1. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là gì?

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là văn bản được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ sau một chu kỳ công tác với các nội dung thực hiện về: Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công tác xây dựng chi bộ, Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị... 

Như vậy nhìn chung, nội dung Báo cáo tổng kết chi bộ cần tổng hợp, phản ánh được những công tác đã làm được hay còn gọi là những ưu điểm, những công tác còn hạn chế trong năm qua hoặc nhiệm kỳ qua đồng thời đề ra được phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm tới, nhiệm kỳ tới. 

Trên thực tế, các chi bộ đều phải thực thi công tác làm việc tổng kết năm và tổng kết nhiệm kỳ công tác làm việc sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ. 

 

2. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của của chi bộ dùng để làm gì?

Chi bộ Đảng đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân nên trong Báo cáo tổng kết chi bộ phải rõ ràng, chi tiết, trong báo cáo phải thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra được những công tác thế mạnh cũng như những công tác còn tồn tại điểm yếu để khắc phục trong thời gian tới, điều chỉnh kế hoạch hoạt động nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Thông thường, cứ vào cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ thì Đảng bộ, chi bộ đều phải tiến hành soạn thảo báo cáo để tổng kết cuối năm dùng để tổng kết công tác Đảng và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng vào năm sau. 

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ thường sẽ do chi ủy soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị tổng kết chi bộ cuối năm hoặc Đại hội chi bộ vào cuối nhiệm kỳ. Trong Báo cáo tổng kết của mỗi chi bộ có thể nêu nhiều nội dung khác nhau nhưng dù cho đề cập, trình bày những nội dung gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất là phải đề cập đến 02 mục quan trọng nhất đó là:

- Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ năm qua, nhiệm kỳ qua.

- Nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm công tác Đảng của chi bộ năm tới, nhiệm kỳ tới. 

 

3. Nội dung báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ gồm mấy phần?

Một báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ hoàn chỉnh sẽ gồm 03 phần chính. Dưới đây Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ giới thiệu về các nội dung chính của từng phần để quý khách hàng tham khảo.

Thứ nhất: Phần đầu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ 

- Khách hàng chú ý ghi rõ tên Đảng ủy cấp trên; tên chi bộ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm. ngày tháng năm viết báo cáo. 

- Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ nào. 

- Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo: Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, tình hình chi bộ. 

Thứ hai: Phần nội dung chính báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Đây cũng là phần quan trọng nhất của báo cáo, thông thường sẽ được chia làm 2 phần:

Phần 1: Chi bộ tiến hành tổng kết thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong năm qua, nhiệm kỳ qua bằng việc:

- Khái quát đặc điểm, tình hình chung trong chi bộ:

+ Nêu sơ lược một vài đặc điểm về chi bộ (thuộc địa phương nào, hoạt động trong lĩnh vực nào), tư tưởng của cán bộ, Đảng viên.

+ Ghi rõ số lượng Đảng viên trong chi bộ, chỉ rõ số Đảng viên chính thức, dự bị, số Đảng viên là nữ, số Đảng viên chuyển đến, chuyển đi; số lượng Đảng viên phân chia theo trình độ.

+ Chỉ ra những thuận lợi trong sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; sự đoàn kết của cán bộ, Đảng viên trong chi bộ.

+ Chỉ ra những khó khăn dựa vào việc nêu một vài khó khăn mà chi bộ gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động phù hợp với thực tế chi bộ mình.

- Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ theo năm. nhiệm kỳ:

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua. 

+ Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

+ Triển khai nhanh chóng, lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương, của ngành.

+ Rèn luyện đội ngũ Đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm những điều Đảng viên không được làm. 

+ Chỉ rõ các kết quả đạt được: tỉ lệ Đảng viên có tư tưởng, chính trị tốt, số Đảng viên vi phạm.

+ Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với các chi bộ cơ quan): tùy theo chi bộ ngành nào, lĩnh vực nào thì tổng hợp kết quả lãnh đạo chuyên môn phù hợp với chi bộ mình.

+ Kết quả công tác xây dựng Đảng, trong nội dung này chi bộ sẽ đề cập đến Công tác sinh hoạt Đảng: Xây dựng quy chế tổ chức sinh hoạt đúng theo định kỳ, có nề nếp, chất lượng, có tỉ lệ Đảng viên tham gia cao trong các kỳ sinh hoạt, học tập Nghị quyết.

Công tác thu nộp Đảng phí: có đúng quy định, trích nộp lên Đảng ủy kịp thời hay không.

Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng: Ghi cụ thể số Đảng viên được kết nạp, số quần chúng được bồi dưỡng trong năm, nhiệm kỳ qua. 

- Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian vừa qua. Cụ thể chỉ ra những điểm tồn tại cơ bản tại địa phương, đơn vị mà chi bộ lãnh đạo chưa giải quyết được. Và nêu rõ các nguyên nhân: chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế chưa được khắc phục đó tại chi bộ: cơ sở vật chất hạn chế, các đoàn thể chưa sát sao, công tác phê bình và tự phê bình hạn chế, lãnh đạo chưa hiệu quả. 

