Chuyên viên bán theo block (SPECIALIST BLOCK SALE) là chuyên viên bán một khối lượng chứng khoán ở bên ngoài sở giao dịch và với giá cao hơn giá hiện hành ở đó cho tài khoản của chuyên viên này.

The sale of a block of stock made outside the exchange, and at a price higher than that prevailing there, for the specialist's account.