Chuyên viên tính toán bảo hiểm (Actuary) là nhân viên của một hãng bảo hiểm chuyên nghiên cứu, thống kê các loại rủi ro về một ngành bảo hiểm, đánh giá tình hình xảy ra rủi ro, trên cơ sở đó tính toán và xác định mức phí bảo hiểm thích hợp để có thể trả tiền bồi thường và các chi phí của hãng mà vẫn có lãi.