1. Căn cứ pháp lý

Theo quy định hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo được thực hiện dựa trên các văn bản sau:

- Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị;

- Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 28/12/2023 của Quốc hội về việc quy định thời điểm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn. 

Theo Điều 2 Quy định 96-QĐ/TW năm 2023, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo các mục đích và yêu cầu sau:

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một phần của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhằm đảm bảo rằng hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả và minh bạch. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Đây là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực, giúp tạo ra một môi trường công tác trong sạch và lành mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: Nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá uy tín: Giúp đánh giá mức độ tín nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, quản lý dựa trên kết quả thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao.

- "Tự soi", "tự sửa": Khuyến khích cán bộ tự nhìn nhận và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của mình để tiếp tục phấn đấu và rèn luyện trong công tác.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ: Kết quả phiếu tín nhiệm là cơ sở quan trọng để cấp ủy và tổ chức đảng xem xét trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và giám sát cán bộ.

- Thực hiện nghiêm quy định: Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành và các văn bản liên quan, đảm bảo tính khách quan và công bằng.

- Góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Việc thực hiện quy trình này một cách minh bạch và công khai sẽ góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong toàn xã hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý không chỉ là công cụ đánh giá uy tín và hiệu quả công tác của cán bộ mà còn là biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc thực hiện đúng và nghiêm túc quy trình lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

2. Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo được thực hiện theo các mốc thời gian và trường hợp cụ thể, nhằm đánh giá hiệu quả công tác và mức độ tín nhiệm của các cán bộ lãnh đạo. Cụ thể như sau:

Định kỳ

Năm thứ 3 của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp:

- Chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn: Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Quốc hội. Đây là quá trình đánh giá định kỳ nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tín nhiệm của các lãnh đạo do Quốc hội và hội đồng nhân dân bầu chọn hoặc phê chuẩn.

- Chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu: Thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều này nhằm đảm bảo việc đánh giá và xác nhận mức độ tín nhiệm của các lãnh đạo do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu chọn diễn ra đồng bộ với chương trình làm việc và kế hoạch của Ban Chấp hành.

Đột xuất

Phiếu tín nhiệm lãnh đạo cũng có thể được lấy đột xuất trong các trường hợp sau:

- Khi có dấu hiệu vi phạm:

Khi xuất hiện các dấu hiệu vi phạm như trên, việc lấy phiếu tín nhiệm đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá nhanh chóng và chính xác mức độ tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong bối cảnh cụ thể của các vi phạm hoặc khuyết điểm.

+ Vi phạm pháp luật.

+ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Vi phạm quy định về đạo đức, lối sống.

+ Vi phạm quy định về công tác cán bộ.

+ Có khuyết điểm nghiêm trọng khác.

- Khi có đề nghị của tổ chức đảng hoặc cơ quan, đoàn thể có liên quan: Nếu có đề nghị từ tổ chức đảng, cơ quan, hoặc đoàn thể có liên quan, việc lấy phiếu tín nhiệm có thể được tiến hành ngay cả khi không nằm trong kỳ hạn định kỳ. Điều này nhằm đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt nhu cầu đánh giá tín nhiệm theo yêu cầu của các tổ chức liên quan.

Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo không chỉ tuân thủ theo các mốc thời gian định kỳ mà còn linh hoạt đáp ứng các tình huống đột xuất. Điều này đảm bảo việc đánh giá tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo diễn ra minh bạch, kịp thời và công bằng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức.

 

3. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo được thực hiện theo các bước chi tiết sau:

- Báo cáo viên trình bày: Người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị và trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách và quyền hạn của mình trong thời gian được giao. Báo cáo này cần chi tiết, minh bạch và phản ánh chính xác quá trình công tác của người đó.

- Ý kiến của đại biểu: Các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hoặc đại biểu dự họp sẽ đưa ra ý kiến, thảo luận về báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các ý kiến này có thể là góp ý, phản biện hoặc bổ sung thông tin cho báo cáo.

- Phát phiếu: Phiếu tín nhiệm được phát cho từng đại biểu HĐND hoặc đại biểu dự họp. Phiếu này sẽ bao gồm các mức độ tín nhiệm để đại biểu lựa chọn, thường là các mức: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm" và "Tín nhiệm thấp".

- Thu Phiếu và Kiểm Phiếu

+ Thu phiếu: Sau khi các đại biểu hoàn thành việc điền phiếu, phiếu sẽ được thu lại một cách trật tự và đảm bảo tính bí mật.

+ Kiểm phiếu: Một tổ kiểm phiếu được thành lập để tiến hành kiểm phiếu một cách công khai, minh bạch và chính xác.

- Công bố kết quả: Sau khi kiểm phiếu xong, kết quả được công bố ngay tại cuộc họp. Kết quả này sẽ bao gồm số lượng phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cho từng người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Tính toán tỷ lệ: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được tính theo tỷ lệ phần trăm số phiếu tín nhiệm so với tổng số đại biểu HĐND hoặc đại biểu dự họp có quyền biểu quyết.

+ Nếu tỷ lệ phần trăm số phiếu tín nhiệm đạt từ 70% trở lên, người được lấy phiếu tín nhiệm được coi là tín nhiệm.

+ Nếu tỷ lệ phần trăm số phiếu tín nhiệm dưới 70%, người được lấy phiếu tín nhiệm được coi là không tín nhiệm.

- Đối với người được coi là không tín nhiệm, tùy theo mức độ vi phạm và tính chất công việc, sẽ có các biện pháp xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật và của tổ chức. Các biện pháp này có thể bao gồm:

+ Kiểm điểm, phê bình.

+ Đình chỉ công tác hoặc giáng chức.

+ Cách chức hoặc buộc thôi việc nếu vi phạm nghiêm trọng. 

Việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm là một bước quan trọng trong công tác quản lý và giám sát cán bộ, giúp đánh giá uy tín và hiệu quả công tác của các lãnh đạo, quản lý. Quy trình này phải được thực hiện một cách nghiêm túc, minh bạch và công bằng để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, từ đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn mẫu báo cáo kết quả phiếu tín nhiệm mới nhất

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.