Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900 6162

1. Hội đồng quản trị trong Nhà trường, nhà trẻ tư thục

Theo quy định tại Điều 8 văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT, vị trí của Hội đồng quản trị trong Nhà trường, nhà trẻ tư thục được quy định như sau:

- Hội đồng quản trị được coi là cơ quan quản lý, là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của nhà trường, nhà trẻ.

- Hội đồng quản trị là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng thành viên góp vốn và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường, nhà trẻ  sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên buộc phải có Hội đồng quản trị.

Tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị theo quy định có ít nhất là 02 người và nhiều nhất là 11 người do Đại hội đồng thành viên góp vốn bầu ra và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận thành viên hội đồng quản trị.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 05 năm.

- Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ 03 tháng một lần hoặc họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu có ít nhất 1/3 số thành viên của Hội đồng quản trị đề nghị.

+) Điều kiện để tiến hành cuộc họp HĐ quản trị: Có ít nhất 3/4 tổng số thành viên dự họp.

**Nếu trong lần triệu tập đầu tiên mà không có đủ số thành viên nêu trên dự họp thì có thể tiến hành triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp triệu tập lần 2 này thì cuộc họp sẽ được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

+) Diễn biến, nội dung họp phải được ghi thành viên bản, được thông qua tại cuộc họp và phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp.

+) Đối với nghị quyết của Hội đồng quản trị, nghị quyết được thông qua dưới hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số thành viên của Hội đồng quản trị nhất trí. Nếu số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bổ sung, thay đổi, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị:

- Việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm trong các trường hợp: Đang chấp hành bản án của tòa án; Vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; hoặc Có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên góp vốn kiến nghị bằng văn bản đề nghị bãi nhiệm.

- Thành viên hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng quản trị; Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Không đủ sức khỏe để thực hiện công việc đang đảm nhiệm.

2. Đại hội đồng thành viên góp vốn là gì ?

Trong cơ cấu tổ chức của nhà trường, nhà trẻ tư thục không có cơ quan Đại hội đồng thành viên góp vốn.

Theo quy định tại Điều 7 văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT, Đại hội đồng thành viên góp vốn bao gồm toàn bộ các thành viên góp vốn thành lập lên cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Các thành viên góp vốn trong Đại hội động đều quyền biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của từng thành viên tương ứng với phần vốn góp theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của từng nhà trường, nhà trẻ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng thành viên góp vốn:

- Đại hội đồng thành viên góp vốn có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ;

- Đại hội đồng thành viên góp vốn có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; giải quyết yêu cầu đột xuất về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận;

- Đại hội đồng thành viên góp vốn có quyền thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, báo cáo tài chính hàng năm của nhà trường, nhà trẻ;

- Đại hội đồng thành viên góp vốn có thông qua các quy định nội bộ của nhà trường, nhà trẻ về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hiệu trưởng;

- Và có các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn:

- Đại hội đồng thành viên góp vốn có thể họp định kỳ mỗi năm một lần, họp đột xuất theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc họp bất thường do Ban kiểm soát triệu tập trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Điều kiện tiến hành cuộc họp được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

- Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và được thông qua tại cuộc họp, phải có chữ ký của người chủ trì và của thư ký cuộc họp.

- Các quyết nghị của cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số phiếu tán thành.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong nhà trường, nhà trẻ tư thục

Theo quy định tại Điều 9, Hội đồng quản trị trong nhà trường, nhà trẻ tư thục có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Hội đồng quản trị có nhiệm vu xây dựng  các định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường, nhà trẻ để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn tại các kỳ họp.

- Hội đồng có quyền quyết nghị thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ để trình ĐHĐ góp vốn xem xét thông qua; kiến nghị ĐHĐ thành viên góp vốn xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường, nhà trẻ khi cần thiết hoặc kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của HĐQT.

- Hội đồng có quyền tự quyết nghị thông qua các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của nhà trường, nhà trẻ; quy định về việc hoàn vốn, rút vốn và chuyển nhượng vốn phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính.

- Hội đồng quản trị có quyền được huy động các nguồn vốn hợp pháp để xây dựng nhà trường, nhà trẻ; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng trình; giám sát việc quản lý tài chính và tài sản của nhà trường, nhà trẻ; báo cáo về tài chính hàng năm của nhà trường, nhà trẻ tại cuộc họp để ĐHĐ thành viên góp vốn xem xét thông qua.

- Hội đồng quản trị được đề cử và đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ việc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

- Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của nhà trường, nhà trẻ trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT, giám sát Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp.

- Triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp thường kỳ mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường, nhà trẻ tư thục

Theo quy định tại Điều 10, Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm nhiệm cả chức vụ Hiệu trưởng nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Hiệu trường trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

Tiêu chuẩn bầu chủ tịch Hội đồng quản trị gồm

- Có phẩm chất, đạo đức tốt,

- Có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên,

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của HĐQT; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của HĐQT, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi việc đầu tư và quản lý cơ sở vật chất trường lớp, cung cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng nhu cầu, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

-  Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm trả tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các chi phí khác cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên theo hợp đồng lao động.

-Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm được quyền ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên.

- Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc người bảo trợ trẻ.

- Và thực hiện các quyền, nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

5. Các trường hợp nhà trường, nhà trẻ tư thục không có Hội đồng quản trị.

Như đã nêu ở trên, đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Vậy, những trường hợp nào thì nhà trường, nhà trẻ tư thục không có Hội đồng quản trị. Điều 11 quy định về điều này như sau:

Điều 11. Nhà trường, nhà trẻ tư thục không có Hội đồng quản trị

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục do 1 thành viên góp vốn (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư) đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và kinh phí hoạt động của trường thì không có Hội đồng quản trị.

2. Nhà đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Quy chế này. Nhà đầu tư có thể đồng thời là Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

3. Nếu Hiệu trưởng không phải là Nhà đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 13 của Quy chế này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Các nội dung tư vấn chỉ có giá trị tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê