1. Các loại phụ cấp lương người lao động có thể nhận? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương được xem như là những khoản phụ cấp được trả để bù đắp những yếu tố liên quan đến điều kiện lao động, tính phức tạp của công việc, điều kiện sống, và mức độ hấp dẫn về lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động không tính đến hoặc tính không đầy đủ. Các loại phụ cấp bao gồm:

Phụ cấp chức vụ, chức danh: Được trả cho những người giữ các chức vụ, chức danh quan trọng và có trách nhiệm cao trong tổ chức.

- Phụ cấp trách nhiệm: Được trả cho những người có trách nhiệm quản lý và điều hành công việc của mình.

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Được trả cho những người làm việc trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, hoặc tiếp xúc với các yếu tố có hại cho sức khỏe.

- Phụ cấp thâm niên: Được trả cho những người đã làm việc trong tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định.

- Phụ cấp khu vực: Được trả cho những người làm việc tại các khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hơn.

- Phụ cấp lưu động: Được trả cho những người phải di chuyển thường xuyên giữa các địa điểm làm việc.

- Phụ cấp thu hút: Được trả để thu hút và giữ chân nhân viên có năng lực cao trong tổ chức.

- Các loại phụ cấp có tính chất tương tự: Gồm những khoản phụ cấp khác mà có tính chất tương tự như các loại phụ cấp đã nêu trên.

Tuy nhiên, hiện tại, pháp luật không quy định cụ thể về số lượng của các loại phụ cấp này, mà chỉ liệt kê những loại phụ cấp như đã nêu ở trên. Việc trả phụ cấp lương loại nào và có hay không có phụ cấp lương phụ thuộc vào sự thỏa thuận và giao kết giữa các bên trong quan hệ lao động. Căn cứ vào quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp các yếu tố không được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Điều này giúp đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong việc trả lương cho người lao động.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong việc xác định và trả lương các phụ cấp, các tổ chức cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, như đảm bảo tính công bằng, đồng nhất và phù hợp với quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

Tóm lại, phụ cấp lương là một phần quan trọng trong việc xác định mức lương của người lao động, bù đắp những yếu tố không được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương cơ bản. Quy định về phụ cấp lương không chỉ liệt kê các loại phụ cấp khác nhau, mà còn để lại quyền tự do cho các bên trong quan hệ lao động để thỏa thuận và giao kết về các khoản phụ cấp lương phù hợp với điều kiện và yêu cầu của từng tổ chức và ngành nghề.

 

2. Có bắt buộc ghi phụ cấp lương vào hợp đồng lao động?

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động cần chứa những nội dung chính sau đây. Trong số đó, điểm đ được đề cập đến phụ cấp lương là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động.

Điểm b và điểm c trong khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH đã được đưa ra để hướng dẫn cụ thể về các khoản phụ cấp trong lĩnh vực lao động và xã hội. Nội dung chính của hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động đã được quy định như sau:

Mức lương được quy định theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác như sau:

- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản phụ cấp lương được sử dụng để bù đắp các yếu tố liên quan đến điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, cũng như mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

+ Các khoản phụ cấp lương liên quan đến quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản bổ sung được xác định với mức tiền cụ thể và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, song song với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+  Các khoản bổ sung không có mức tiền cụ thể và được trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, liên quan đến quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Khi xem xét các khoản phụ cấp mà doanh nghiệp trả cho người lao động, ta thấy rằng chúng đều phụ thuộc vào sự thỏa thuận từ cả hai bên. Điều này có nghĩa là việc trả tiền phụ cấp phải được thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng lao động.

Việc thỏa thuận về tiền phụ cấp trong hợp đồng lao động là vô cùng quan trọng. Điều này giúp đảm bảo rằng cả người lao động và doanh nghiệp đều có những hiểu biết rõ ràng về các khoản phụ cấp mà người lao động sẽ nhận được. Thông qua việc ghi nhận những nội dung này trong hợp đồng, cả hai bên đều có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng những điều khoản đã thỏa thuận.

Hợp đồng lao động là một tài liệu quan trọng, nó không chỉ xác định các quyền và nghĩa vụ của người lao động mà còn đảm bảo quyền lợi của họ. Vì vậy, việc ghi nhận các khoản phụ cấp trong hợp đồng là một cách để tạo ra sự minh bạch và công bằng cho cả hai bên.

Bằng cách ghi nhận các khoản phụ cấp trong hợp đồng lao động, người lao động có thể biết chính xác số tiền mà họ sẽ nhận được ngoài lương cơ bản. Điều này giúp họ đánh giá và quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng các khoản phụ cấp được trả đúng theo thỏa thuận đã ghi nhận trong hợp đồng.

Việc thỏa thuận và ghi nhận tiền phụ cấp trong hợp đồng lao động còn mang lại sự minh bạch và tính chất pháp lý cho các bên. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, việc có bằng chứng về những khoản phụ cấp đã thỏa thuận trong hợp đồng sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách công bằng và tránh những tranh cãi không cần thiết.

Tóm lại, việc thỏa thuận và ghi nhận các khoản phụ cấp trong hợp đồng lao động là vô cùng quan trọng. Điều này đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật cho cả người lao động và doanh nghiệp.

 

3. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo lương và phụ cấp được ghi trên hợp đồng lao động đúng không?

Tại tiểu mục 4.2 của Mục 4 trong Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017, có các quy định sau đây:

Về tiền lương do đơn vị quyết định.

- Tiền lương là căn cứ để tính đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động, bao gồm:

+ Mức lương được ghi trong Hợp đồng lao động (HĐLĐ).

+ Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

+ Các khoản bổ sung được xác định cụ thể về số tiền, cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và phải được trả đều đặn trong mỗi kỳ trả lương, bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

- Tiền lương tháng dùng để tính đóng BHXH không bao gồm: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ như xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, tiền nuôi con nhỏ; hỗ trợ cho người lao động khi có thân nhân qua đời, khi người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động; trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác được ghi thành các mục riêng trong HĐLĐ.

-  Đối với người quản lý doanh nghiệp, tiền lương tháng dùng để tính đóng BHXH là tiền lương do doanh nghiệp quyết định; còn đối với người quản lý điều hành hợp tác xã, tiền lương tháng dùng để tính đóng BHXH là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

Theo quy định trên Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017, chúng ta có thể rút ra những điểm quan trọng sau đây. Khoản lương và phụ cấp nào mà trên hợp đồng lao động đã thỏa thuận cụ thể về mức tiền và được trả thường xuyên, thì những khoản này sẽ thuộc vào phạm vi phải đóng bảo hiểm xã hội.

Điều này có nghĩa là, người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội dựa trên số tiền lương và phụ cấp được ghi rõ trong hợp đồng lao động của họ. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc tính đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc xác định rõ ràng và thỏa thuận về mức lương và phụ cấp trong hợp đồng lao động là cực kỳ quan trọng. Điều này giúp tránh những tranh cãi không cần thiết và bất công giữa người lao động và nhà tuyển dụng về việc tính toán và đóng bảo hiểm xã hội. Bằng việc tuân thủ quy định này, cả hai bên đều được bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm phù hợp.

Đồng thời, việc đảm bảo tính thường xuyên trong việc trả lương và phụ cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán và đóng bảo hiểm xã hội. Việc trả lương và phụ cấp thường xuyên đảm bảo rằng người lao động có nguồn thu nhập ổn định và đáng tin cậy để đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, đồng thời cũng cần lưu ý rằng không phải tất cả các khoản thu nhập đều thuộc vào phạm vi đóng bảo hiểm xã hội. Công văn cũng đã quy định rõ những khoản thu nhập như tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ khác như xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, tiền nuôi con nhỏ và các hỗ trợ khác, không được tính vào mức đóng bảo hiểm xã hội.

Từ những quy định trên, ta có thể thấy rằng việc xác định và thỏa thuận rõ ràng về lương và phụ cấp trong hợp đồng lao động, cùng việc trả lương và phụ cấp thường xuyên, là rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc tính toán và đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm >> Thắc mắc về phụ cấp lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định mới ?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.