Báo cáo hàng tháng (MONTHLY STATEMENT) là báo cáo tài khoản được gởi bằng thư hoặc thư điện tử đến khách hàng, liệt kê số ghi nợ, số ghi có, phí dịch vụ, và những điều chỉnh tài khoản trong tháng trước. Báo cáo tài khoản séc bao gồm danh sách những chi phiếu được viết, các khoản ký gửi, ghi có và ghi nợ điện tử tại máy ATM, cùng với những chi phiếu đã hủy bỏ. Báo cáo thẻ tín dụng là một báo cáo thanh toán mô tả liệt kê những chi phí tài khoản và chi phí tài chính, áp dụng cho các số dư tái tục nếu có số dư trong hiện tại. Báo cáo hợp nhất tổng hợp các số dư cuối tháng của một số tài khoản tại ngày mà báo cáo được lập.