Chuyên viên mua theo block (SPECIALIST BLOCK PURCHASE) là chuyên viên mua một khối lượng lớn chứng khoán ở ngoài sở giao dịch bằng tài khoản riêng của mình. Điều này chỉ có thể xảy ra khi vụ bán một khối lượng chứng khoán lớn không thễ được thực hiện với giá hợp lý trên chính Sở Giao dịch của nó và nếu vụ mua đó giúp cho chuyên viên ấy thực hiện được các nhiệm vụ bình thường của anh ta.

(An Off-the-board purchase made by a Specialist for his own account. This may take place only when the sale of a large block of stock cannot be made at a reasonable price on the Exchange itself and if such purchase will assist the specialist in performing his normal duties).