1. Phiếu tín nhiệm là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 96/2023/QH15, lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở xem xét đánh giá cán bộ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 96/2023/QH15, bỏ phiếu tín là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.

Điều 2 Nghị quyết 96/2023/ có quy định rõ, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với:

- Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;

- Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ;

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mục đích lấy phiếu tín nhiệm, căn cứ Điều 4 Nghị quyết 96/2023/QH15, mục đích lấy phiếu tín nhiệm là:

- Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được thực hiện theo Nghị quyết 96/2023/QH15 và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân. 

 

2. Thủ tục đề nghị, kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm

Theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết 96/2023/QH15, việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội được tiến hành như sau:

- Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 96/2023/QH15 có quy định, chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, căn cứ vào đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm quy định trong Nghị quyết 96/2015/QH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 96/2023/Qh15 và bản kê khai tài sản, thu nhập đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, bản kê khai tài sản, thu nhập đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội.

- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có) đến đại biểu Quốc hội; gửi nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân có liên quan trực tiếp đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp đến người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Nếu cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

- Chậm nhất là 10 ngày trước ngày tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

- Chậm nhất là 03 ngày trước ngày tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm gửi báo cáo giải trình (nếu có) về những vấn đề được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến của đại biểu Quốc hội đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội có yêu cầu.

 

3. Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV có thể kể đến một số người giữ các chức danh sau:

- Võ Thị Ánh Xuân: Phó chủ tịch nước

-Quốc hội

+ Vương Đình Huệ: Chủ tịch Quốc hội

+ Trần Thanh Mẫn: Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội

+ Nguyễn Khắc Định: Phó chủ tịch Quốc hội

+ Nguyễn Đức Hải: Phó chủ tịch Quốc hội

+ Trần Quang Phương: Phó chủ tịch Quốc hội

+ Nguyễn Thúy Anh: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội

+ Bùi Văn Cường: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

+ Y Thanh Hà Niê Kđăm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

+ Lê Quang Huy: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường

+ Lê Thị Nga: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

+ Vũ Hồng Thanh: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

+ Nguyễn Thị Thanh: Trưởng ban Công tác đại biểu

+ Lê Tấn Tới: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

+ Hoàng Thanh Tùng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

+ Nguyễn Đắc Vinh: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục

- Chính phủ

+ Phạm Minh Chính: Thủ tướng

+ Lê Minh Khái: Phó thủ tướng

+ Nguyễn Hồng Diên: Bộ trưởng Bộ Công Thương

+ Đào Ngọc Dung: Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Nguyễn Chí Dũng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Huỳnh Thành Đạt: Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

+ Phan Văn Giang: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Nguyễn Thị Hồng: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Nguyễn Mạnh Hùng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Nguyễn Văn Hùng:  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Lê Minh Hoan: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phát triển và nông thôn

+ Đào Hồng Lan: Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Tô Lâm: Bộ trưởng Bộ Công an

+ Hầu A Lềnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

+ Lê Thành Long: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

+ Nguyễn Thanh Nghị: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

+ Đoàn Hồng Phong: Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ

+ Hồ Đức Phớc: Bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Nguyễn Kim Sơn: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Bùi Thanh Sơn: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

+ Trần Văn Sơn: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Nguyễn Văn Thắng: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

- Nguyễn Hòa Bình: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- Lê Minh Trí: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Ngô Văn Tuấn: Tổng kiểm toán Nhà nước

Ngoài ra, Quốc hội còn lấy phiếu tín nhiệm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng ban Dân nguyện.

Trên đây là một số vấn đề về việc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội cũng như một số vấn đề về danh sách chức danh được lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội thông qua tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XV, cùng với đó là các vấn đề khác có liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội thông qua. Để hiểu rõ hơn các nội dung pháp lý nêu trong bài viết, tham khảo: Quốc hội có thẩm quyền ban hành những văn bản pháp luật nào?

Mọi thắc mắc về vấn đề liên quan liên hệ đầu số tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng