Các chứng khoán đơn vị 10 cổ phần (TEN SHARE UNIT STOCKS) là các đợt phát hành chứng khoán ưu đãi hoặc chứng khoán thường của các công ty trong đó một đơn vị mua bán có đầy đủ bằng 10 cổ phần. Xem Odd-lot; Post 30.

The common or preferred issues of companies in which the full unit of trading is ten shares. See Odd-lot; Post 30.