Luật sư tư vấn:

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, gồm:

a)    Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

b)    Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

 

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Phụ lục I (Biểu 01 và Biểu 02) ban hành kèm theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP, gồm:

a)  Biểu 01. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo quyêt định của Thủ tướng Chính phủ; chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Biểu 01: DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU

(Kèm theo Phụ lục I -Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ)

STT

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Phưoug thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

I

Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo

 

1

Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

 

Dịch vụ giáo dục đại học

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

 

Dịch vụ giáo dục thường xuyên

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

5

Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

6

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

II

Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp

 

7

Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

8

Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

9

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

10

Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

III

Lĩnh vực sự nghiệp y tế - dân so

 

11

Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

12

Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

13

Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

14

Dịch vụ giám định

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

15

Dịch vụ y tế khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

 

IV

Lĩnh vực sự nghiệp thông tin và truyền thông

 

16

Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

17

Dịch vụ viễn thông, internet

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

18

Dịch vụ bưu chính

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

19

Dịch vụ công nghệ thông tin

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

20

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

V

Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

 

21

Dịch vụ văn hóa

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

22

Dịch vụ gia đình

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

23

Dịch vụ thể dục, thể thao

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

24

Dịch vụ du lịch

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

25

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

VI

Lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ

 

26

Dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

27

Dịch vụ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

28

Dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

29

Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

30

Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thẩu

VII

Lĩnh vực sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

31

Dịch vụ môi trường

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

32

Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

VIII

Các hoạt động kinh tế, sự nghiệp khác

 

A

Hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

33

Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

34

Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

35

Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

36

Dịch vụ lĩnh vực thú y

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

37

Dịch vụ lĩnh vực thủy sản

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

38

Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

39

Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

40

Dịch vụ lĩnh vực phòng chông thiên tai

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

41

Dịch vụ lĩnh vực quản lý chất lượng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

42

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

B

Hoạt động kinh tế giao thông vận tải

 

43

Dịch vụ lĩnh vực đường bộ

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

44

Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

45

Dịch vụ lĩnh vực hàng hải

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

46

Dịch vụ lĩnh vực hàng không

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

47

Dịch vụ lĩnh vực đường sắt

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

48

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

c

Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường

 

49

Dịch vụ lĩnh vực quản lý đất đai

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

50

Dịch vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

51

Dịch vụ lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

52

Dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

53

Dịch vụ lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

54

Dịch vụ lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

55

Dịch vụ lĩnh vực viễn thám

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

56

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

D

Hoạt động kinh tế công thuong

 

57

Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

58

Dịch vụ lĩnh vực hóa chất

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

59

Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

60

Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

61

Dịch vụ khuyến công; xúc tiến thương mại

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

62

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

Đ

Hoạt động kinh tế xây dựng

 

63

Dịch vụ lập các đô án quy hoạch theo phân câp không thuộc phạm vi hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật quy hoạch

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

 

64

Dịch vụ nghiên cứu thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

65

Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

66

Dịch vụ xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng, phát triển cổng thông tin điện tử

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

67

Dịch vụ điều tra thống kê

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

68

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

E

Lĩnh vực sự nghiệp lao động thương bỉnh và xã hội

 

69

Dịch vụ chăm sóc người có công

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

70

Dịch vụ về việc làm

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

71

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

72

Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

73

Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

74

Dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

G

Lĩnh vực tư pháp

 

75

Dịch vụ trợ giúp pháp lý

Giao nhiệm vụ/hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

76

Dịch vụ khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

H

Lĩnh vực sự nghiệp khác

 

77

Dịch vụ cứu nạn trên biển

Giao nhiệm vụ

78

Dịch vụ sự nghiệp khác

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

* Thẩm quyền ban hành chi tiết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thuộc phạm vi quản lý, ở Biểu 01 nêu trên theo quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b)      Biểu 02. Một số danh mục dịch vạ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Biểu 02: MỘT SỐ DANH MỤC DỊCH vụ sự NGHIỆP CÔNG sử DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THựC HIỆN ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU (Kèm theo Phụ lục I -Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ)

I.    Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng

1.    In tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại; in, đúc vàng miêng.

2.     Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; thông tin duyên hải.

3.     Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

4.     Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga.

 

2.    Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng

1.     Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tàng giao thông đường bộ; dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này có định mức kinh tế-kỹ thuật và đom giá được cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực hiện).

2.     Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

3.     Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay.

4.     Dịch vụ chiểu sáng đô thị.

5.     Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng.

6.     Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ.

7.     Dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.

 

2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích 

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

PHỤ LỤC II : DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH vụ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU

(Kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ)

 

2.1 Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đặt hàng

1.    Quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

2.    Dịch vụ cung cấp điện, nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biến giới, hải đảo.

3.    Vắc xin, sinh phẩm trong các trường hợp sau: (i) Phục vụ công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; (ii) Sử dụng cho chương trình tiêm chủng mở rộng; (iii) Chỉ có một nhà sản xuất trong nước.

4.   Sản phẩm, dịch vụ công ích tại khoản 1 mục I này thực hiện đặt hàng, trường hợp một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. pháp luật chuyên ngành quy định thực hiện phương thức giao nhiệm vụ thì được thực hiện giao nhiệm vụ; nhung khuyến khích áp dụng hình thức đặt hàng.

 

2.2 Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng

1.    Quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

2.     Dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị.

3.     Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung.

4.     Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị.

5.    Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản.

6.    Các sản phẩm chiết tách từ huyết tương theo quy mô công nghiệp (Albumin, Gammaglobulin, các yếu tố đông máu cô đặc).

7.     Sản xuất sản phẩm kích dục tố cho cá đẻ HCG.

8.    Vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

9.     Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa.

10.    Quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

Một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)