh nghiệp để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ do khu vực doanh nghiệp sản xuất ra, còn khu vực doanh nghiệp trả tiền cho khu vực hộ gia đình để đổi lấy dịch vụ nhân tố do khu vực hộ gia đình cung cấp. Nếu coi giá trị bằng tiền của thu nhập mà khu vực hộ gia đình nhận được bằng giá trị sản lượng hàng hoá mà các doanh nghiệp sản xuất ra và bằng giá trị các khoản chi tiêu của khu vực hộ gia đình để mua sản lượng hàng hoá và dịch vụ đó, chúng ta sẽ có một cơ sở để hạch toán thu nhập quốc dân.