Phụ lục I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                              ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tôi là:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

 • Tên đầy đủ của cổ đông, thành viên sáng lập là tổ chức thay mặt các cổ đông, thành viên sáng lập khác (ghi bằng chữ in hoa)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..... do...... cấp ngày ..... tháng ..... năm.....
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Điện thoại........                                   Fax:.........                               

Thay mặt cho các cổ đông, thành viên sáng lập:

 • Đối với tổ chức:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..... do...... cấp ngày ..... tháng ..... năm.....

 • Đối với cá nhân:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa)

Giấy chứng minh nhân dân số ..... ngày cấp...... nơi cấp.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán:

 • Tên công ty:
 • Vốn điều lệ:...............................................
 • Các nghiệp vụ kinh doanh dự kiến:  Môi giới, tự doanh .....................
 • Nơi dự kiến đặt trụ sở chính:......................
 • Người đại diện theo pháp luật: ...................
 • Tổng Giám đốc (Giám đốc) dự kiến:.................         Quốc tịch:...................

Tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm

(Liệt kê đầy đủ)

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập/Chủ sở hữu

        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán