1. Quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thời gian đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu. Điều 45 Luật Đấu thầu năm 2023 quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là một phần không thể thiếu trong quá trình quản lý và thực hiện các dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và đấu thầu công cộng. Việc xác định thời gian này không chỉ ảnh hưởng đến quy trình tổ chức mà còn liên quan mật thiết đến sự công bằng, minh bạch và hiệu quả của quá trình đấu thầu. Do đó, Điều 45 của Luật này đã quy định cụ thể về thời gian tổ chức các giai đoạn liên quan đến lựa chọn nhà thầu.

Trước hết, về thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự sơ tuyển, Luật đã quy định rằng thời gian tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước và 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Thời gian này được tính từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo các nhà thầu có đủ thời gian để chuẩn bị và tham gia vào quá trình đấu thầu một cách công bằng và minh bạch.

Tiếp theo, về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, Luật quy định rằng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, thời gian tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước và 35 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Tuy nhiên, đối với các gói thầu nhỏ có giá trị thấp, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu có thể được rút ngắn xuống còn 09 ngày đối với đấu thầu trong nước và 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Điều này nhằm giúp tăng cơ hội tham gia của các nhà thầu nhỏ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ.

Về chào hàng cạnh tranh, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu được quy định là tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày đóng thầu. Điều này làm nổi bật sự linh hoạt trong quy trình đấu thầu, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, Điều 45 cũng quy định về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, nhấn mạnh rằng thời gian tối thiểu cho việc này là 10 ngày trước ngày đóng thầu. Tuy nhiên, với các gói thầu nhỏ, thời gian này có thể được rút ngắn còn 03 ngày làm việc. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và tính khả dụng của quy trình đấu thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh và cập nhật thông tin liên quan.

Đối với các công việc khác ngoài quy định cụ thể trong Điều 45 này, người có thẩm quyền và chủ đầu tư có trách nhiệm quyết định thời gian thực hiện trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án và gói thầu. Điều này thể hiện sự linh hoạt và thích ứng của quy trình đấu thầu với các tình huống cụ thể và đặc biệt của từng dự án.

Tóm lại, Điều 45 đã đặt ra các quy định cụ thể về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu và quản lý dự án. Điều này là cơ sở quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham gia, đồng thời đảm bảo sự thành công của dự án và lợi ích chung của cộng đồng

 

2. Năm 2024, chi phí lập, thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

Trong năm 2024, việc xác định chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình này. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP đã đưa ra các quy định cụ thể về chi phí lập và thẩm định các nội dung liên quan đến việc chọn nhà thầu, mang lại sự rõ ràng và công bằng cho tất cả các bên tham gia.

Một trong những điểm quan trọng đầu tiên được đề cập tại Điều 11 của Nghị định là về việc chi phí thuê tư vấn đấu thầu không căn cứ vào các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều 11. Điều này đảm bảo rằng việc chi trả cho dịch vụ tư vấn đấu thầu sẽ được xác định một cách công bằng và không gian dối.

Đối với việc lập và thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, chi phí cho các công việc này sẽ được tính vào dự toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 3 của Điều 11. Điều này giúp đảm bảo rằng các công việc này được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đồng nhất với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 12 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP cũng đề cập đến việc xác định chi phí cụ thể trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Theo đó, chi phí lập hoặc thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được tính theo tỷ lệ 0,5% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhưng không ít hơn 5.000.000 đồng và không nhiều hơn 40.000.000 đồng. Điều này giúp đảm bảo rằng các đơn vị thực hiện các công việc này nhận được sự đền bù phù hợp với công việc của họ.

Trong trường hợp tổ chuyên gia, tổ thẩm định được thành lập để thực hiện các công việc liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, chi phí cho các công việc này cũng sẽ được tính vào dự toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu. Điều này đảm bảo rằng các công việc được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đồng nhất với các quy định của pháp luật.

Chi phí quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều 11 được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc các dự toán khác của đơn vị. Điều này giúp đảm bảo rằng các chi phí được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch theo cơ chế tài chính của chủ đầu tư.

Tóm lại, việc xác định và quản lý chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu là một phần quan trọng của quá trình này, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Những quy định cụ thể tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP mang lại sự rõ ràng và chắc chắn trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

3. Thủ tục lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc chọn lựa đối tác thực hiện các dự án, các gói thầu của các cơ quan, tổ chức. Quy trình này được thiết lập với nhiều bước cụ thể, mỗi bước đều có vai trò riêng biệt nhưng đồng thời lại liên kết với nhau một cách hợp lý, tạo nên một hệ thống thực hiện rõ ràng và có tính chất pháp lý cao. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023.

Đối với các đấu thầu rộng rãi và hạn chế, quy trình lựa chọn nhà thầu bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Trong bước này, các cơ quan, tổ chức sẽ chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết để tiến hành lựa chọn nhà thầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Các cơ quan sẽ tiến hành tổ chức quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định, bao gồm việc công bố thông tin đấu thầu, tiến hành họp báo, và nhận và xem xét hồ sơ từ các nhà thầu.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu: Các hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định, bao gồm cả khả năng kinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu.

Bước 4: Thương thảo hợp đồng: Đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, quy trình này bao gồm việc thương thảo, đàm phán về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả: Kết quả của quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ được trình, thẩm định và công khai để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Bước 6: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng: Cuối cùng, hợp đồng giữa các bên sẽ được hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện để đảm bảo các điều khoản được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Đối với các đấu thầu chỉ định thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu bao gồm các bước tương tự, tuy nhiên, không có bước thương thảo hợp đồng với các nhà thầu.

Đối với trường hợp cần thiết, quy định tại điều 23 của Luật Đấu thầu 2023 cho phép áp dụng quy trình rút gọn, bao gồm các bước như chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng, trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.

Đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, hoặc có sự tham gia của cộng đồng, quy trình lựa chọn nhà thầu cũng áp dụng các bước tương tự như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, khi có nhu cầu lựa chọn tư vấn cá nhân, quy trình lựa chọn nhà thầu cũng được thực hiện bằng các bước như đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân, thương thảo hợp đồng, và công khai kết quả lựa chọn.

Tất cả những quy trình và thủ tục này được xây dựng và thực hiện để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu, từ đó giúp tăng cường sự tin cậy và tính chuyên nghiệp của các hoạt động đấu thầu

 

Bài viết liên quan: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu mới nhất?

Nếu như quý khách hàng còn có những vướng mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