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới, nhiệm kỳ tới. Trước hết chi bộ dự báo một vài bối cảnh cơ bản có tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm tới, nhiệm kỳ tới. Từ đó đề ra các chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ ba: Phần cuối báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

- Quý khách hàng lưu ý ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết chi bộ.

- Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo. 

 

4. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ

Quý khách hàng có thể tham khảo Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ do Luật Minh Khuê cung cấp sau đây:

ĐẢNG ỦY.......................................

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)..........

Số - BC/ĐU (CB).......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày ...., tháng ....., năm 20......

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ NĂM 20....

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20....

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 20..... Chi bộ tổ dân phố ......... có tổng số đảng viên là ......... đảng viên. Trong đó có .......... đảng viên chính thức,..... đảng viên dự bị và có ....... đảng viên miễn sinh hoạt. 

Trong năm Chi bộ cùng toàn thể nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tạo được tiền đề để đảng viên, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố từng bước đổi mới và tạo đà đi lên. Đồng thời trên cơ sở đó cũng thấy rõ những tồn tại, nguyên nhân để có những biện pháp khắc phục, sửa chữa và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới, nhất là đề ra những giải pháp thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ. Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân phát huy, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết để tiếp tục đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ lãnh chỉ đạo quán triệt tới Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là:

- Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của chi bộ;

- Quán triệt, triển khai các chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật tới đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các buổi sinh hoạt, hội họp.

- Quán triệt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nguyên tắc tập trung dân chủ;

- Quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Chi bộ vừa trực tiếp chỉ đạo vừa tham gia các mặt công tác của tổ dân phố nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình và được nhân dân thực sự tin tưởng.

Kết quả: Không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật.

2. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho Đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Đảng.

Thực hiện tốt công tác dân chủ trong chi bộ, phát huy quyền làm chủ của đảng viên của quần chúng nhân dân.

Xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình nghiêm túc, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị người đảng viên là gương sáng để quần chúng nhân dân làm theo.

Tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động khác.

Kết quả:

- 100% đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% đảng viên chi bộ được học tập các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy định của Ban chấp hành trung ương Đảng.

- 100% đảng viên đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân. 

3. Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Cấp ủy, quy chế hoạt động của Chi bộ; Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái.

Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt nêu cao sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, quy định. 

Tổ chức sinh hoạt đảng viên đương chức theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy và đánh giá, nhận xét cuối năm theo đúng tinh thần của Quy định 76-QĐ/TW "Về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú."

Kết quả:

- Hầu hết các đảng viên thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của Chi bộ, không có trường hợp vi phạm.

4. Công tác tham gia xây dựng chính quyền

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp và thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình và hoàn thành các chỉ tiêu của cấp trên giao theo đúng kế hoạch.

Chỉ đạo cho chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác phối hợp với cảnh sát khu vực, mặt trận đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề nảy sinh phức tạp trên địa bàn;

Kết quả:

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch và tất cả các khoản khác đều thành nhiệm vụ của cấp trên giao. 

- Tình hình trộm cắp giảm so với năm trước (.... vụ việc) và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

5. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của chi hội mình, xây dựng quy chế phối hợp, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, từng Đoàn thể ngày càng đi lên. 

Kết quả: 

- Các tổ chức đoàn thể đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Nghị quyết chi bộ đề ra và được Thị hội, Phường hội khen thưởng cả Chi hội và hội viên.

6. Nhận xét, đánh giá chung

Trong năm 20...., chi bộ tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết thì chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ. 

Chi bộ đã xây dựng tập hợp được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong tổ dân phố đoàn kết, gắn bó cùng với nhân dân trong tổ dân phố chung tay góp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, thu nhập năm nay cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11 hộ; có 96 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ ba giảm nhiều so với năm trước từ 18% xuống còn 7,1%, giữ vững danh hiệu tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 20....

7. Kết quả đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22 đồng chí/28 đồng chí được đánh giá phân loại

- Hoàn thành nhiệm vụ: 6 đồng chí/28 đồng chí được đánh giá phân loại

Chi bộ tự nhận loại: Chi bộ trong sạch vững mạnh

Chi bộ biểu quyết đảng viên xuất sắc đề nghị khen thưởng gồm: 03 đồng chí

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 20...

1. Chi bộ phải xác định rõ thẩm quyền, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

2. Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; các Chỉ thị của Bộ chính trị, các văn bản của Trung ương về chủ trương đường lối của Đảng trong các buổi sinh hoạt.

3. Chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. 

4. Mỗi đảng viên phải luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống và có ý kiến nhận xét và đóng góp của Chi bộ. 

5. Cấp ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của Chi bộ.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề xuất với Đảng ủy phường............ xét và công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm, đánh giá quá trình thực hiện công tác Đảng của Chi bộ năm 20....

Nơi nhận:

- Đảng ủy phường.......................;

- Đảng viên chi bộ;

- Lưu: Chi bộ.

TM/CHI BỘ

BÍ THƯ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chủ đề Mẫu báo cáo công tác Đảng của chi bộ mới nhất và một số nội dung khác có liên quan. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết tại: Tư vấn pháp luật qua Email. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.