1. Hiện nay báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội gồm những loại nào?

Báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý và triển khai nhiệm vụ của đơn vị. Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BQP, nhiệm vụ này được tổ chức và thực hiện theo các quy định sau đây:
Loại, Trình tự, Thời điểm và Thời hạn Báo cáo:
- Loại Báo cáo:
+ Báo cáo định kỳ, bao gồm các kỳ: hằng tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.
+ Báo cáo đột xuất, khi có sự cố hoặc tình hình đặc biệt cần thông tin ngay lập tức.
+ Báo cáo chuyên đề, khi có nhu cầu báo cáo về một vấn đề cụ thể.
+ Báo cáo thống kê thi hành án dân sự, để theo dõi và đánh giá công tác thi hành án.
- Trình tự Báo cáo:
+ Phòng Thi hành án cấp quân khu có trách nhiệm báo cáo Tư lệnh quân khu và tương đương, cùng với việc báo cáo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.
+ Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng tiếp tục báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
+ Phòng Thi hành án cấp quân khu và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thực hiện báo cáo đến cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm Lấy số liệu Báo cáo: Báo cáo tháng được thực hiện từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng, thực hiện 12 kỳ báo cáo trong năm nghiệp vụ.
- Đối với Báo cáo Thống kê Thi hành án Dân sự: Báo cáo này nhằm mục đích thống kê, đánh giá hiệu suất và kết quả của quá trình thi hành án dân sự.
Như vậy, theo quy định, báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội được tổ chức và thực hiện một cách có hệ thống và đồng bộ. Trong đó, có ba loại báo cáo chính:
Báo cáo định kỳ:
   - Bao gồm các kỳ báo cáo hằng tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.
   - Các kỳ báo cáo định kỳ này đặt ra để đánh giá và theo dõi triển khai công tác Thi hành án Quân đội theo thời gian, từ những biểu hiện ngắn hạn đến những thay đổi và tiến triển dài hạn.
Báo cáo đột xuất và Báo cáo chuyên đề:
   - Báo cáo đột xuất được thực hiện khi có sự cố, tình hình cấp bách yêu cầu thông tin ngay lập tức. Điều này giúp quản lý nhanh chóng và đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả.
   - Báo cáo chuyên đề là hình thức báo cáo dành cho các vấn đề đặc biệt, cần được tập trung, phân tích sâu rộng hơn. Những báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về một chủ đề cụ thể và hỗ trợ quyết định chiến lược.
Báo cáo thống kê thi hành án dân sự:
   - Nhằm mục đích thống kê, đánh giá và đo lường hiệu suất trong việc thi hành án dân sự. Báo cáo này chứa đựng thông tin cụ thể về số lượng và loại hình các vụ án đã được thực hiện, từ đó giúp đánh giá hiệu quả và hướng dẫn các biện pháp cần thiết để cải thiện quá trình này.
Việc triển khai các loại báo cáo này không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định mà còn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và linh hoạt trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ của Ngành Thi hành án Quân đội.
Những quy định trên không chỉ giúp tổ chức mạch lạc, hiệu quả hơn trong việc quản lý thông tin mà còn tạo ra sự minh bạch và đồng bộ trong quá trình báo cáo công tác Thi hành án Quân đội. Điều này đồng thời nâng cao khả năng đánh giá và điều chỉnh nhanh chóng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
 

2. Thời điểm thực hiện lấy số liệu báo cáo của Ngành Thi hành án Quân đội là khi nào?

Thời điểm lấy số liệu báo cáo của Ngành Thi hành án Quân đội được quy định cụ thể như sau, theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BQP:
(1) Báo cáo tháng:
   - Tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng và thực hiện 12 kỳ báo cáo trong năm nghiệp vụ.
(2) Báo cáo 6 tháng:
   - Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau.
(3) Báo cáo 9 tháng:
   - Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau.
(4) Báo cáo 12 tháng:
   - Tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.
Ngoài ra, về thời hạn báo cáo, theo quy định, Phòng Thi hành án cấp quân khu cần phải báo cáo cho Tư lệnh quân khu và tương đương, cũng như báo cáo cho Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trước ngày 03 của kỳ báo cáo kế tiếp. Điều này nhằm đảm bảo tính kịp thời và chính xác trong quá trình thu thập và tổng hợp thông tin, giúp cơ quan quản lý và lãnh đạo có cái nhìn toàn diện và nhanh chóng về tình hình thi hành án trong Ngành Thi hành án Quân đội.
 

3. Thời hạn thực hiện báo cáo Ngành Thi hành án Quân đội là bao lâu?

Thời hạn báo cáo trong Ngành Thi hành án Quân đội được xác định chi tiết theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BQP. Theo quy định này, thời hạn báo cáo được áp dụng theo từng loại báo cáo và cấp độ quản lý như sau:
- Thời hạn báo cáo cho Báo cáo định kỳ: Phòng Thi hành án cấp quân khu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thông tin liên quan đến Thi hành án Quân đội được chính xác và kịp thời chuyển đến cấp lãnh đạo cao nhất. Để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong quản lý, Phòng này được yêu cầu thực hiện báo cáo theo đúng quy định:
+ Báo cáo Tư lệnh quân khu và tương đương, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trước ngày 03 của kỳ báo cáo kế tiếp.
Điều này không chỉ đặt ra một thách thức về tính kịp thời mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa thông tin đến các cấp quản lý trên càng sớm càng tốt. Báo cáo này không chỉ là một nghĩa vụ hành chính, mà còn là công cụ quan trọng giúp Tư lệnh quân khu và cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá và điều chỉnh chiến lược, đồng thời giữ cho toàn bộ hệ thống Thi hành án Quân đội hoạt động một cách hiệu quả và linh hoạt. Thực hiện đúng thời hạn báo cáo là đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm cao trong quá trình quản lý công tác của Phòng Thi hành án cấp quân khu.
- Nhiệm vụ của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng không chỉ giới hạn ở việc tổ chức và thực hiện công tác thi hành án một cách hiệu quả mà còn đòi hỏi khả năng báo cáo thông tin đúng lúc và đến đúng người đúng cơ quan. Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng được quy định phải thực hiện báo cáo theo đúng tiến độ:
+ Báo cáo Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng có thẩm quyền trước ngày 07 của kỳ báo cáo kế tiếp.
Thời hạn báo cáo này không chỉ là một yêu cầu hành chính mà còn là cơ hội để Cục Thi hành án trình bày chi tiết về công việc đã thực hiện, những thách thức gặp phải và đề xuất các giải pháp. Bằng cách này, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ nhận được thông tin đầy đủ và chuẩn xác để đưa ra các quyết định đúng đắn, thúc đẩy sự đồng bộ và hiệu suất trong hệ thống Thi hành án Quân đội. Việc tuân thủ thời hạn này không chỉ là việc nâng cao trách nhiệm của Cục Thi hành án mà còn đóng góp vào sự thành công toàn diện của ngành này trong việc duy trì trật tự và an ninh quốc gia.
- Thời hạn báo cáo cho Báo cáo đột xuất, Báo cáo chuyên đề và Báo cáo thống kê thi hành án dân sự: Thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của Phòng Thi hành án cấp quân khu, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều này giúp đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời trong quá trình thu thập, xử lý và báo cáo thông tin. Thời hạn báo cáo rõ ràng không chỉ là một nhiệm vụ quản lý mà còn là yếu tố quan trọng giúp cơ quan lãnh đạo và quản lý đánh giá, điều chỉnh nhanh chóng các hoạt động trong lĩnh vực Thi hành án Quân đội.
 

Xem thêm bài viết liên quan: Những trường hợp không được nhận tử thi người bị thi hành án tử hình?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn