1. Chế độ của công chức về hưu sớm do tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP với mục tiêu tinh giản biên chế và quy định chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho công chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/7/2023. Dưới đây là chi tiết về đối tượng và chế độ của công chức về hưu sớm do tinh giản biên chế: 

Theo Điều 5 của Nghị định 29/2023/NĐ-CP, có 05 đối tượng được áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Thứ nhất: Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP. Đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021).

Các đối tượng này sẽ được hưởng các chế độ sau đây:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, đồng thời đã đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

+ Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đối tượng sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

=> Đây là những quy định mới nhằm thúc đẩy quá trình tinh giản biên chế và tạo điều kiện tốt hơn cho các công chức về hưu sớm. Nghị định này có tác động lớn đến chế độ nghỉ hưu và quyền lợi của các công chức trong việc hưởng lương hưu và trợ cấp sau khi nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ hai là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định. Ngoài việc hưởng chế độ hưu trí, đối tượng này còn được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

- Trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

=> Chế độ này áp dụng đối với công chức về hưu sớm do tinh giản biên chế và có hiệu lực đến ngày 31/12/2030.

Thứ ba là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ:

- 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Đối tượng này được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ tư là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên):

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ năm là đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Nghị định 135/2020/NĐ-CP có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài hưởng chế độ hưu trí, đối tượng này còn được hưởng các chế độ:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

- Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân.

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

 

2. Nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về các nguyên tắc khi thực hiện tinh giản biên chế như sau:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Điều này đảm bảo sự quyết định và kiểm soát từ phía Đảng và sự tham gia của các tổ chức và người dân để đảm bảo quá trình tinh giản biên chế diễn ra theo đúng quy định.

- Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều này đảm bảo sự tối ưu hóa các nguồn lực và năng lực có sẵn trong tổ chức, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo sự phục vụ tốt hơn cho công dân.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo quy trình tinh giản biên chế diễn ra một cách minh bạch, công khai và không thiên vị, đồng thời đảm bảo quyền lợi và quyền tự do của các cá nhân và tổ chức trong quá trình tinh giản.

- Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Điều này đảm bảo các chế độ và chính sách liên quan đến tinh giản biên chế được thực hiện đúng thời hạn và đủ số tiền để đảm bảo sự ổn định tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Điều này đảm bảo sự chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và đồng thời tạo động lực để thực hiện tinh giản biên chế một cách nghiêm túc và hiệu quả.

- Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp. Điều này đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng nguồn lực công cộng và đồng thời tạo điều kiện cho việc tuyển dụng mới và sắp xếp lại nguồn nhân lực.

 

3. Tại sao cần ban hành chế độ về hưu sớm do tinh giản biên chế đôi với công chức?

Việc ban hành chế độ về hưu sớm do tinh giản biên chế đối với công chức có một số lợi ích và mục tiêu nhất định:

- Một trong những mục tiêu chính của việc tinh giản biên chế là giảm số lượng công chức để tăng tính hiệu quả và năng suất làm việc của hệ thống hành chính. Bằng cách khuyến khích công chức nghỉ hưu sớm, chính phủ và tổ chức có thể giảm số lượng nhân sự không cần thiết và tối ưu hóa cơ cấu biên chế.

- Nếu công chức nghỉ hưu sớm, chính phủ và tổ chức sẽ tiết kiệm được nguồn lực tài chính liên quan đến việc trả lương và các chế độ phúc lợi cho công chức. Người lao động sẽ được hưởng lương hưu và các chế độ hỗ trợ thay thế, trong khi tổ chức có thể sử dụng nguồn lực đã tiết kiệm để đầu tư vào những lĩnh vực khác.

- Bằng cách khuyến khích công chức nghỉ hưu sớm, chính phủ và tổ chức có thể mở cơ hội cho những người trẻ tuổi và có năng lực để gia nhập lực lượng lao động công chức. Điều này giúp tạo ra không gian cho sự đổi mới, sự thay đổi và sự trẻ hóa trong hệ thống biên chế công chức.

- Trong nhiều nền kinh tế phát triển, nhân lực trẻ thường được coi là tài nguyên quý giá và quan trọng để thúc đẩy sự phát triển. Việc khuyến khích công chức nghỉ hưu sớm và tạo cơ hội cho người trẻ gia nhập lực lượng lao động công chức là một cách để thích ứng với xu hướng này và tận dụng tối đa tài năng và tiềm năng của thế hệ trẻ.

- Chế độ về hưu sớm cung cấp một động lực cho công chức để làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong suốt thời gian làm việc của mình, biết rằng họ có cơ hội nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu. Điều này có thể tạo ra sự hài lòng và động lực trong công việc, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc của công chức.

Như vậy, việc ban hành chế độ về hưu sớm do tinh giản biên chế đối với công chức có thể đáp ứng nhu cầu cải tiến hiệu quả công việc, tiết kiệm nguồn lực, đảm bảo tính trẻ hóa và đổi mới của biên chế công chức, phù hợp với xu hướng phát triển xã hội và kinh tế, và tạo động lực và sự hài lòng cho công chức.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: 

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!