QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số: 15/1999/QH10

Hà Nội , ngày 21 tháng 12 năm 1999

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữuhiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảovệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của côngdân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế,bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái antoàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phầntích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệpcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng, văn minh.

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và pháthuy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộluật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấutranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa vàkiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục,cảm hoá, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡngcho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật,chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.

Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung củatất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

PHẦN CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa,quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc,bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảovệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thờigiáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chốngtội phạm.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hìnhphạt đối với người phạm tội.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hìnhsự

Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy địnhmới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lýnhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, khôngphân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chốngđối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạmtội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyênnghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tốgiác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại gây ra.

3. Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hốicải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổchức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.

4. Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hìnhphạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xãhội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt.

5. Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn,sinh sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật địnhthì được xóa án tích.

Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòngngừa và chống tội phạm

1. Các cơ quan Công an, Kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thanh travà các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm thi hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụcủa mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức,công dân đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, giám sát và giáo dục ngườiphạm tội tại cộng đồng.

2. Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những ngườithuộc quyền quản lý của mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ pháp luật vàtuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa; kịpthời có biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơquan, tổ chức của mình.

3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia đấutranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Chương II

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬTHÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sựđối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tộithực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam,theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kếthoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họđược giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sựđối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam

1. Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịchthường trú ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luậthình sự Việt Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốctế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Điều 7.Hiệu lực của Bộ luật hình sựvề thời gian

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội làđiều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thựchiện.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặnghơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễntrách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và các quyđịnh khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hànhvi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3. Điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tìnhtiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặcmở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảmhình phạt, xoá án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì đượcáp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệulực thi hành.

Chương III

TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quyđịnh trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiệnmột cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnhthổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốcphòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền,lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tựpháp luật xã hội chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội củahành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ítnghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặcbiệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại khônglớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba nămtù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức caonhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêmtrọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khunghình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọnglà tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hìnhphạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tínhchất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lýbằng các biện pháp khác.

Điều 9. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểmcho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra;

2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình lànguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuykhông mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Điều 10. Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gâyra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy rahoặc có thể ngăn ngừa được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thểgây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trướchậu quả đó.

Điều 11. Sự kiện bất ngờ

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội dosự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộcphải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hìnhsự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sựvề mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phảichịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tộiphạm đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 13. Tình trạng không có nănglực trách nhiệm hình sự

1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khiđang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khảnăng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đốivới người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệmhình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này trước khi bịkết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh,người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Phạm tội trong tình trạngsay do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chấtkích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Phòng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợiích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặccủa người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâmphạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chốngtrả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguyhiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phảichịu trách nhiệm hình sự.

Điều 16. Tình thế cấp thiết

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránhmột nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợiích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phảigây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết khôngphải là tội phạm.

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêucầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệmhình sự.

Điều 17. Chuẩn bị phạm tội

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiệnhoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm.

Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tộiđặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện.

Điều 18. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng khôngthực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạmtội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tộiphạm chưa đạt.

Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứtviệc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thựchiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn tráchnhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tốcấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tộinày.

Điều 20. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùngthực hiện một tội phạm.

2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục,người giúp sức đều là những người đồng phạm.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thựchiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy ngườikhác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặcvật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kếtchặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Điều 21. Che giấu tội phạm

Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạmđược thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạmhoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội,thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trườnghợp mà Bộ luật này quy định.

Điều 22. Không tố giác tội phạm

1. Người nào biết rõ tội phạm đang đựơc chuẩn bị, đang đượcthực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệmhình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều313 của Bộ luật này.

2. Người không tố giác là ông, bà , cha, mẹ, con, cháu, anhchị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sựtrong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tộikhác là tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 313 của Bộ luật này.

Chương IV

THỜI HIỆU TRUY CỨUTRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ. MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 23. Thời hiệu truy cứu tráchnhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộluật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứutrách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định nhưsau:

a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;

c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêmtrọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngàytội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này ngườiphạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạtđối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thờihiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốntránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thờihiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truycứu trách nhiệm hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quyđịnh tại Điều 23 của Bộ luật này đối với các tội quy định tại Chương XI vàChương XIV của Bộ luật này.

Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khitiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hànhvi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác,người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc pháthiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tộiphạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyếtđịnh đại xá.

Chương V

HÌNH PHẠT

Điều 26. Khái niệm hình phạt

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhànước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.

Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và doToà án quyết định.

Điều 27. Mục đích của hình phạt

Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còngiáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật vàcác quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hìnhphạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa vàchống tội phạm.

Điều 28. Các hình phạt

Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân;

g) Tử hình.

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng mộthình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

Điều 29. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọngvà có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

Điều 30. Phạt tiền

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với ngườiphạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng,trật tự quản lý hành chính và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

2. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với ngườiphạm các tội về tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quyđịnh.

3. Mức phạt tiền được quyết định tuỳ theo tính chất và mứcđộ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời có xét đến tình hình tàisản của người phạm tội, sự biến động giá cả, nhưng không được thấp hơn mộttriệu đồng.

4. Tiền phạt có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trongthời hạn do Toà án quyết định trong bản án.

Điều 31. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến banăm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộluật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạmgiữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giamgiữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơquan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đóthường trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phốihợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dụcngười đó.

3. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo cácquy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến20% để sung quỹ nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể chomiễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

Điều 32. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rờikhỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Toà án áp dụng là hình phạt chính hoặc hìnhphạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 33. Tù có thời hạn

Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hànhhình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối vớingười phạm một tội có mức tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hànhhình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù.

Điều 34. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụngđối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tửhình.

Không áp dụng tù chung thân đối với người chưa thành niênphạm tội.

Điều 35. Tử hình

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạmtội đặc biệt nghiêm trọng.

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thànhniên phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 thángtuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử.

Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữđang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyểnthành tù chung thân.

Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thìhình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.

Điều 36. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhấtđịnh được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hànhnghề hoặc làm công việc đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ một năm đến năm năm, kể từ ngàychấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hìnhphạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợpngười bị kết án được hưởng án treo.

Điều 37. Cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạmtrú và thường trú ở một số địa phương nhất định.

Thời hạn cấm cư trú là từ một năm đến năm năm, kể từ ngàychấp hành xong hình phạt tù.

Điều 38. Quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ănsinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục củachính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết ánkhông được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo Điều 39của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm anninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộluật này quy định.

Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấphành xong hình phạt tù.

Điều 39. Tước một số quyền công dân

1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạman ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quyđịnh, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây:

a) Quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quanquyền lực nhà nước;

b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyềnphục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ một năm đến nămnăm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lựcpháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Điều 40. Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộcsở hữu của người bị kết án sung quỹ nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụngđối với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặcbiệt nghiêm trọng trong trường hợp do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án vàgia đình họ có điều kiện sinh sống.

Chương VI

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 41. Tịch thu vật, tiền trựctiếp liên quan đến tội phạm

1. Việc tịch thu, sung quỹ nhà nước được áp dụng đốivới:

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác nhữngthứ ấy mà có;

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành.

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sửdụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lýhợp pháp.

3. Vật, tiền thuộc tài sản của người khác, nếu người này cólỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thìcó thể bị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Điều 42. Trả lại tài sản, sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủsở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vậtchất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòaán buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bịhại.

Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh

1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hộitrong khi mắc bệnh quy định tại khỏan 1 Điều 13 của Bộ luật này, thì tùy theogiai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận của Hội đồnggiám định pháp y, có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyênkhoa để bắt buộc chữa bệnh; nếu thấy không cần thiết phải đưa vào một cơ sởđiều trị chuyên khoa, thì có thể giao cho gia đình hoặc người giám hộ trông nomdưới sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệmhình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thứchoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồnggiám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trịchuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thểphải chịu trách nhiệm hình sự.

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh tới mứcmất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứvào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vàomột cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, ngườiđó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu không có lý do khác để miễn chấp hànhhình phạt.

Điều 44. Thời gian bắt buộc chữabệnh

Căn cứ vào kết luận của cơ sở điều trị, nếu người bị bắtbuộc chữa bệnh quy định tại Điều 43 của Bộ luật này đã khỏi bệnh, thì tuỳ theogiai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án xét và quyết định đình chỉ việcthi hành biện pháp này.

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hànhhình phạt tù.

Chương VII

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 45. Căn cứ quyết định hình phạt

Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộluật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành viphạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng tráchnhiệm hình sự.

Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹtrách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệmhình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tộiphạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửachữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệchính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thếcấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần dohành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra;

e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải domình tự gây ra;

g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hạikhông lớn;

h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêmtrọng;

i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

k) Phạm tội do lạc hậu;

l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

m) Người phạm tội là người già;

n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhậnthức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

o) Người phạm tội tự thú;

p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có tráchnhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sảnxuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

2. Khi quyết định hình phạt, Toà áncòn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy địnhlà dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹtrong khi quyết định hình phạt.

Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹhơn quy định của Bộ luật

Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấpnhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hìnhphạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khunghình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật,thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặcchuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phảiđược ghi rõ trong bản án.

Điều 48. Các tình tiết tăng nặngtrách nhiệm hình sự

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăngnặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyênnghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d) Phạm tội có tính chất côn đồ;

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

g) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm;

h) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ cóthai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối vớingười lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặtkhác;

i) Xâm phạm tài sản của Nhà nước;

k) Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng;

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp,thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

m) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc thủ đoạn,phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

n) Xúi giục người chưa thành niên phạm tội;

o) Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, chegiấu tội phạm.

2. Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khunghình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguyhiểm

1. Tái phạm là trường hợp đã bị kếtán, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêmtrọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau đây được coilà tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêmtrọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặcbiệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cốý.

Điều 50. Quyết định hình phạt trongtrường hợp phạm nhiều tội

Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà ánquyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy địnhsau đây:

1. Đối với hình phạt chính :

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữhoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạtchung; hình phạt chung không được vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạokhông giam giữ, ba mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tùcó thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hìnhphạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành mộtngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đãtuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đãtuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; cáckhoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạtkhác.

2. Đối với hình phạt bổ sung:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hìnhphạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loạihình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộnglại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì ngườibị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Điều 51. Tổng hợp hình phạt củanhiều bản án

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản ánmà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết địnhhình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theoquy định tại Điều 50 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừvào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án màlại phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợpvới phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạtchung theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đãcó hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thìChánh án Toà án ra quyết định tổng hợp các bản án theo quy định tại khoản 1 vàkhoản 2 Điều này.

Điều 52. Quyết định hình phạt trongtrường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tộichưa đạt, hình phạt đựơc quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tộiphạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mứcđộ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thựchiện được đến cùng.

2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật đượcáp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mứchình phạt cao nhất được áp dụng là không quá hai mươi năm tù; nếu là tù có thờihạn thì mức hình phạt không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật đượcáp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉcó thể áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu làtù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điềuluật quy định.

Điều 53. Quyết định hình phạt trongtrường hợp đồng phạm

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồngphạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham giaphạm tội của từng người đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ tráchnhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Điều 54. Miễn hình phạt

Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợpphạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộluật này, đáng được khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn tráchnhiệm hình sự.

Chương VIII

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢNÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 55. Thời hiệu thi hành bản án

1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luậtnày quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản ánđã tuyên.

2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định như sau:

a) Năm năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cảitạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ ba năm trở xuống;

b) Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba nămđến mười lăm năm;

c) Mười lăm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trênmười lăm năm đến ba mươi năm.

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bảnán có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này ngườibị kết án lại phạm tội mới, thì thời gian đã qua không đựơc tính và thời hiệutính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người bịkết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh khôngđược tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắtgiữ.

4. Việc áp dụng thời hiệu đối với các trường hợp xử phạt tùchung thân hoặc tử hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm năm, do Chánh án Tòaán nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao. Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt tử hìnhđược chuyển thành tù chung thân, tù chung thân được chuyển thành tù ba mươinăm.

Điều 56. Không áp dụng thời hiệu thihành bản án

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội quyđịnh tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này.

Điều 57. Miễn chấp hành hình phạt

1. Đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù cóthời hạn, chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vànếu người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Việntrưởng Viện Kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

2. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khiđược đặc xá hoặc đại xá.

3. Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đãđược hoãn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật này, nếutrong thời gian được hoãn đã lập công, thì theo đề nghị của Viện trưởng ViệnKiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt.

4. Đối với người bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng đãđược tạm đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này, nếu trong thời gian được tạm đình chỉ mà đã lập công, thì theo đềnghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn chấp hànhphần hình phạt còn lại.

5. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hànhđược một phần hai thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị của chínhquyền địa phương nơi người đó chấp hành hình phạt, Toà án có thể quyết địnhmiễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, nếu đã chấp hànhhình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghịcủa cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trựctiếp giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hìnhphạt.

Người bị kết án phạt tù, nếu đã chấp hành hình phạt được mộtthời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của cơ quan thi hànhán phạt tù, Toà án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu làmột phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù từba mươi năm trở xuống, mười hai năm đối với tù chung thân.

2. Người bị kết án phạt tiền đã tíchcực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặcbiệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra màkhông thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thìtheo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn việcchấp hành phần tiền phạt còn lại.

3. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảmchấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên. Người bị kết án tù chungthân, lần đầu được giảm xuống ba mươi năm tù và dù được giảm nhiều lần cũngphải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là hai mươi năm.

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại phạmtội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Toà ánchỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hìnhphạt chung hoặc hai mươi năm nếu là tù chung thân.

Điều 59. Giảm thời hạn chấp hànhhình phạt trong trường hợp đặc biệt

Người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đãlập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Toà án có thể xét giảmvào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 58 của Bộ luật này.

Điều 60. Án treo

1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân củangười phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấphành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử tháchtừ một năm đến năm năm.

2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người đượchưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyềnđịa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bịkết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trongviệc giám sát, giáo dục người đó.

3. Người được hưởng án treo có thể phải chịuhình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần haithời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chứccó trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thờigian thử thách.

5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mớitrong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạtcủa bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tạiĐiều 51 của Bộ luật này.

Điều 61. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thểđược hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thìđược hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấphành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc cáctội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thìđược hoãn đến một năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạttù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Toà ánbuộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bảnán mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.

Điều 62. Tạm đình chỉ chấp hành hìnhphạt tù

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong cáctrường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Bộ luật này, thì có thể đượctạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấphành hình phạt tù.

Chương IX

XÓA ÁN TÍCH

Điều 63. Xoá án tích

Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điềutừ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này.

Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà áncấp giấy chứng nhận.

Điều 64. Đương nhiên được xoá ántích

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại ChươngXI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khihết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sauđây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cảitạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba nămđến mười lăm năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từtrên mười lăm năm.

Điều 65. Xoá án tích theo quyết địnhcủa Toà án

1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đãbị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, căncứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hànhpháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây:

a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thờihạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hànhbản án;

b) Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà khôngphạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từkhi hết thời hiệu thi hành bản án;

c) Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tộimới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hếtthời hiệu thi hành bản án.

2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờmột năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thìphải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

Điều 66. Xoá án tích trong trườnghợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộrõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chínhquyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Toà án xoá ántích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Điều 67. Cách tính thời hạn để xoáán tích

1. Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2. Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạnđể xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

3. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xonghình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũngđược coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Chương X

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚINGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Điều 68. áp dụng Bộ luật hình sự đốivới người chưa thành niên phạm tội

Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạmtội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Chương này, đồng thờitheo những quy định khác của Phần chung Bộ luật không trái với những quy địnhcủa Chương này.

Điều 69. Nguyên tắc xử lý đối vớingười chưa thành niên phạm tội

1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằmgiáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành côngdân có ích cho xã hội.

Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạmtội của người chưa thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác địnhkhả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạmtội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

2. Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn tráchnhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gâyhại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổchức nhận giám sát, giáo dục.

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niênphạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợpcần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểmvề nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

4. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hìnhphạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong cácbiện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặctử hình đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toàán cho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụngđối với người đã thành niên phạm tội tương ứng.

Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niênphạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thànhniên phạm tội.

6. án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khichưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Điều 70. Các biện pháp tư pháp ápdụng đối với người chưa thành niên phạm tội

1. Đối với người chưa thành niên phạm tội, Toà án có thểquyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừasau đây:

a) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

b) Đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Toà án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội ítnghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng.

Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấphành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo pháp luật dưới sựgiám sát, giáo dục của chính quyền xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội đượcToà án giao trách nhiệm.

3. Toà án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngtừ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tínhchất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống củangười đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

4. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặcngười được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn do Toàán quyết định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, nhàtrường được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định chấmdứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc thời hạn ở trường giáodưỡng.

Điều 71. Các hình phạt được áp dụngđối với người chưa thành niên phạm tội

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong cáchình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo;

2. Phạt tiền;

3. Cải tạo không giam giữ;

4. Tù có thời hạn.

Điều 72. Phạt tiền

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưathành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhậphoặc có tài sản riêng.

Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội khôngquá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Điều 73. Cải tạo không giam giữ

Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với ngườichưa thành niên phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thànhniên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Điều 74. Tù có thời hạn

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thờihạn theo quy định sau đây:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạmtội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình,thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù cóthời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mứcphạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khiphạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tửhình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu làtù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Điều 75. Tổng hợp hình phạt trongtrường hợp phạm nhiều tội

Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trướckhi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổnghợp hình phạt áp dụng như sau:

1. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưađủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quyđịnh tại Điều 74 của Bộ luật này;

2. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18tuổi, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội.

Điều 76. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặcphạt tù, nếu có nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thìđược Toà án xét giảm; riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến bốnnăm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đãtuyên.

2. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giamgiữ hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngayvà có thể được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

3. Người chưa thành niên bị phạttiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai,hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị củaViện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấphành phần tiền phạt còn lại.

Điều 77. Xoá án tích

1. Thời hạn để xoá án tích đối với người chưa thành niên làmột phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này.

2. Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng nhữngbiện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bịcoi là có án tích.

PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Chương XI

CÁC TỘI XÂM PHẠM ANNINH QUỐC GIA

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gâynguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thìbị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổchính quyền nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lậtđổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lựchoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm,tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mườilăm năm.

Điều 80. Tội gián điệp

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạttù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt độngtình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạocủa nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thựchiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước chonước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nướcngoài sử dụng chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười lăm năm.

3. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệmvụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền,thì được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnhthổ

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đườngbiên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninhlãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quảnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mườilăm năm.

Điều 82. Tội bạo loạn

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chứcnhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quảnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mườilăm năm.

Điều 83. Tội hoạt động phỉ

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt động vũtrang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tàisản, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quảnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mườilăm năm.

Điều 84. Tội khủng bố

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạmtính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai nămđến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sứckhoẻ, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặccó những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4. Khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệquốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theoĐiều này.

Điều 85. Tội phá hoại cơ sở vật chất- kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơsở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cáclĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá,xã hội, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tửhình.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiệncác chính sách kinh tế - xã hội

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoạiviệc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội, thì bị phạt tù từ bảy năm đến haimươi năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ ba năm đến bảy năm.

Điều 87. Tội phá hoại chính sáchđoàn kết

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chốngchính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân vớilực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bìnhđẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôngiáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xãhội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ hai năm đến bảy năm.

Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhànước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằmchống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đếnmười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tinbịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm cónội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bịphạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 89. Tội phá rối an ninh

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động,lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cảntrở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 82 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảynăm.

Điều 90. Tội chống phá trại giam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phátrại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giảihoặc trốn trại giam, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ ba năm đến mười năm.

Điều 91. Tội trốn đi nước ngoài hoặctrốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoàinhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

2. Người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị phạttù từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 92. Hình phạt bổ sung

Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tướcmột số quyền công dân từ một năm đến năm năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ mộtnăm đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chương XII

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNHMẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sauđây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tửhình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụcủa nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, côgiáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm mộttội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chếhoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 94. Tội giết con mới đẻ

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặctrong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đódẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 95. Tội giết người trong trạngthái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bịkích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối vớingười đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kíchđộng mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Điều 96. Tội giết người do vựơt quágiới hạn phòng vệ chính đáng

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giớihạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòngvệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Điều 97. Tội làm chết người trongkhi thi hành công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người dodùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 98. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu thángđến năm năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ ba nămđến mười năm.

Điều 99. Tội vô ý làm chết người dovi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghềnghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 100. Tội bức tử

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp,ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tùtừ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ năm nămđến mười hai năm.

Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúpngười khác tự sát

1. Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúpngười khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

Điều 102. Tội không cứu giúp ngườiđang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguyhiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đóchết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tìnhtrạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghềnghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 103. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho ngườibị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Đối với nhiều người;

b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ củanạn nhân;

c) Đối với trẻ em;

d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về mộttội phạm khác.

Điều 104. Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sứckhỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưngthuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùngthủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùngmột người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốmđau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, ngườinuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý docông vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏecủa người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưngthuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe củangười khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chếtngười hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tạicác điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mườilăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trườnghợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi nămhoặc tù chung thân.

Điều 105. Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kíchđộng mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại chosức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% trong trạng tháitinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhânđối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Đối với nhiều người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc trongtrường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

Điều 106. Tội cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệchính đáng

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sứckhỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết ngườido vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ một nămđến ba năm.

Điều 107. Tội gây thương tích hoặcgây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoàinhững trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻcủa người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ hai nămđến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 108. Tội vô ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sứckhỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 109. Tội vô ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệphoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại chosức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắcnghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 110. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàntật;

b) Đối với nhiều người.

Điều 111. Tội hiếp dâm

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụngtình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu vớinạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc,giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặctử hình:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đếndưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoảnđó.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc,giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi làphạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 113. Tội cưỡng dâm

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mìnhhoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Cưỡng dâm nhiều lần;

c) Cưỡng dâm nhiều người;

d) Có tính chất loạn luân;

đ) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệthương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoảnđó.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em

1. Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới16 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 31% đến 60%;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đối với nhiều người;

d) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 61% trở lên;

đ) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;.

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từđủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻem, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc,giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 117. Tội lây truyền HIV chongười khác

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnhcho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Đối với nhiều người;

b) Đối với người chưa thành niên;

c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữabệnh cho mình;

d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ củanạn nhân.

Điều 118. Tội cố ý truyền HIV chongười khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộctrường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đếnmười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Đối với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên;

d) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý docông vụ của nạn nhân;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ

1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai nămđến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Để đưa ra nước ngoài;

đ) Mua bán nhiều người;

e) Mua bán nhiều lần.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráohoặc chiếm đoạt trẻ em

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ emdưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiềutrẻ em;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo;

g) Để sử dụng vào mục đích mại dâm;

h) Tái phạm nguy hiểm;

i) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Điều 121. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự củangười khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh chomình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 122. Tội vu khống

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịađặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp củangười khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan cóthẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạttù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chămsóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặcbiệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồngđến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Chương XIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀNTỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giamngười trái pháp luật

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người thi hành công vụ;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người.

3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ banăm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở củacông dân

1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác,đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi tráipháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếnmột năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệmchức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 125. Tội xâm phạm bí mật hoặcan toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc cácvăn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc cóhành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điệntín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vinày mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến nămtriệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ batháng đến hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử,quyền ứng cử của công dân

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạnkhác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếnmột năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 127. Tội làm sai lệch kết quảbầu cử

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sátviệc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làmsai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 128. Tội buộc người lao động,cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc ngườilao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ batháng đến một năm.

Điều 129. Tội xâm phạm quyền hộihọp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hộihọp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tựdo tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷluật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 130. Tội xâm phạm quyền bìnhđẳng của phụ nữ

Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cảntrở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ batháng đến một năm.

Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả

1. Người nào thực hiện một trong cáchành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về mộttrong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này,chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồngđến hai trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệthuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình,đĩa hình;

b) Mạo danh tác giả trên tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoahọc, báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình;

c) Sửa đổi bất hợp pháp nội dung của tác phẩm văn học, nghệthuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, bănghình, đĩa hình;

d) Công bố, phổ biến bất hợp pháp tác phẩm văn học, nghệthuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình,đĩa hình.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếunại, tố cáo

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạtcảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến banăm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tốcáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bịkhiếu nại, tố cáo;

b) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơquan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại chongười khiếu nại, tố cáo.

2. Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Chương XIV

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

Điều 133. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắchoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thểchống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểmkhác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chếhoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếmđoạt tài sản

1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạttài sản, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủđoạn nguy hiểm khác;

đ) Đối với trẻ em;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườibị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

i) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến mười tám năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườibị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của ngườibị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chếhoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạnkhác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từmột năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 136. Tội cướp giật tài sản

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạttù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêmtrọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngườikhác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng.

Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạttài sản

1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác cógiá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươitriệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đãbị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đãbị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Hành hung để tẩu thoát;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nămtriệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gâyhậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chínhvề hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếmđoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng.

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tàisản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản củangười khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dướinăm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồngnhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá ántích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tùtừ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơquan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thìbị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từnăm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảmnhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệmchiếm đoạt tài sản

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếmđoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồngđến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồngnhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá ántích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tùtừ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhậnđược tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhậnđược tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sảnđó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơquan, tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trênnăm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêmtrọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởlên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tàisản hoặc một trong hai hình phạt này.

Điều 141. Tội chiếm giữ trái phéptài sản

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, ngườiquản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giátrị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổvật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được,bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có tráchnhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạtcải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệuđồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt,thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 142. Tội sử dụng trái phép tàisản

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản củangười khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gâyhậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đãbị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từnăm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làmhư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản củangười khác gây thiệt hại từ năm trăm nghìn đồng đến dướinăm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồngnhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hànhchính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà cònvi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Để che giấu tội phạm khác;

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệuđồng đến dưới hai trăm triệu đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệuđồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêmtrọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệuđồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gâythiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lýtài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gâythiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dướihai trăm triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tùtừ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trịtừ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt tù từ hai nămđến bảy năm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giátrị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quảnlý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm.

Điều 145. Tội vô ý gây thiệt hạinghiêm trọng đến tài sản

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người kháccó giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người kháccó giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

Chương XV

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Điều 146. Tội cưỡng ép kết hôn hoặccản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ

Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyệncủa họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện,tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặcbằng thủ đoạn khác đã bị xử phạt hành chính về hành vinày mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 147. Tội vi phạm chế độ một vợ,một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sốngnhư vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hônhoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợgây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữđến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà ántiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng tráivới chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tộitảo hôn

Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thìbị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba thángđến hai năm:

a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kếthôn;

b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với ngườichưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệđó.

Điều 149. Tội đăng ký kết hôn tráipháp luật

1. Người nào có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn biếtrõ là người xin đăng ký không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đăng ký cho người đó,đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cảitạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 150. Tội loạn luân

Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, vớianh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thìbị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 151. Tội ngược đãi hoặc hành hạông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng,con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từba tháng đến ba năm.

Điều 152. Tội từ chối hoặc trốntránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế đểthực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy địnhcủa pháp luật mà cố ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quảnghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi nàymà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Chương XVI

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬTTỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

Điều 153. Tội buôn lậu

1. Người nào buôn bán trái phép quabiên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mườitriệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý cógiá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới mộttrăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều nàyhoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luậtnày hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn viphạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230,232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá;

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157,158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này,chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tạicác điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dướinăm trăm triệu đồng;

đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

e) Thu lợi bất chính lớn;

g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnhđặc biệt khó khăn khác;

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

k) Phạm tội nhiều lần;

l) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dướimột tỷ đồng;

b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;

c) Thu lợi bất chính rất lớn;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệmchức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 154. Tội vận chuyển trái phéphàng hoá, tiền tệ qua biên giới

1. Người nào vận chuyển trái phépqua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ nămtriệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý cógiá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới mộttrăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều nàyhoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộluật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích màcòn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195,196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạthành chính mà còn vi phạm;

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157,158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tộinày, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy địnhtại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dướinăm trăm triệu đồng;

b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Phạm tội nhiều lần;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàngphạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượngđặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 155. Tội sản xuất, tàng trữ,vận chuyển, buôn bán hàng cấm

1. Người nào sản xuất, tàngtrữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượnglớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quyđịnh tại Điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộluật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích màcòn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193,194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, thì bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu thángđến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trongcác trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chínhrất lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợphàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặcbiệt lớn, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 156. Tội sản xuất, buôn bánhàng giả

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với sốlượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươitriệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đãbị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong cácđiều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án vềmột trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từsáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật cógiá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

g) Thu lợi bất chính lớn;

h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giátrị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảmnhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 157. Tội sản xuất, buôn bánhàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giảlà lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạttù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợpsau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạttù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảmnhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 158. Tội sản xuất, buôn bánhàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thựcvật, giống cây trồng, vật nuôi

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng đểchăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vậtnuôi với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hànhchính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155,156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tộinày, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệuđồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Hàng giả có số lượng rất lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng giả có số lượng đặc biệtlớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mườilăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảmnhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 159. Tội kinh doanh trái phép

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh,kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấyphép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc mộttrong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươitriệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết ánvề tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156,157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộluật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dướiba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

d) Thu lợi bất chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 160. Tội đầu cơ

1. Người nào lợi dụng tìnhhình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiêntai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hoá có số lượng lớn nhằm bán lại thulợi bất chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đếnnăm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn;

đ) Thu lợi bất chính rất lớn;

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

a) Hàng đầu cơ có số lượng đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệuđồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 161. Tội trốn thuế

1. Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệuđồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chínhvề hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quyđịnh tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195,196, 230, 232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn viphạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cảitạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ một trăm năm mươitriệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bịphạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu thángđến ba năm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trởlên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai nămđến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến balần số tiền trốn thuế.

Điều 162. Tội lừa dối khách hàng

1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tínhgian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêmtrọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bịkết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo,phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạttù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 163. Tội cho vay lãi nặng

1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suấtcao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyênbóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từsáu tháng đến ba năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lầnđến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 164. Tội làm tem giả, vé giả,tội buôn bán tem giả, vé giả

1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giảvới số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết ánvề tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính lớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệuđồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 165. Tội cố ý làm trái quy địnhcủa Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quyđịnh của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đếndưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật vềhành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo khônggiam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồnghoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gâyhậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươinăm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toànbộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 166. Tội lập quỹ trái phép

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phépcó giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng và đã sửdụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hànhchính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát;

b) Để thực hiện tội phạm khác;

c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dướinăm trăm triệu đồng;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ sáu năm đến mười năm:

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dướimột tỷ đồng;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ mộttỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạttiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 167. Tội báo cáo sai trong quảnlý kinh tế

1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báocáo với cơ quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sựthật gây hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội của Nhà nước hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hànhvi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thìbị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 168. Tội quảng cáo gian dối

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậuquả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết ánvề tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mườitriệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nămđến năm năm.

Điều 169. Tội cố ý làm trái quy địnhvề phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm tráinhững quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 170. Tội vi phạm quy định vềcấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

1. Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảohộ mà vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu côngnghiệp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn viphạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nămhoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêmtrọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữucông nghiệp

1. Người nào vì mục đích kinh doanhmà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng côngnghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tượng sở hữucông nghiệp khác đang được bảo hộ tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đãbị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa đượcxoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến haitrăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 172. Tội vi phạm các quy địnhvề nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiêncứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thuỷ,vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nammà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép gây hậu quả nghiêmtrọng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một tỷ đồnghoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệuđồng đến năm trăm triệu đồng.

Điều 173. Tội vi phạm các quy địnhvề sử dụng đất đai

1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sửdụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gâyhậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bịkết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từnăm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từhai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến hai mươi triệu đồng.

Điều 174. Tội vi phạm các quy địnhvề quản lý đất đai

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạngiao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn viphạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu thángđến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặclàm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 175. Tội vi phạm các quy địnhvề khai thác và bảo vệ rừng

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quảnghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vềtội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từba tháng đến ba năm:

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạmcác quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trườnghợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật này;

b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trườnghợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này.

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến hai mươi triệu đồng.

Điều 176. Tội vi phạm các quy địnhvề quản lý rừng

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ,quyền hạn có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bịxử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữđến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừngtrái pháp luật;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồngrừng trái pháp luật;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sauđây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 177. Tội vi phạm các quy địnhvề cung ứng điện

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hànhvi sau đây, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà cònvi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cảitạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theoquy định;

b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ;

c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 178. Tội sử dụng trái phép quỹdự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng

1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỹ dự trữ bổ sungvốn điều lệ chia lợi tức cổ phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷluật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này,chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đếnnăm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ batháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 179. Tội vi phạm quy định vềcho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trongcác hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệuđồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;

b) Cho vay quá giới hạn quy định;

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vaytrong hoạt động tín dụng.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đếnnăm năm.

Điều 180. Tội làm, tàng trữ, vậnchuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả,ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từnăm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tùchung thân hoặc tử hình.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 181. Tội làm, tàng trữ, vậnchuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả,các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từnăm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chương XVII

CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔITRƯỜNG

Điều 182. Tội gây ô nhiễm không khí

1. Người nào thải vào không khí các loại khói, bụi, chất độchoặc các yếu tố độc hại khác; phát bức xạ, phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, đãbị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theoquyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiềntừ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba nămhoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước

1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại,chất phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật,vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tốđộc hại khác, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện phápkhắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng,thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 184. Tội gây ô nhiễm đất

1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quátiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biệnpháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêmtrọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 185. Tội nhập khẩu công nghệ,máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môitrường

1. Người nào nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu công nghệ,máy móc, thiết bị, các chế phẩm sinh học, chế phẩm hoá học khác, các chất độchại, chất phóng xạ hoặc phế thải không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đãbị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng,thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 186. Tội làm lây lan dịch bệnhnguy hiểm cho người

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây landịch bệnh nguy hiểm cho người, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sảnphẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguyhiểm cho người;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vậthoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm cókhả năng truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 187. Tội làm lây lan dịch bệnhnguy hiểm cho động vật, thực vật

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây landịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bịxử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mườitriệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông độngvật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnhhoặc mang mầm bệnh;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thựcvật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiệncác quy định của pháp luật về kiểm dịch;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho độngvật, thực vật.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 188. Tội huỷ hoại nguồn lợithuỷ sản

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợithủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặcđã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa đượcxoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trămtriệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến banăm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điệnhoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷhoại nguồn lợi thuỷ sản;

b) Khai thác thuỷ sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sảncủa một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm;

c) Khai thác các loài thuỷ sản quý hiếm bị cấm theo quy địnhcủa Chính phủ;

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thuỷ sản quý hiếm đượcbảo vệ theo quy định của Chính phủ;

đ) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồnghoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 189. Tội huỷ hoại rừng

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vikhác huỷ hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trămtriệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đếnnăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơquan, tổ chức;

c) Hủy hoại diện tích rừng rất lớn;

d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quyđịnh của Chính phủ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 190. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phépđộng vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển,buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạttù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 191. Tội vi phạm chế độ bảo vệđặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên

1. Người nào vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo tồnthiên nhiên, vườn quốc gia, di tích thiên nhiên hoặc các khu thiên nhiên khácđược Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà cònvi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nămmươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu thángđến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồngđến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chương XVIII

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ

Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiệnhoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sahoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã đượctạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi nàymà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Tái phạm tội này.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệuđồng đến năm mươi triệu đồng.

Điều 193. Tội sản xuất trái phépchất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hìnhthức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọnglượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới bamươi gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươigam đến dưới một trăm gam;

h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đếndưới hai trăm năm mươi mililít;

i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọnglượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dướimột trăm gam;

d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trămgam đến dưới ba trăm gam;

đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươimililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọnglượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trămgam trở lên;

d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươimililít trở lên;

đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm a đến điểm d khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệmchức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển,mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặcchiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻem;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọnglượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới bamươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượngtừ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgamđến dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đếndưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ haimươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đếndưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọnglượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dướimột trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượngtừ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgamđến dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgamđến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ mộttrăm gam đến dưới ba trăm gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm nămmươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọnglượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượngtừ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgamtrở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươikilôgam trở lên;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ batrăm gam trở lên;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươimililít trở lên;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của cácchất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từđiểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệmchức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 195. Tội tàng trữ, vận chuyển,mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạttiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, thì bị phạttù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới nămtrăm gam;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ nămtrăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ mười ba nămđến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ mộtnghìn hai trăm gam trở lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệmchức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 196. Tội sản xuất, tàng trữ,vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sửdụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán cácphương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý,thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệmchức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nămnăm.

Điều 197. Tội tổ chức sử dụng tráiphép chất ma túy

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bấtkỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thươngtật từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thươngtật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thươngtật từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thươngtật từ 61% trở lên;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệuđồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quảnchế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 198. Tội chứa chấp việc sử dụngtrái phép chất ma tuý

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hànhvi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đối với trẻ em;

d) Đối với nhiều người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệuđồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 199. Tội sử dụng trái phép chấtma túy

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hìnhthức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biệnpháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất matúy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Điều 200. Tội cưỡng bức, lôi kéongười khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng tráiphép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

e) Đối với nhiều người;

g) Đối với người đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thươngtật từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm :

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thươngtật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc gâyhậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chungthân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến một trăm triệu đồng.

Điều 201. Tội vi phạm quy địnhvề quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu,mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiệnhoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng cácchất đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặcbị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọngthì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chương XIX

CÁC TỘI XÂM PHẠM ANTOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Điều 202. Tội vi phạm quy định vềđiều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ màvi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạnghoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sảncủa người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sauđây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say dodùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cốý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụđiều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khảnăng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịpthời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba thángđến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 203.Tội cản trở giao thôngđường bộ

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giaothông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng chosức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đếnba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba thángđến ba năm:

a) Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đườngbộ;

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thôngđường bộ;

c) Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuấthoặc phá huỷ biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ;

d) Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giảiphân cách;

đ) Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường;

e ) Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ;

g) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thicông trên đường bộ;

h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Tại các đèo, dốc và đoạn đường nguy hiểm;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiềntừ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến mộtnăm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 204. Tội đưa vào sử dụng cácphương tiện giao thông đường bộ không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều độnghoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thôngđường bộ rõ ràng không đảm bảo an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạnghoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạttiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 205. Tội điều động hoặc giaocho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấyphép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của phápluật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạnghoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bịphạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 206. Tội tổ chức đua xe tráiphép

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ôô tô, xe máyhoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ mộtnăm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Tổ chức đua xe có quy mô lớn;

b) Tổ chức cá cược;

c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trậttự an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư;

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;

e ) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác;

g) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép.

3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậuquả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 207. Tội đua xe trái phép

1. Người nào đua trái phép xe ôô tô, xe máy hoặc các loại xekhác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đãbị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa đượcxoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nămmươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ batháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặcgây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác;

b) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cốý không cứu giúp người bị nạn;

c) Tham gia cá cược;

d) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàngiao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

đ) Đua xe nơi tập trung đông dân cư;

e ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;

g) Tái phạm về tội này hoặc tội tổ chức đua xe trái phép.

