1. Định nghĩa Bảo hiểm giám đốc và chuyên viên (D&O)

Bảo hiểm giám đốc và chuyên viên (D&O) là bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ giám đốc hay viên chức ngân hàng chống lại các vụ kiện pháp lý của bên thứ ba, ví dụ, cổ đông, khách hàng vay, hoặc cơ quan điều tiết ngân hàng, nhằm tìm những thiệt hại gây thua lỗ gây ra bởi sai sót trong điều hành cho vay hoặc những hành động bất cẩn. Ví dụ, ban giám đốc có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân cho những thực tiễn cho vay không thận trọng, như cho vay vượt mức đối với một ngành riêng lẻ dẫn đến thua lỗ cho cổ đông của ngân hàng. Viên chức và giám đốc nội bộ của những ngân hàng hoặc những định chế tiết kiệm thua lỗ, cũng bị kiện bởi các quỹ bảo hiểm liên bang, để khôi phục lại các chi phi đã thu hút bởi quỹ bảo hiểm, trong việc thanh lý định chế thua lỗ, hoặc thỏa thuận mua lại thân thiện bởi ngân hàng khác. Do chi phí trang trải cao nên một vài ngân hàng đã tự tài trợ trang trải, bằng tự bảo hiểm thông qua thỏa thuận chung được tài trợ bởi Hiệp hội Ngân hàng Mỹ.