1. Khái niệm lấy phiếu tín nhiệm:

Lấy phiếu tín nhiệm là một hình thức giám sát đặc biệt của Hội đồng nhân dân (HĐND) nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Quá trình này được thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, và có vai trò quan trọng trong việc xem xét, đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ giữ chức vụ này.

- Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm

+ Đánh giá mức độ tín nhiệm: Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp đánh giá một cách khách quan mức độ tín nhiệm của người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn, từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá năng lực và hiệu quả công tác của các cán bộ này.

+ Tăng cường trách nhiệm và kỷ luật: Quá trình lấy phiếu tín nhiệm khuyến khích các cán bộ giữ chức vụ phải nỗ lực hơn trong công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước: Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, HĐND có thể phát hiện và điều chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và điều hành của các cán bộ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

 - Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm:

+ Thông báo và lập danh sách: HĐND thông báo về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm và lập danh sách các chức vụ sẽ được lấy phiếu tín nhiệm.

+ Thu thập thông tin: Các đại biểu HĐND thu thập thông tin, đánh giá về các cán bộ giữ chức vụ thông qua báo cáo công tác, phản ánh của cử tri và các nguồn thông tin khác.

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm:

+ Họp HĐND: HĐND tổ chức họp để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Trong cuộc họp này, các cán bộ giữ chức vụ sẽ trình bày báo cáo công tác và trả lời các câu hỏi của đại biểu HĐND.

+ Phát và thu phiếu tín nhiệm: Các đại biểu HĐND sẽ nhận phiếu tín nhiệm và đánh giá mức độ tín nhiệm của từng cán bộ giữ chức vụ theo các mức: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".

+ Kiểm phiếu và công bố kết quả: Sau khi phiếu tín nhiệm được thu về, HĐND sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Xử lý kết quả phiếu tín nhiệm:

+ Đánh giá và xử lý: Dựa trên kết quả phiếu tín nhiệm, HĐND sẽ tiến hành đánh giá tổng thể về hiệu quả công tác của từng cán bộ. Những cán bộ có kết quả phiếu tín nhiệm thấp sẽ được xem xét, xử lý theo quy định, có thể bao gồm các biện pháp như cảnh cáo, kỷ luật hoặc thay thế.

+ Thông báo kết quả: Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được thông báo công khai để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

- Ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm

+ Công cụ giám sát hiệu quả: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một công cụ giám sát hiệu quả, giúp HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các cán bộ do mình bầu hoặc phê chuẩn.

+ Tăng cường sự tham gia của cử tri: Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến và nguyện vọng của cử tri được phản ánh một cách trực tiếp và cụ thể hơn, góp phần nâng cao tính dân chủ trong quản lý nhà nước.

+ Nâng cao chất lượng cán bộ: Quá trình này thúc đẩy các cán bộ giữ chức vụ phải luôn nỗ lực nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính quyền.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là một bước quan trọng trong quá trình đánh giá và nâng cao hiệu quả công tác của các cán bộ giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn, góp phần xây dựng một bộ máy quản lý nhà nước hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm.

 

2. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm:

Theo quy định tại Nghị quyết số 96/2021/QH14 của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

Cấp tỉnh

- Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Cấp huyện

- Hội đồng nhân dân huyện

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

+ Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân huyện

- Ủy ban nhân dân huyện

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

Mục đích và ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm mục đích đánh giá mức độ tín nhiệm của các chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh và cấp huyện, từ đó:

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác: Các chức vụ lãnh đạo sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt hơn cho nhân dân và đất nước.

- Công khai, minh bạch: Quá trình lấy phiếu tín nhiệm tạo sự công khai, minh bạch trong công tác đánh giá cán bộ, giúp đảm bảo tính khách quan và trung thực.

- Phát hiện và điều chỉnh kịp thời: Qua phiếu tín nhiệm, những hạn chế và yếu kém của các chức vụ lãnh đạo sẽ được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước.

 

3. Trường hợp lấy phiếu tín nhiệm:

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm đối với các cán bộ giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn. Việc này có thể được tiến hành theo các trường hợp định kỳ và đột xuất như sau:

Trường hợp định kỳ

- Lần đầu sau khi nhậm chức:

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND: Phiếu tín nhiệm được lấy lần đầu tiên sau khi các chức vụ này nhậm chức nhằm đánh giá sơ bộ mức độ tín nhiệm và hiệu quả công tác ban đầu của các cán bộ mới.

- Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ:

Theo Nghị quyết của HĐND: HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND trong các khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, theo quy định tại Nghị quyết của HĐND. Việc này giúp đảm bảo liên tục giám sát và đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ giữ chức vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Trường hợp đột xuất

- Theo đơn đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân (UBND) hoặc Ủy viên UBND: Khi có đơn đề nghị từ UBND hoặc các Ủy viên UBND.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND: Khi có đơn đề nghị từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Thường trực HĐND.

+ Tối thiểu 1/4 số đại biểu HĐND cùng cấp: Khi có đơn đề nghị từ tối thiểu 1/4 số đại biểu HĐND cùng cấp. Điều này thể hiện sự đồng thuận và nhu cầu giám sát của một số lượng lớn đại biểu đối với các cán bộ giữ chức vụ.

- Khi người giữ chức vụ có vi phạm:

+ Vi phạm pháp luật: Khi người giữ chức vụ bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

+ Vi phạm quy định của Đảng: Khi có vi phạm các quy định của Đảng.

+ Vi phạm đạo đức, lối sống: Khi có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống nghiêm trọng.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ được giao: Khi người giữ chức vụ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Khuyết điểm nghiêm trọng khác: Khi có các khuyết điểm nghiêm trọng khác ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả công tác.

 

4. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm:

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ trong Hội đồng nhân dân (HĐND) được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

- Trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định lấy phiếu tín nhiệm

+ Thường trực HĐND chuẩn bị danh sách và các tài liệu cần thiết về những người giữ chức vụ cần được lấy phiếu tín nhiệm.

+ Thường trực HĐND trình Hội đồng nhân dân xem xét và quyết định việc lấy phiếu tín nhiệm.

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan

+ Ban Thường trực HĐND tiến hành lấy ý kiến từ Ủy ban nhân dân, các Ban của HĐND và các cơ quan, tổ chức liên quan về mức độ tín nhiệm của từng người được lấy phiếu tín nhiệm.

+ Các ý kiến này được tổng hợp để làm cơ sở đánh giá khách quan và toàn diện về mức độ tín nhiệm.

- Thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND

+ Ủy viên HĐND thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND về mức độ tín nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

+ Thảo luận tại Tổ nhằm đảm bảo mọi ý kiến được trao đổi kỹ lưỡng, các ưu điểm và hạn chế của từng người được nêu rõ.

- Báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ

+ Thường trực HĐND báo cáo trước toàn thể HĐND về kết quả thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND.

+ Báo cáo này gồm tổng hợp các ý kiến, đánh giá và đề xuất của các Tổ đại biểu.

- Bỏ phiếu tín nhiệm

+ HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với từng người trong danh sách được lấy phiếu tín nhiệm.

+ Quá trình bỏ phiếu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và trung thực.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu

+ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm số phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu báo cáo trước HĐND về kết quả kiểm phiếu, gồm số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cho từng người.

- Xem xét và thông qua Nghị quyết

+ HĐND xem xét và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Nghị quyết này xác nhận mức độ tín nhiệm của từng người giữ chức vụ dựa trên kết quả bỏ phiếu.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định về hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.