3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậuquả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạttù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 208. Tội vi phạm quy định vềđiều khiển phương tiện giao thông đường sắt

1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thôngđường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thiệt hại chotính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác,thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tươngứứng với nhiệm vụ được giao;

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặcsay do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cốý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người cóthẩm quyền điều khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường sắt;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiềntừ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai nămhoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 209. Tội cản trở giao thôngđường sắt

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trởgiao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Đặt chướng ngại vật trên đường sắt;

b) Làm xê dịch ray, tà vẹt;

c) Khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường tráiphép qua đường sắt;

d) Làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biểnhiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt;

đ) Để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển;

e ) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không đượcphép chạy lên đường sắt;

g) Lấn chiếm phạm vi giới hạn bảo đảm an toàn công trìnhgiao thông đường sắt;

h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường sắt.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ banăm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 210. Tội đưa vào sử dụng cácphương tiện giao thông đường sắt không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặcvề tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vàosử dụng phương tiện giao thông đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn gâythiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sảncủa người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữđến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 211. Tội điều động hoặc giaocho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấyphép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luậtchỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tínhmạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặcđã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mườitriệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 212. Tội vi phạm quy định vềđiều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ màvi phạm quy định về an toàn giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạnghoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữđến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tươngứứng với nhiệm vụ được giao;

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặcsay do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cốý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người cóthẩm quyền điều khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiềntừ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai nămhoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 213. Tội cản trở giao thôngđường thuỷ

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trởgiao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ mộtnăm đến năm năm:

a) Khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các côngtrình giao thông đường thuỷ;

b) Tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷmà không đặt và duy trì báo hiệu;

c) Di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu;

d) Tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thôngđường thuỷ;

đ) Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thôngđường thuỷ;

e ) Hành vi khác cản trở giao thông đường thủy.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 214. Tội đưa vào sử dụng cácphương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều độnghoặc về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường thuỷ mà cho phépđưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàngây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tàisản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi nàyhoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạttiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 215. Tội điều động hoặc giaocho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấyphép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luậtđiều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạnghoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bịxử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này,chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đếnnăm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một nămđến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 216. Tội vi phạm quy định điềukhiển tàu bay

1. Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà viphạm các quy định về an toàn giao thông đường không, có khả năng thực tế dẫnđến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mườinăm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từbảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 217. Tội cản trở giao thôngđường không

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giaothông đường không gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọngcho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà cònvi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không;

b) Di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc pháhuỷ các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không;

c) Sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc;

d) Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyến bay;

đ) Làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiếtbị phụ trợ khác;

e ) Hành vi khác cản trở giao thông đường không.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàngiao thông đường không hoặc trực tiếp quản lý các thiết bị an toàn giao thôngđường không;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặcbiệt nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệuđến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 218. Tội đưa vào sử dụng phươngtiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặcvề tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giao thông đường không mà cho đưavào sử dụng các phương tiện rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạttù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hạinghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đếnmười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từtám năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 219. Tội điều động hoặc giaocho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có bằng láihoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phươngtiện giao thông đường không, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hạinghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ banăm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từtám năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 220. Tội vi phạm quy định vềduy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa,quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường khôngmà vi phạm các quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình đógây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tàisản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng,cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 221. Tội chiếm đoạt tàu bay,tàu thuỷ

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng cácthủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ, thì bị phạt tù từ bảy nămđến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tổ chức;

b) Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngườikhác;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặctử hình.

4. Người phạm tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từmột năm đến năm năm.

Điều 222. Tội điều khiển tàu bay viphạm các quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam màvi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namnếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thìbị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tùtừ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ batrăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc bịphạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Phương tiện bay có thể bị tịch thu.

Điều 223. Tội điều khiển phương tiệnhàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam

1. Người nào điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hảikhác vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà vi phạm các quyđịnh về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộctrường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từnăm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hainăm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ haitrăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến tám trăm triệu đồnghoặc phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Phương tiện hàng hải có thể bị tịch thu.

Điều 224. Tội tạo ra và lan truyền,phát tán các chương trình vi - rút tin học

1. Người nào tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán cácchương trình vi-rút qua mạng máy tính hoặc bằng các phương thức khác gây rốiloạn hoạt động, phong toả hoặc làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liệu của máytính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn viphạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tùtừ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 225. Tội vi phạm các quy địnhvề vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử

1. Người nào được sử dụng mạng máy tính mà vi phạm các quyđịnh về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính gây rối loạn hoạt động,phong toả hoặc làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bịxử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạttiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc bịêt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 226. Tội sử dụng trái phépthông tin trên mạng và trong máy tính

1. Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trongmáy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định củapháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính màcòn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 227. Tội vi phạm quy định về antoàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinhlao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạnghoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh laođộng, về an toàn ở những nơi đông người;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đếnnăm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 228. Tội vi phạm quy định về sửdụng lao động trẻ em

1. Người nào sử dụng trẻ e m làm những công việc nặng nhọc,nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy địnhgây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà cònvi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạokhông giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ e m;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêmtrọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệuđồng đến hai mươi triệu đồng.

Điều 229. Tội vi phạm quy định vềxây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vựckhảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệmthu công trình hay các lĩnh vực khác nếu không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 220 của Bộ luật này gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từmười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có chức vụ, quyền hạn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ tám năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặclàm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vậnchuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phươngtiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bántrái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thìbị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nămtriệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một nămđến năm năm.

Điều 231. Tội phá huỷ công trình,phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

1. Người nào phá huỷ công trình hoặc phương tiện giao thôngvận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷlợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học -kỹ thuật, văn hoá và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Điều 232. Tội chế tạo, tàng trữ, vậnchuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vậnchuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tùtừ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trongcác trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tùchung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một nămđến năm năm.

Điều 233. Tội chế tạo, tàng trữ, vậnchuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặccông cụ hỗ trợ

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bántrái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xửphạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá ántích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một nămđến năm năm.

Điều 234. Tội vi phạm quy định vềquản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửachữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến nămnăm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chăn kịp thời, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 235. Tội thiếu trách nhiệmtrong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào được giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợmà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợgây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tàisản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 236. Tội sản xuất, tàng trữ,vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, muabán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảynăm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 237. Tội vi phạm quy định vềquản lý chất phóng xạ

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất,trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, có khảnăng thực tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến banăm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng,sức khoẻ của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu qủa rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từbảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười lăm năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 238. Tội sản xuất, tàng trữ,vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, muabán trái phép chất cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 239. Tội vi phạm quy định vềquản lý chất cháy, chất độc

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất,trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chấtđộc gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ,tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 240. Tội vi phạm quy định vềphòng cháy, chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gâythiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sảncủa người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạttù từ ba năm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 241. Tội vi phạm quy định về antoàn vận hành công trình điện

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quảnghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà cònvi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến ba năm:

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, côngtrình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện;

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnhhưởng đến an toàn vận hành công trình điện;

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cápđiện ngầm;

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điệnngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậuquả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 242. Tội vi phạm quy định vềkhám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặcdịch vụ y tế khác

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sảnxuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu khôngthuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tínhmạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xửlý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này,chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến nămnăm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 243. Tội phá thai trái phép

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho ngườikhác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻcủa người đó hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặcđã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 244. Tội vi phạm quy định về vệsinh an toàn thực phẩm

1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biếtrõ là thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tínhmạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạttù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 245. Tội gây rối trật tự côngcộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gâyhậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đãbị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từmột triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

b) Có tổ chức;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặcgây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mồmả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba thángđến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mộtnăm đến năm năm.

Điều 247. Tội hành nghề mê tín, dịđoan

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mêtín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính vềhành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn viphạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo khônggiam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 248. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thuabằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xửphạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật nàyhoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm,thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo khônggiam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc cógiá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặcgá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặcgá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tạiĐiều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong cáctội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mườitriệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớnhoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêuthụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tàisản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từsáu tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp ;

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d) Thu lợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một tronghai hình phạt này.

Điều 251. Tội hợp pháp hoá tiền, tàisản do phạm tội mà có

1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hànghoặc các giao dịch khác để hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sửdụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạtđộng kinh tế khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bịphạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiềnđến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hoá, cấm đảm nhiệm chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 252. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặcchứa chấp người chưa thành niên phạm pháp

1. Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt độngphạm tội, sống sa đoạ hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người;

c) Đối với trẻ e m dưới 13 tuổi;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặcbiệt nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2Điều này, thì còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Điều 253. Tội truyền bá văn hoá phẩmđồi truỵ

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, muabán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vậtphẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoáphẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ nămtriệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

b) Phổ biến cho nhiều người;

c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết ánvề tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

c) Đối với người chưa thành niên;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng.

Điều 254. Tội chứa mại dâm

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một nămđến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội nhiều lần ;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùhai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chếtừ một năm đến năm năm.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tùtừ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồngđến mười triệu đồng.

Điều 256. Tội mua dâm người chưathành niên

1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đếndưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến tám năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Mua dâm trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới16 tuổi;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tậttừ 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đếnmười triệu đồng.

