1. Quan điểm, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm với chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị

Quan điểm và nguyên tắc trong việc tổ chức và thực hiện quá trình lấy phiếu tín nhiệm là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của hệ thống chính trị cũng như hoạt động của các tổ chức, đơn vị trong xã hội. Dưới đây là một số nguyên tắc và quan điểm cần tuân thủ và thực hiện một cách nghiêm túc:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng: Tuyệt đối phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Điều này đòi hỏi sự chủ động và tích cực trong việc nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đặc biệt là của những người đứng đầu, đặc biệt là những người được lựa chọn thông qua phiếu tín nhiệm.

- Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng: Cần đảm bảo công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện một cách đúng đắn và chính xác, đồng thời bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả này. Việc nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ và mất đoàn kết nội bộ là điều không thể chấp nhận.

- Thực hiện định kỳ và công bằng: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá cán bộ, và cần được thực hiện định kỳ. Các cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ nên được lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở hai nơi: nơi công tác chính thức và nơi sinh hoạt.

- Công khai và minh bạch kết quả: Kết quả của quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải được báo cáo cho cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Các cán bộ có mức độ tín nhiệm thấp cần phải được xem xét và xử lý đúng mức, bao gồm việc đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác phù hợp mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Điều này nhằm đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức, đơn vị.

 

2. Quy định về hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Hướng dẫn quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh, chức vụ lãnh đạo và quản lý được quy định tại Điều 9 của Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023, là một quá trình cụ thể và có bước thực hiện rõ ràng nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc đánh giá tín nhiệm của các cán bộ. Quy trình này áp dụng cho các chức danh cấp uỷ, chức vụ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống chính trị, cũng như các chức danh cán bộ được bầu hoặc phê chuẩn bởi Quốc hội và hội đồng nhân dân.

- Bước 1: Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm Trước khi tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm, cán bộ có thẩm quyền cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Các bước cụ thể bao gồm:

Lập kế hoạch dựa trên yêu cầu của cấp có thẩm quyền, tổ chức các nội dung cần thiết cho việc lấy phiếu. Yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo theo quy định tại Điều 7 của quy định. Tập hợp và chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ của người được lấy phiếu theo quy định, và chuẩn bị các biên bản giải trình cung cấp thông tin liên quan. Chuẩn bị phiếu tín nhiệm với danh sách người được lấy phiếu, các mức độ tín nhiệm và đóng dấu treo theo quy định. Đề xuất thành lập ban kiểm phiếu để tiến hành quá trình lấy phiếu.

- Bước 2: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Sau khi chuẩn bị đầy đủ, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức theo các bước sau:

Cấp uỷ, tổ chức đảng, hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị để thông báo mục đích và yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu được bầu ra để tiến hành phát phiếu và hướng dẫn việc ghi phiếu. Cán bộ tham gia hội nghị ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định.

- Bước 3: Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm Sau khi hoàn thành quá trình lấy phiếu, việc báo cáo và công bố kết quả được thực hiện như sau:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu và thông báo kết quả tới hội nghị. Lập biên bản kiểm phiếu và lưu trữ theo chế độ mật. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành báo cáo kết quả lấy phiếu theo quy định tại Điều 10 của quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023.

Đối với các chức danh cán bộ do Quốc hội và hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 của Điều 9 trong cùng Quy định.

So với quy định trước đó tại Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014, quy trình mới này mang lại sự minh bạch hơn và đặt ra các bước rõ ràng và chi tiết hơn để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống chính trị.

 

3. Quy định về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và duy trì sự ổn định, phát triển của các tổ chức, cơ quan, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị và kinh tế đang phát triển đầy phức tạp của xã hội ngày nay. Việc thực hiện các quy định liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm cũng đòi hỏi sự chặt chẽ, minh bạch và công bằng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, tính dân chủ và tính dân chủ trong quản lý và lãnh đạo. Theo Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023, quy trình lấy phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể như sau:

- Trước hết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành theo quy định của Quốc hội. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và xác nhận sự đáng tin cậy, uy tín của các cá nhân nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước.

- Tiếp theo, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu cũng được quy định rõ ràng. Quy trình này được thực hiện dựa trên chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh sự quyết định của Đảng trong việc xác định người đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tổ chức Đảng.

- Ngoài ra, quy định cũng chỉ rõ thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương sẽ diễn ra sau khi đã thực hiện quá trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu. Điều này nhấn mạnh sự liên kết, tuân thủ các quy định và quy trình giữa cấp quản lý trung ương và cấp quản lý địa phương.

- Cuối cùng, quy định cũng chỉ ra thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác, được thực hiện sau khi sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá, kiểm tra, và cập nhật sự hiệu quả, đáng tin cậy của các cá nhân đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý trong thời gian hoạt động của họ.

Tóm lại, việc thực hiện quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý không chỉ là một quy trình hình thức mà còn là cơ hội để đánh giá và xác nhận sự đáng tin cậy, uy tín của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của họ trong xã hội và cộng đồng. Đồng thời, việc thực hiện quy định này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, tính công bằng và tính dân chủ trong quản lý và lãnh đạo của các tổ chức, cơ quan.

Xem thêm >>> Danh sách chức danh được lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội thông qua tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XV

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ khó khăn nào hoặc có những thắc mắc về nội dung của bài viết hoặc các vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể. Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email về địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi đặt lợi ích của quý khách lên hàng đầu và cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và mong muốn của quý khách.