1. Để trở thành Chuyên viên cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế cần phải có yêu cầu về trình độ như thế nào?

Dựa vào thông tin mô tả về vị trí chuyên viên cao cấp về tiền tệ và ngân hàng quốc tế, theo Phụ lục II đi kèm với Thông tư 19/2022/TT-NHNN, đề ra các yêu cầu trình độ cụ thể như sau:

- Trình độ đào tạo:

+ Phải tốt nghiệp từ đại học trở lên, với chuyên ngành hoặc ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực công việc.

+ Có bằng tốt nghiệp cấp cao trong lĩnh vực lý luận chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ tương đương về lý luận chính trị hoặc lý luận chính trị - hành chính từ cơ quan có thẩm quyền.

- Bồi dưỡng và chứng chỉ:

+ Phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước thích hợp cho ngạch chuyên viên cao cấp (hoặc tương đương).

+ Hoặc có bằng cao cấp về lý luận chính trị - hành chính.

- Kinh nghiệm (thành tích công việc):

+ Phải có ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc trong ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch tương đương. Trong trường hợp có thời gian làm việc tương đương với ngạch chuyên viên chính, thì yêu cầu ít nhất 01 năm (tương đương 12 tháng).

+ Trong thời gian làm việc tại ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, ứng viên phải có thành tích làm chủ trì xây dựng hoặc tham gia thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc các dự án, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực quốc gia, bộ, ban, ngành hoặc tỉnh được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể bao gồm:

+ Có quyết định từ người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng từ người có thẩm quyền, tùy theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Có quyết định từ người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành, hoặc cấp tỉnh.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Tôn trọng sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối, nghiêm túc trong việc tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và quy định của cơ quan.

+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc và tập thể, và có khả năng tương tác và phối hợp công việc một cách hiệu quả.

+ Có kỹ năng làm việc cả nhóm và độc lập.

+ Thái độ thận trọng, nguyên tắc, và trách nhiệm, cùng với tính thẳng thắn, khiêm tốn, kiên nhẫn, nhạy bén và khả năng giải quyết mâu thuẫn một cách hài hòa.

+ Luôn cẩn trọng trong việc diễn đạt ý kiến và có ý thức bảo vệ bí mật quốc gia.

+ Hiển thị sự tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic trong việc làm.

+ Tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến xử lý công việc.

- Yêu cầu khác:

+ Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, và thẩm định chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, và giải pháp liên quan đến công việc được giao trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ.

+ Có khả năng cụ thể hóa và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách và hướng dẫn của Đảng, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác được giao.

+ Có khả năng đề xuất chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp cho các vấn đề thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ và chức năng của đơn vị.

+ Hiểu và áp dụng kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng tài liệu, đề tài, đề án trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

+ Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, và pháp luật quốc tế liên quan đến ngân hàng, tài chính và tiền tệ; cơ cấu tổ chức và hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế; kinh tế vĩ mô; và nghiệp vụ của ngân hàng trung ương.

+ Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế, kỹ năng thuyết trình và giảng dạy trong việc hướng dẫn nghiệp vụ.

+ Thạo việc xây dựng và ban hành văn bản công việc theo yêu cầu của vị trí làm việc.

 

2. Chuyên viên cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế cần phải làm những công việc nào?

Dựa trên mô tả công việc của một chuyên viên cao cấp về tiền tệ và ngân hàng quốc tế, được ghi trong Phụ lục II của Thông tư 19/2022/TT-NHNN, các nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án và dự án liên quan đến tiền tệ và ngân hàng quốc tế. Cụ thể:

Lãnh đạo hoặc tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai các loại văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về tiền tệ và ngân hàng quốc tế.

- Hướng dẫn và thực hiện các văn bản:

+ Chủ trì hoặc tham gia vào việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về tiền tệ và ngân hàng quốc tế của Ngân hàng Nhà nước.

+ Tổ chức, hướng dẫn, và theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách, và nghiệp vụ chuyên môn. Đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu suất và hiệu quả trong quản lý tiền tệ và ngân hàng quốc tế.

+ Chủ trì tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng về tiền tệ và ngân hàng quốc tế, cũng như chia sẻ kiến thức về lĩnh vực này.

- Sơ kết và tổng kết việc thực hiện các văn bản:

+ Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, phân tích và đánh giá việc thực hiện các văn bản liên quan đến tiền tệ và ngân hàng quốc tế. Đề xuất chủ trương, biện pháp và giải pháp để khắc phục các vấn đề và khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Chủ trì nghiên cứu và phân tích tình hình tiền tệ, tài chính và ngân hàng quốc tế. Xây dựng báo cáo đánh giá và cung cấp tham mưu kịp thời cho lãnh đạo.

- Tham gia vào quá trình thẩm định các văn bản:

Tham gia vào quá trình thẩm định và đóng góp ý kiến cho các văn bản liên quan đến tiền tệ và ngân hàng quốc tế theo nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ:

+ Nâng cao tích hợp hệ thống ngân hàng Việt Nam với các cơ quan và tổ chức quốc tế thông qua việc xây dựng và phát triển các mạng lưới tiền tệ và ngân hàng.

+ Đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Đảm bảo độc lập và hiệu quả trong việc quản lý chính sách tiền tệ và bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia trong quá trình hội nhập ngân hàng.

+ Đảm bảo an ninh và an toàn của hệ thống ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế thông qua cơ chế hỗ trợ cân cân thanh toán quốc gia khi gặp khó khăn và/hoặc khủng hoảng.

+ Triển khai nghĩa vụ, quyền lợi của Việt Nam tại các tổ chức tài chính và tiền tệ quốc tế và thúc đẩy vị trí và tiếng nói của Việt Nam tại các tổ chức này.

- Phối hợp với cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc hàng năm, quý, tháng và tuần cho bản thân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự giao phó từ cấp trên.

 

3. Phạm vi quyền hạn của Chuyên viên cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế như thế nào?

Dựa vào hướng dẫn của Phụ lục II của Thông tư 19/2022/TT-NHNN về quyền hạn của chuyên viên cao cấp về tiền tệ và ngân hàng quốc tế, sau đây là các quyền và trách nhiệm của chuyên viên cao cấp về tiền tệ và ngân hàng quốc tế:

- Chủ động trong việc lựa chọn phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có quyền kiến nghị và đề xuất giải pháp cho lãnh đạo liên quan đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Được cung cấp thông tin và hướng dẫn về quy trình và chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Có nhiệm vụ cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Dựa vào nội dung chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và tùy theo vị trí/nhiệm vụ cụ thể, chuyên viên có quyền đại diện để đưa ra ý kiến, phản hồi nội dung, đề xuất, yêu cầu, hoặc đề nghị với các ngân hàng, tổ chức, hoặc diễn đàn hợp tác quốc tế về ngân hàng và tiền tệ.

- Tham gia vào các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo phân công của cấp trên.

Bài viết liên quan: Mô tả vị trí việc làm của chuyên viên cao cấp về lao động, tiền lương

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!