1. Trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Căn cứ tại Điều 10 Nghị quyết 96/2023/QH15 quy định trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 khóa XV. Trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, quy trình được thực hiện theo một chuỗi các bước cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Dưới đây là chi tiết từng bước trong trình tự này:

 Bước 1: Quyết định danh sách đối tượng lấy phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Họ có trách nhiệm quyết định danh sách những người sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Quyết định này dựa trên các tiêu chí như thành tích, kinh nghiệm, và đóng góp cho cộng đồng.

Bước 2: Thảo luận tại đại biểu Quốc Hội

Đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong quá trình này, Chủ tịch Quốc hội có thể họp với Trưởng Đoàn hoặc Phó Trưởng Đoàn để trao đổi ý kiến và đánh giá về những người được lựa chọn để lấy phiếu tín nhiệm.

Bước 3: Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội trong phiên họp lấy phiếu tín nhiệm. Để tổ chức phiên họp này, cần có sự tham gia của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chất đại diện

Bước 4: Ban kiểm phiếu

Sau khi quyết định lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Ban này có nhiệm vụ giám sát quá trình lấy phiếu, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Bước 5: Lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu, có thông tin rõ ràng về họ tên và chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các mức độ tín nhiệm cũng được ghi rõ, bao gồm "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", và "tín nhiệm thấp".

Bước 6: Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, đảm bảo rằng quá trình lấy phiếu được thực hiện đúng quy trình và không có sự can thiệp không chính đáng.

Bước 7: Xem xét và thông qua Nghị Quyết

Quốc hội xem xét kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều này là bước quan trọng để chính thức xác nhận và công bố kết quả của quá trình lấy phiếu.

Nhìn chung, trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đặt ra các bước rõ ràng và chặt chẽ để đảm bảo quy trình diễn ra một cách minh bạch, công bằng

 

2. Quy định về mục đích, yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội

Căn cứ tại Điều 4 của Nghị quyết 96/2023/QH15

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội không chỉ là để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội mà còn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng quyền hạn và nhiệm vụ được giao cho các đại biểu Quốc hội được thực hiện một cách có trách nhiệm và chất lượng cao.

Cụ thể, thông qua quá trình lấy phiếu tín nhiệm, cử tri và Nhân dân có cơ hội đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đại biểu. Điều này không chỉ giúp xác định mức độ tín nhiệm của họ mà còn tạo điều kiện cho họ tự đánh giá và tự đặt ra những mục tiêu phấn đấu, từ đó thúc đẩy quá trình rèn luyện và nâng cao chất lượng công tác đại diện và giám sát.

Ngoài ra, quá trình này cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan và tổ chức có thẩm quyền xem xét, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là đánh giá cá nhân mà còn tác động đến quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong hệ thống chính trị và quản lý công việc của đất nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng đắn trong quá trình này, yêu cầu được đặt ra đối với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là rất quan trọng. Việc này phải tuân theo Nghị quyết 96/2023/QH15 cũng như các quy định khác của pháp luật liên quan, đảm bảo quy trình diễn ra một cách minh bạch, công bằng và không chệch lệch.

Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong quá trình này cũng phải được xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ là để bảo vệ quyền lợi của cử tri và Nhân dân mà còn để duy trì tính chất tích cực và công bằng của quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội.

 

3. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cần tuân thủ nguyên tắc nào?

Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội đặt ra một hệ thống quy định và nguyên tắc quan trọng, nhằm bảo đảm quyền lợi và đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Các nguyên tắc này không chỉ phản ánh tính dân chủ và minh bạch của quá trình lấy phiếu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Trước hết, quy định rõ về quyền và trách nhiệm của đại biểu trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là cực kỳ quan trọng. Điều này bảo đảm rằng đại biểu không chỉ là người đại diện của cử tri mà còn là những nhà lãnh đạo có trách nhiệm cao. Quy trình này cũng cần bảo đảm quyền báo cáo và giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để tạo điều kiện cho sự minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá. Trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội, việc quy định rõ về quyền và trách nhiệm của đại biểu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một quá trình đánh giá chặt chẽ và công bằng. Điều này không chỉ là cơ hội để đánh giá hiệu suất của đại biểu mà còn là bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng cao trong hoạt động chính trị.

Đầu tiên và quan trọng nhất, quy định rõ về quyền và trách nhiệm của đại biểu trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm là chìa khóa để đảm bảo rằng họ không chỉ là người đại diện của cử tri mà còn là những nhà lãnh đạo có trách nhiệm cao. Việc này đòi hỏi từ đại biểu không chỉ sự cam kết đối với ý chí của cử tri mà còn sự chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ và quyền lợi của họ trong việc đại diện cho cộng đồng. Quy trình lấy phiếu không chỉ là một quy trình hình thức mà còn là dịp để đánh giá khả năng lãnh đạo, quản lý và đạo đức của từng đại biểu.

Quy trình này cũng phải bảo đảm quyền báo cáo và giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho sự minh bạch mà còn là cơ hội để đại biểu giải trình về những quyết định và hành động của họ. Điều này không chỉ là quan trọng để cử tri hiểu rõ hơn về đại biểu mà còn là cơ hội cho đại biểu để tự đánh giá và cải thiện bản thân. Sự minh bạch và trách nhiệm trong quy trình này giúp xây dựng niềm tin từ cử tri và cộng đồng.

Ngoài ra, quy định rõ về quyền và trách nhiệm cũng phản ánh sự dân chủ, khách quan, và công bằng trong quá trình lấy phiếu. Việc này giúp đảm bảo rằng quy trình diễn ra một cách công bằng và đúng đắn, từ đó tăng cường sự tin tưởng của cử tri vào hệ thống chính trị và quản lý nhà nước. Điều này là quan trọng để bảo vệ và củng cố sự ổn định và hiệu quả của bộ máy nhà nước và lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Các nguyên tắc của quá trình này phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, công khai và minh bạch. Điều này không chỉ đảm bảo quá trình lấy phiếu diễn ra theo cách công bằng và minh bạch mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, và phẩm chất chính trị của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Việc này giúp xác định đúng mức độ đóng góp và cam kết của từng đại biểu trong việc thực hiện trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó nguyên tắc này còn liên quan chặt chẽ đến sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ. Quá trình lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là cơ hội để đánh giá đại biểu mà còn là dịp để đánh giá và đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của cả hệ thống quản lý nhà nước. Điều này đặt ra yêu cầu cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, và lối sống của những người đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo, từng cấp độ, trong quá trình này.

Nếu các bạn còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Mẫu phiếu tín nhiệm có hướng dẫn chi tiết