Trong thời kỳ gian B đi công tác, A đã kí 1 hợp đồng với đối tác. Vậy thì hợp đồng do A kí có hợp pháp không? Trong trường hợp hợp đồng đang được thực hiện bình thường thì có cách nào để hợp thức hóa hợp đồng hay không? 

Tôi xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Minh Khuê . Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Minh Khuê xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005

- Bộ luật dân sự năm 2015

- Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào Điều 95 và Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần; quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 111. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn B là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu A là chủ tịch HĐQT được B ủy quyền ký kết hợp đồng với đối tác hoặc trong điều lệ của công ty có quy định khác thì hành vi này là hợp pháp. Ngược lại nếu công ty bạn không có những quy định trên thì việc A ký hợp đồng như vậy là trái với quy định và hợp đồng ký trên ký kết đúng thẩm quyền.

3/ Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Căn cứ vào Điều 145 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện như sau:

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện. 

2. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.

Nếu việc chủ tịch quản trị công ty bạn ký kết hợp đồng đã được giám đốc – người đại diện theo pháp luật đồng ý hay được công ty đối tác biết và vẫn đồng ý giao dịch thì hợp đồng này vẫn được thực hiện. Nếu việc ký kết hợp đồng này không được giám đốc hoặc bên đối tác biết thì đây giao dịch này là vô hiệu.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Minh Khuê về Chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng khi giám đốc đi vắng? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6162 của công ty Luật Minh Khuê để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê - Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến

>> Xem thêm:  Hợp đồng khoán việc có phải là hợp đồng lao động không ? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất