Luật sư tư vấn:

1. Địa chỉ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh với nhau. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. Và đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ vào quy định khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 được sửa đổi bổ sung năm 2020 thì hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đầu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

Bên cạnh đó tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giá, báo đầu thầu cũng có quy định Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và quản lý theo quy định tại khoản 26 Điều 4 của Luật Đấu thầu hiện hành, có địa chỉ tại trang web: (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Đối tượng thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng

Đối tượng thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng được quy định chi tiết tại Hướng dẫn đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ trang web (https://muasamcong.mpi.gov.vn):

− Đối với yêu cầu đăng ký mới:

+ Người sử dụng chưa gửi thành công yêu cầu đăng ký tham gia trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới.

+ Người sử dụng có tình trạng pháp lý là Đang hoạt động trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo).

− Đối với yêu cầu cập nhật thông tin yêu cầu đăng ký tham gia:

+ Người sử dụng đã gửi thành công yêu cầu đăng ký tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

+ Người sử dụng có tình trạng pháp lý là Đang hoạt động trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo).

 

2. Cách thức đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu

Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2020 đã đưa ra định nghĩa về bên mời thầu. Theo đó, bên mời thầu được hiểu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

- Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

- Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

- Đơn vị mua sắm tập trung;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Hiện nay có một số cơ quan, tổ chức nhà nước do không có chuyên môn về đấu thầu nên các đơn vị này lựa chọn một số đơn vị tư vấn thay mình làm bên mời thầu, việc này là hoàn toàn hợp lý, hợp lệ. Do đó một số nhà thầu khi tham dự thầu cần lưu ý điều này để làm bảo lãnh dự thầu đúng tên bên mời thầu (Sai tên thụ hưởng bên mời thầu thì bảo lãnh sẽ bị đánh giá là không hợp lệ).

Từ đó, căn cứ vào Điều 7 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; căn cứ vào Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì việc bên mời thầu đăng ký tham gia hệ thống và xử lý hồ sơ đăng ký được quy định cụ thể như sau:

Một là, hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia

Khi muốn đăng ký tham gia thì người có nhu cầu cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm một số giấy tờ, tài liệu sau:

- Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống trong quá trình nhà thầu, nhà đầu tư kê khai thông tin đăng ký tham gia hệ thống. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống (như bản scan đính kèm trên hệ thống).

- Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác (sử dụng bản scan đính kèm trên Hệ thống).

Hai là, trình tự thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia

Bên mời thầu gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm hoặc gửi trên Hệ thống. Trường hợp bên mời thầu gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thì sẽ thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng. Và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia là Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch và đấu tư.

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

- Bên mời thầu tiến hành đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

- Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống.

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tải khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử. Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống.

Thời hạn giải quyết đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký. Trong thời hạn tối đa 02 làm việc đó thì Trung tâm có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, bên mời thầu được phê duyệt việc đăng ký trên Hệ thống.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Trung tâm có trách nhiệm thông báo lý do và hướng dẫn bên mời thầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ cho phù hợp.

Việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu được thực hiện trên Hệ thống, thư điện tử (email), ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các kênh thông tin khác và được hướng dẫn chi tiết trong Hướng dẫn sử dụng.

Lệ phí đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng Lệ phí đăng ký tham gia đấu thầu qua mạng là 550.000 VNĐ (đã bao gồm 10% VAT) theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT.

 

3. Một số thủ tục có liên quan thực hiện trên Hệ thống đấu thầu quốc gia theo pháp luật hiện hành

Thứ nhất, bổ sung, sửa đổi thông tin đã đăng ký trên Hệ thống

- Việc sửa đổi thông tin đã đăng ký trên Hệ thống (bao gồm việc bổ sung các vai trò cho Tài khoản tham gia hệ thống) được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng;

- Hệ thống tự động cập nhật thông tin của Tổ chức tham gia Hệ thống theo Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống

- Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống có yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoặc một số vai trò của Tài khoản tham gia Hệ thống thì thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng,

- Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT thì Hệ thống tạm ngừng một hoặc một số vai trò của Tài khoản tham gia Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán theo quy định;

- Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp luật thì Hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái chấm dứt Tài khoản tham gia Hệ thống theo thông tin từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Trường hợp Tài khoản tham gia Hệ thống có trạng thái tài khoản là đang chấm dứt, tạm ngừng đối với vai trò nhà thầu thì Tổ chức tham gia Hệ thống không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, Mục 5 Chương I các Mẫu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này.

Thứ ba, khôi phục Tài khoản tham gia Hệ thống

Việc khôi phục Tài khoản tham gia Hệ thống sau khi đã tạm ngừng hoặc chấm dứt theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 7 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng được quy định tại Quyết định số 1794/QĐ-BKHĐT. Theo đó, nhà thầu, nhà đầu tư đã chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống trước đó sẽ gửi 01 bộ hồ sơ gồm các văn bản sau đây theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đề nghị khôi phục việc tham gia Hệ thống:

- Văn bản đề nghị của nhà thầu, nhà đầu tư về khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Các tài liệu liên quan đến nội dung khôi phục (nếu có).

Tham khảo thêm bài viết liên quan:

Quy định về việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu ?

Thời gian đăng tải danh sách ngắn, thông báo mời thầu, mời chào hàng lên hệ thống đấu thầu quốc gia ?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua Email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)