1. Các hình thức khen thưởng nào đối với học sinh trường giáo dưỡng?

Trong trường giáo dưỡng, việc khen thưởng và xử lý vi phạm đối với học sinh là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và giáo dục. Theo quy định của Điều 155 trong Luật Thi hành án hình sự 2019, các hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm đối với học sinh được chỉ định như sau:

Khen thưởng cho học sinh: Học sinh tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và nội quy của trường giáo dưỡng, và đạt được thành tích học tập từ loại khá trở lên hoặc có đóng góp đáng kể, sẽ được Hiệu trưởng quyết định khen thưởng thông qua một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

- Biểu dương trực tiếp, cùng với việc tặng giấy khen và quà tặng phù hợp.

- Cơ hội tham gia các chương trình tham quan được tổ chức bởi trường giáo dưỡng.

Xử lý vi phạm cho học sinh: Học sinh có hành vi vi phạm các quy định về kỷ luật học tập, lao động hoặc các nội quy khác của trường giáo dưỡng sẽ phải đối mặt với biện pháp xử lý từ phía Hiệu trưởng, tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ của vi phạm. Các biện pháp có thể áp dụng bao gồm:

- Khiển trách: Một lời nhắc nhở chính thức về hành vi không phù hợp.

- Cảnh cáo: Một cảnh báo mạnh mẽ và chính thức về hành vi vi phạm.

- Phải tham gia vào quá trình giáo dục cá biệt trong phòng riêng, không quá 05 ngày. Trong thời gian này, học sinh sẽ phải lập bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước toàn bộ tổ hoặc lớp.

Ghi chép và lưu trữ thông tin:Quyết định khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đều sẽ được ghi chép và lưu vào hồ sơ cá nhân của học sinh, nhằm mục đích ghi nhận và theo dõi tiến trình học tập cũng như quản lý hành vi của học sinh.

Tóm lại, Có các hình thức khen thưởng học sinh trường giáo dưỡng như: 

- Biểu dương, tặng giấy khen, tặng quà;

- Cho đi tham quan do trường giáo dưỡng tổ chức.

 

2. Khi nào học sinh trường giáo dưỡng được xác nhận đã hoàn thành chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng?

Trong quá trình hình thành và phát triển, một trong những mục tiêu hàng đầu của mọi quốc gia là đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, và giáo dục là một trong những công cụ quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu này. Trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với các học sinh vi phạm pháp luật, việc cải tạo qua giáo dục tư pháp là cần thiết. Và để đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách có hiệu quả và công bằng, việc xác định thời điểm học sinh hoàn thành chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là vô cùng quan trọng.

Theo Điều 156 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, quy định rõ các thủ tục cụ thể liên quan đến việc học sinh ra trường sau khi hoàn thành chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho học sinh mà còn tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình này.

Đầu tiên, theo thủ tục quy định, trước khi học sinh kết thúc thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng của trường đó phải thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học sinh đó có cư trú, cũng như đến gia đình của họ, để thông báo về ngày dự kiến học sinh sẽ ra trường. Điều này giúp cho cả cơ quan quản lý và gia đình học sinh có thời gian chuẩn bị và sắp xếp công việc liên quan đến việc học sinh trở lại cộng đồng.

Tiếp theo, vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải cấp cho học sinh một giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Giấy chứng nhận này không chỉ là một minh chứng cho quá trình học tập và cải tạo của học sinh mà còn là căn cứ để các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi và hỗ trợ học sinh trong quá trình hòa nhập trở lại xã hội.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận này, trường giáo dưỡng sẽ gửi nó đến cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cũng như Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục cho học sinh. Đồng thời, giấy chứng nhận cũng được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học sinh có cư trú. Điều này đảm bảo rằng thông tin về việc học sinh đã hoàn thành biện pháp tư pháp giáo dục được cập nhật và theo dõi đúng cách, từ cấp trên đến cấp dưới.

