1. Trích khấu hao TSCĐ đối với các tài sản chuyển giao do chuyển nhượng một phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC bổ sung tiết e vào khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 96/2015/TT-BTC) về việc trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với trường hợp doanh nghiệp mua phần vốn góp hoặc mua toàn bộ doanh nghiệp đối với các tài sản được chuyển giao đủ điều kiện trích khấu khao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Cụ thể:

"Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng một Phần vốn hoặc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ Điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng."

2. Tăng mức trích quỹ hưu trí tự nguyện, rích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí hợp lý được trừ lên 3.000.000đ/người/tháng.

Khoản 3 Điều 3 thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2.11 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 96/2015/TT-BTC), theo đó, mức trích nộp các quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động tăng lên 03 triệu đồng/người/tháng. Phần chi vượt mức 03 triệu/người/tháng sẽ không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phần chi để trích nộp các quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: 

- Hợp đồng lao động

- Thỏa ước lao động tập thể

- Quy chế tài chính của công ty

 - Quy chế thưởng

Cụ thể:

>> Xem thêm:  Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định có được không ? quy định trong văn bản nào ?

2.11. Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”.

3. Các khoản chi có tính chất phúc lợi. 

Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Thông tư 25/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lưu ý thực hiện theo đúng quy định để không bị loại các khoản chi phí ra khỏi chi phí hợp lý được trừ của doanh nghiệp.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của công ty Luật Minh Khuê. Nếu có vấn đều gì thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hồ sơ và thời hạn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?