Chương XX

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬTTỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 257. Tội chống người thi hànhcông vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủđoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm :

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tựdo dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,công dân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự dobáo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự dodân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp củatổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạttù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 259. Tội trốn tránh nghĩa vụquân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tậptrung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vềtội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 260. Tội không chấp hành lệnhgọi quân nhân dự bị nhập ngũ

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọinhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, cóchiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân độiđể chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 261. Tội làm trái quy định vềviệc thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quyđịnh về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thìbị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai nămđến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 262. Tội cản trở việc thực hiệnnghĩa vụ quân sự

1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quânsự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạnhoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 263. Tội cố ý làm lộ bí mật nhànước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt,mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy địnhtại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ nămnăm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 264. Tội vô ý làm lộ bí mật nhànước, tội làm mất tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mấttài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 265. Tội giả mạo chức vụ, cấpbậc

Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vitrái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từba tháng đến hai năm.

Điều 266. Tội sửa chữa, sử dụng giấychứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thịthực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy chứng nhận và tài liệu khác của cơquan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật gây hậuquả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm,thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồngđến năm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tàiliệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác củacơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơquan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươitriệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồngđến năm mươi triệu đồng.

Điều 268. Tội chiếm đoạt, mua bán,tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu,tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhànước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệuđồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồngđến năm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việcnhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 269. Tội không chấp hành cácquyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sởgiáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính

Người nào cố ý không chấp hành quyếtđịnh hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáodục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị áp dụng các biệnpháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 270. Tội vi phạm các quy địnhvề quản lý nhà ở

1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bịxử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoáán tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Nhà ở, công trình xây dựng trái phépcó thể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến năm mươi triệu đồng.

Điều 271. Tội vi phạm các quy địnhvề xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa ââm thanh, băng âm thanh, đĩa hĩnh, bănghình hoặc các ấấn phẩm khác

1. Người nào vi phạm các quy định về xuất bản và phát hànhsách, báo, đĩa ââm thanh, băng ââm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấấn phẩmkhác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệuđồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làmcông việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 272. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậu quảnghiêm trọng

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng cácdi tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọnghoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưađược xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng,đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 273. Tội vi phạm quy chế về khuvực biên giới

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quyđịnh khác về khu vực biên giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đãbị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từnăm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồngđến ba mươi triệu đồng, cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép; tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lạinước ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về hành vinày mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồnghoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng épngười khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoàihoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rấtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm.

Điều 276. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốchuy

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Chương XXI

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Điều 277. Khái niệm tội phạm về chứcvụ

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt độngđúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiệncông vụ.

Người có chức vụ nói trên đây là người do bổ nhiệm, do bầucử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởnglương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất địnhtrong khi thực hiện công vụ .

Mục A

CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG

Điều 278. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sảnmà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìnđồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộcmột trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục AChương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từnăm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến nămmươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 279. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc quatrung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dướibất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồngđến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc mộttrong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theoyêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục AChương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới batrăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ có giá trịtừ ba trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hốilộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ,quyền hạn chiếm đoạt tài sản

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sảncủa người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đếndưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêmtrọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong cáctội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bịphạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạttù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đếndưới hai trăm triệu đồng;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đếndưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệuđồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệuđồng.

Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ,quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụngchức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, củaxã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệuđồng.

Điều 282. Tội lạm quyền trong khithi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quáquyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhànước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từmột năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệuđồng.

Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ,quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc quatrung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dướibất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đếndưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêmtrọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng củamình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộctrách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc khôngđược phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từmười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từnăm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng:

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ batrăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặcgiá trị tài sản đã trục lợi.

Điều 284. Tội giả mạo trong công tác

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụngchức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từmột năm đến năm năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

b) Làm, cấp giấy tờ giả;

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp cácgiấy tờ, tài liệu;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từbảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặclàm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệuđồng đến ba mươi triệu đồng.

Mục B

CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨCVỤ

Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gâyhậu quả nghiêm trọng

1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặcthực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu khôngthuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hànhnghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 286. Tội cố ý làm lộ bí mậtcông tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt,mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy địnhtại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hànhnghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 287. Tội vô ý làm lộ bímật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tàiliệu bí mật công tác gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặcbiệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luậtnày, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 288. Tội đào nhiệm

1. Người nào là cán bộ, công chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụcông tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hainăm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặctrong những trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 289. Tội đưa hối lộ

1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới nămtrăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thìbị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới batrăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trămtriệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến nămlần giá trị của hối lộ.

6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trướckhi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đãdùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khaibáo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ

1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từnăm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dướinăm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới batrăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến nămlần giá trị của hối lộ.

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bịphát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 291. Tội lợi dụng ảnh hưởng đốivới người có chức vụ quyền hạn để trục lợi

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tàisản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới nămtrăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vinày mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyềnhạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc khôngđược phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trịtừ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến nămlần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.

Chương XXII

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠTĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 292. Khái niệm tội xâm phạmhoạt động tư pháp

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạmhoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử vàthi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp phápcủa tổ chức, công dân.

Điều 293. Tội truy cứu trách nhiệmhình sự người không có tội

1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệmhình sự người mà mình biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốcgia hoặc tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;

b ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 294. Tội không truy cứu tráchnhiệm hình sự người có tội

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệmhình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến banăm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tộixâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 295. Tội ra bản án trái phápluật

1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là tráipháp luật, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ banăm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 296. Tội ra quyết định tráipháp luật

1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truytố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gâythiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, côngdân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 297. Tội ép buộc nhân viên tưpháp làm trái pháp luật

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viêntư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hànhán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạnnguy hiểm, xảo quyệt khác;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 298. Tội dùng nhục hình

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truytố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 299. Tội bức cung

1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử màbằng các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sự thậtgây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từhai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 300. Tội làm sai lệch hồ sơ vụán

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư kýToà án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi củađương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, huỷ, làm hư hỏng các tài liệu,vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồsơ vụ án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm côngviệc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 301. Tội thiếu trách nhiệm đểngười bị giam, giữ trốn

1. Người nào trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải người bịgiam, giữ mà thiếu trách nhiệm để người đó trốn gây hậu quả nghiêm trọng,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến ba năm.

2. Phạm tội để người bị giam, giữ về một tội nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trốn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng,thì bị phạt tù hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 302. Tội tha trái pháp luậtngười đang bị giam, giữ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền thatrái pháp luật người đang bị giam, giữ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ vềtội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêmtrọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 303. Tội lợi dụng chức vụ,quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết địnhhoặc không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy địnhcủa pháp luật, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hainăm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 304. Tội không chấp hành án

Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà ánđã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến banăm.

Điều 305. Tội không thi hành án

1. Người nào có thẩm quyền mà cố ý không ra quyết định thihành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Toà ángây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn viphạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu thángđến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 306. Tội cản trở việc thi hànhán

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việcthi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến banăm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến năm năm:

a ) Có tổ chức;

b ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từmột năm đến năm năm.

Điều 307. Tội khai báo gian dối hoặccung cấp tài liệu sai sự thật

1. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào màkết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biếtrõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 308. Tội từ chối khai báo, từchối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu

1. Người nào từ chối khai báo nếu không thuộc trường hợp quyđịnh tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật này hoặc trốn tránh việc khai báo, việckết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ batháng đến một năm .

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 309. Tội mua chuộc hoặc cưỡngép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, ngườibị hại khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kếtluận gian dối, người phiên dịch dịch xuyên tạc, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạnnguy hiểm khác;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Điều 310. Tội vi phạm việc niêmphong, kê biên tài sản

1. Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phonghoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong các hành vi sau đây, thì bịphạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Phá huỷ niêm phong;

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷhoại tài sản bị kê biên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

Điều 311. Tội trốn khỏi nơi giam,giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử

1. Người nào đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đangbị xét xử mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến mười năm:

a ) Có tổ chức;

b ) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫngiải.

Điều 312. Tội đánh tháo người bịgiam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử

1. Người nào đánh tháo người đang bị giam, giữ, đang bị dẫngiải hoặc đang bị xét xử, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 90 củaBộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ năm năm đến mười hai năm :

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải;

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốcgia hoặc người bị kết án tử hình;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệtnghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhấtđịnh từ một năm đến năm năm.

Điều 313. Tội che giấu tội phạm

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong cáctội phạm quy định tại các điều sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

- Các điều từ Điều 78 đến Điều 91 về các tội xâm phạm anninh quốc gia;

- Điều 93 (tội giết người); Điều 111, các khoản 2, 3 và 4(tội hiếp dâm); Điều 112 (tội hiếp dâm trẻ e m); Điều 114 (tội cưỡng dâm trẻ em); Điều 116, các khoản 2 và 3 (tội dâm ôô đối với trẻ e m); Điều119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);

- Điều 120 (tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ e m);

- Điều 133 (tội cướp tài sản); Điều 134 (tội bắt cóc nhằmchiếm đoạt tài sản); Điều 138, các khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản); Điều139, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Điều 140, các khoản2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Điều 143, các khoản 2, 3và 4 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản);

- Điều 153, các khoản 3 và 4 (tội buôn lậu); Điều 154, khoản3 (tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới); Điều 155, cáckhoản 2 và 3 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm); Điều 156,các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả); Điều 157 (tội sản xuất,buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh);Điều 158, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng đểchăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vậtnuôi); Điều 160, các khoản 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 165, các khoản 2 và 3 (tộicố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng);Điều 166, các khoản 3 và 4 (tội lập quỹ trái phép); Điều 179, các khoản 2 và 3(tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng); Điều180 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, côngtrái giả); Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấytờ có giá giả khác); Điều 189, các khoản 2 và 3 (tội huỷ hoại rừng);

- Điều 193 (tội sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 194(tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý); Điều195 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùngvào việc sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 196, khoản 2 (tội sản xuất, tàngtrữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặcsử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 197 (tội tổ chức sử dụng trái phép chất matuý); Điều 198 (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 200(tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 201,các khoản 2, 3 và 4 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiệnhoặc các chất ma tuý khác);

- Điều 206, các khoản 2, 3 và 4 (tội tổ chức đua xe tráiphép); Điều 221 (tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ); Điều 230(tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạtvũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự); Điều 231 (tội phá huỷ côngtrình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 232, các khoản 2, 3 và4 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếmđoạt vật liệu nổ); Điều 236, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vậnchuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ); Điều 238,các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc);

- Điều 256, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người chưa thànhniên);

- Điều 278, các khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản); Điều279, các khoản 2, 3 và 4 (tội nhận hối lộ); Điều 280, các khoản 2, 3 và 4 (tộilạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản); Điều 281, các khoản 2 và 3(tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ); Điều 282, cáckhoản 2 và 3 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 283, các khoản 2,3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác đểtrục lợi); Điều 284, các khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều289, các khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ); Điều 290, các khoản 2, 3 và 4 (tộilàm môi giới hối lộ);

- Điều 311 khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốnkhi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử);

- Các điều từ Điều 341 đến Điều 344 về các tội phá hoại hoàbình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cảntrở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội,thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 314. Tội không tố giác tội phạm

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy địnhtại Điều 313 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện màkhông tố giác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người không tố giác là ôông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anhchị e m ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự vềviệc không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tộiđặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn ngườiphạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệmhình sự hoặc miễn hình phạt.

Chương XXIII

CÁC TỘI XÂM PHẠMNGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

Điều 315. Những người phải chịutrách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tậptrung huấn luyện, công dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội, dân quân,tự vệ phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải chịutrách nhiệm hình sự về các tội phạm do mình thực hiện được quy định tại Chươngnày.

Điều 316. Tội chống mệnh lệnh

1. Người nào chống mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp hoặc của cấptrên có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Dùng vũ lực;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc biệt kháchoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùhai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 317. Tội chấp hành không nghiêmchỉnh mệnh lệnh

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh mộtcách lơ là, chậm trễ, tuỳ tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc biệt kháchoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từhai năm đến mười năm.

Điều 318. Tội cản trở đồng đội thựchiện nghĩa vụ, trách nhiệm

1. Người nào cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, tráchnhiệm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ batháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Lôi kéo người khác phạm tội;

b) Dùng vũ lực;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 319. Tội làm nhục, hành hungngười chỉ huy hoặc cấp trên

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọngnhân phẩm, danh dự hoặc hành hung người chỉ huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nămhoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùngnhục hình đối với cấp dưới

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọngnhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 321. Tội làm nhục, hành hungđồng đội

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặchành hung đồng đội, nếu giữa họ không có quan hệ côngtác thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và Điều 320 của Bộ luật này, thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ batháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiệm trọng, rất nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 322. Tội đầu hàng địch

1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị phạttù từ năm năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sựhoặc tài liệu quan trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùhai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 323. Tội khai báo hoặc tựnguyện làm vịêc cho địch khi bị bắt làm tù binh

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mậtquân sự hoặc tự nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 324. Tội bỏ vị trí chiến đấu

1. Người nào bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụtrong chiến đấu, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ mười năm đến hai mươi năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệuquan trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùhai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 325. Tội đào ngũ

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩavụ đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc trong thời chiến, thì bị phạt cải tạo khônggiam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến tám năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sựhoặc tài liệu quan trọng;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười hai năm.

Điều 326. Tội trốn tránh nhiệm vụ

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sứckhoẻ của mình hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh nhiệm vụ, thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Phạm tội trong thời chiến;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười năm.

Điều 327. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật côngtác quân sự

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc chiếmđoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộctrường hợp quy định ở Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt tùtừ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng,rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đếnmười năm.

Điều 328. Tội vô ý làm lộ bí mậtcông tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc làmmất tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng,rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đếnnăm năm.

Điều 329. Tội báo cáo sai

1. Người nào cố ý báo cáo sai gây hậuquả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạttù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảynăm.

Điều 330. Tội vi phạm các quy địnhvề trực chiến, trực chỉ huy, trực ban

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực chiến,trực chỉ huy, trực ban gây hậu quả nghiêm trọng, thìbị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu thángđến năm năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 331. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo vệ

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định vềtuần tra, canh gác, áp tải, hộ tống gây hậu quả nghiêmtrọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáutháng đến năm năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng,thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 332. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện

1. Người nào không chấp hành nghiêmchỉnh những quy định bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 333. Tội vi phạm các quy địnhvề sử dụng vũ khí quân dụng

1. Người nào vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí quândụng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội trong khu vực có chiến sựhoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêmtrọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 334. Tội huỷ hoại vũ khí quândụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuậtquân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 và Điều 231 của Bộluật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gâyhậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tửhình.

Điều 335. Tội làm mất hoặc vô ý làmhư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào được giao quản lý, được trang bị vũ khí quândụng, phương tiện kỹ 3thuật quân sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Điều 336. Tội vi phạm chính sách đốivới thương binh, tử sĩ trong chiến đấu

1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương binh, tử sĩtại trận địa hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương binh gâyhậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặcphạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọngthì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người nào chiếm đoạt di vật củatử sĩ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba thángđến ba năm.

Điều 337. Tội chiếm đoạt hoặc huỷhoại chiến lợi phẩm

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khithu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạtcải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bịphạt tù từ ba năm đến tám năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiến lợi phẩm có giá trị lớn hoặc rất lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rấtnghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm có giá trị đặcbiệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng,thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

Điều 338. Tội quấy nhiễu nhân dân

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷluật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêmtrọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ batháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Phạm tội trong khu vực có chiến sựhoặc trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng.

Điều 339. Tội lạm dụng nhu cầuquân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ

1. Người nào trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạmvi cần thiết của nhu cầu quân sự gây thiệt hại nghiêm trọngcho tài sản của Nhà nước, của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêmtrọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Điều 340. Tội ngược đãi tù binh,hàng binh

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Chương XXIV

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒABÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Điều 341. Tội phá hoại hòa bình, gâychiến tranh xâm lược

Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặcchuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủquyền và toàn vẹn lãnh thổ một nước khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đếnhai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 342. Tội chống loài người

Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà có hànhvi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoạicuộc sống văn hóa, tinh thần của một nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hộinhằm phá hoại xã hội đó, cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc nhữnghành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ mười năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 343. Tội phạm chiến tranh

Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trựctiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tàisản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiếntranh bị cấm, cũng như có những hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốctế hoặc các điều ưước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kếthoặc tham gia, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặctử hình.

Điều 344. Tội tuyển mộ lính đánhthuê; tội làm lính đánh thuê

1. Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng línhđánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giảiphóng dân tộc, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Người nào làm lính đánh thuê, thì bị phạt tù từ năm nămđến mười lăm năm.

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12năm 1999.

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)