Ngoài ra, thủ tục cũng quy định rõ về việc trả lại đồ dùng mà trường cho mượn cho học sinh, cũng như việc trả lại tiền, giấy tờ có giá, tài sản và đồ vật khác mà học sinh đã gửi trường quản lý trong suốt thời gian học tập. Điều này giúp đảm bảo rằng học sinh sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi rời khỏi trường giáo dưỡng và sẽ được hỗ trợ đầy đủ trong quá trình trở lại cộng đồng.

Trong trường hợp học sinh đã hoàn thành biện pháp tư pháp giáo dục mà vẫn chưa thể tiến bộ, thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng cũng phải có bản nhận xét riêng và đề xuất các biện pháp giáo dục tiếp theo, gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ và theo dõi học sinh sau khi họ rời khỏi trường giáo dưỡng.

Cuối cùng, nếu học sinh dưới 16 tuổi hoặc đang ốm đau và không có thân nhân đến đón sau khi được ra trường, trường giáo dưỡng phải có trách nhiệm cử người đưa học sinh về, giao cho gia đình hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học sinh

 

3. Quy định về chấm dứt thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thế nào?

Trong hệ thống pháp luật của một quốc gia, việc quy định về chấm dứt thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là một phần quan trọng, nhằm đảm bảo rằng quá trình cải tạo và hỗ trợ cho cá nhân vi phạm pháp luật diễn ra một cách có trật tự và công bằng. Điều 97 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017, đã quy định một số điều kiện và quyền lợi liên quan đến việc này.

Theo Điều 97, nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ, theo đề nghị của trường giáo dưỡng, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. Điều này tạo ra một cơ hội cho những cá nhân đã thể hiện sự cải thiện và tiến bộ trong quá trình học tập và tu dưỡng tại trường.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này phải tuân thủ các điều kiện được quy định rõ ràng trong Điều 154 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Như vậy, quy định về chấm dứt thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng không chỉ là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật mà còn là một công cụ quan trọng để hỗ trợ và định hình lại tương lai của những cá nhân vi phạm pháp luật, giúp họ có cơ hội tái hòa nhập và đóng góp tích cực vào xã hội

 

4. Quyền quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng?

Trong quá trình thi hành án hình sự và quản lý trường giáo dưỡng, việc quyết định về việc chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là một quy trình quan trọng, được quy định cụ thể trong Điều 154 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Theo quy định này, quyền quyết định chấm dứt trước thời hạn thuộc về một số cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nhất định.

Đầu tiên, theo quy định, nếu học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và có hành vi tích cực trong quá trình học tập, tu dưỡng cùng việc tuân thủ nội quy của trường, thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng sẽ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường xem xét và quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Điều này đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng và công bằng từ phía Tòa án để đảm bảo rằng quyết định được đưa ra là hợp lý và có căn cứ.

Tiếp theo, sau khi Tòa án đã ra quyết định chấm dứt trước thời hạn, các bên liên quan như học sinh, trường giáo dưỡng, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an cần được thông báo về quyết định này. Điều này đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều có thông tin đầy đủ và có thể thực hiện các hành động tiếp theo phù hợp.

Cuối cùng, sau khi nhận được quyết định từ Tòa án, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thực hiện các thủ tục cần thiết để cho học sinh ra trường. Điều này bao gồm việc thông báo cho học sinh, cũng như sắp xếp các thủ tục liên quan đến việc rời khỏi trường giáo dưỡng. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và chu đáo để đảm bảo rằng học sinh sẽ rời khỏi môi trường trường giáo dưỡng một cách an toàn và êm đềm.

Tóm lại, quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng do Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng nếu học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn, tích cực học tập, tu dưỡng và chấp hành tốt nội quy của trường

Bài viết liên quan: Đưa vào trường giáo dưỡng và giáo dục tại trường giáo dưỡng có giống nhau không?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng