1. Khái niệm Lấy phiếu tín nhiệm và Bỏ phiếu tín nhiệm

Hiện nay, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm được quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15, đây là một văn bản quan trọng về việc thực hiện quyền giám sát và đánh giá mức độ tín nhiệm đối với các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của quốc gia.

Lấy phiếu tín nhiệm là một quy trình quan trọng mà Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) thực hiện nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ tín nhiệm của các nhân vật chính trị giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Quốc hội và HĐND có thể xem xét và đánh giá cán bộ đang giữ chức vụ, từ đó xác định được sự đáng tin cậy và khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ. Kết quả của quá trình này có thể được sử dụng như một cơ sở để đưa ra quyết định về việc thay đổi, bổ nhiệm hoặc sa thải các chức vụ này.

Bỏ phiếu tín nhiệm là một quy trình quan trọng khác mà Quốc hội và HĐND thực hiện để đánh giá mức độ tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với các nhân vật chính trị giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Khi một cá nhân không đạt được mức độ tín nhiệm đủ cao hoặc có những hành vi không phù hợp, đại biểu Quốc hội và HĐND có thể sử dụng quyền này để miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người đó. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đáng tin cậy và đáp ứng được yêu cầu của cộng đồng mới được giữ lại trong các chức vụ quan trọng.

Việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là những hoạt động quan trọng trong quá trình quản lý và giám sát chính trị của quốc gia. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự tin cậy của cán bộ và đảm bảo rằng quyền lực được đặt vào tay những người có khả năng và phẩm chất phù hợp. Qua việc thực hiện các quy trình này, quốc gia có thể đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý chính trị, góp phần vào sự phát triển và ổn định của đất nước.

 

2. Mục đích Lấy Phiếu Tín Nhiệm và Bỏ phiếu tín nhiệm

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là xây dựng một cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ.

Ngoài ra, mục đích của việc bỏ phiếu tín nhiệm là tạo cơ sở để miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm những người không đạt được sự tin cậy từ Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành để đánh giá kỷ luật, năng lực và đạo đức của cán bộ. Đây là một biện pháp quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống chính trị minh bạch, công bằng và trách nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được thực hiện dựa trên quy định của pháp luật và theo quy trình cụ thể. Thông qua việc bỏ phiếu, Quốc hội và Hội đồng nhân dân có thể đưa ra quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ không đáng tin cậy hoặc không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Quá trình này đảm bảo tính minh bạch và công bằng, đồng thời tôn trọng quyền lợi và nguyên tắc trách nhiệm của cán bộ. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ phản ánh ý kiến của đại diện nhân dân và cộng đồng đối với cán bộ, góp phần vào việc cải thiện chất lượng lãnh đạo và quản lý của họ.

Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, chúng ta tạo ra một cơ chế kiểm tra và cân nhắc chặt chẽ hơn đối với cán bộ, từ đó thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng công việc trong các cơ quan chính phủ và cấp quản lý địa phương. Điều này đồng thời góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Đối tượng Lấy Phiếu Tín Nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm

Quyền lấy và bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự tin tưởng của cộng đồng đối với những người giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị của đất nước.

(1) Lấy phiếu tín nhiệm

- Quốc hội, là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, có quyền lấy phiếu tín nhiệm đối với những vị trí quan trọng như Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

- HĐND cấp tỉnh và cấp huyện, là cơ quan đại diện của nhân dân tại địa phương, cũng có quyền lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Quá trình bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành theo quy trình và quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc đánh giá hiệu suất và phẩm chất đạo đức của người giữ chức vụ. Kết quả của quá trình này sẽ phản ánh ý kiến và đánh giá của các đại biểu và đại diện của cộng đồng đối với những người đang giữ chức vụ trong hệ thống chính trị của đất nước.

(2) Bỏ phiếu tín nhiệm

Quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự tin cậy và hiệu suất công việc của những người giữ chức vụ được bầu hoặc phê chuẩn bởi các cơ quan này.

- Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp sau:

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể tự đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm.

+ Có kiến nghị từ Hội đồng Dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội.

+ Có kiến nghị từ ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội.

+ Người đang giữ chức vụ được bỏ phiếu tín nhiệm nếu có quá một nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu được đánh giá là "tín nhiệm thấp".

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cũng có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong các trường hợp sau:

+ Có kiến nghị từ ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Có kiến nghị từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

+ Người đang giữ chức vụ được bỏ phiếu tín nhiệm nếu có quá một nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu được đánh giá là "tín nhiệm thấp".

Quá trình bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành theo quy trình và quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc đánh giá hiệu suất và phẩm chất đạo đức của người giữ chức vụ. Kết quả của quá trình này sẽ phản ánh ý kiến và đánh giá của các đại biểu và đại diện của cộng đồng đối với những người đang giữ chức vụ trong hệ thống chính trị của đất nước.

Qua việc bỏ phiếu tín nhiệm, Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một chính trị dân chủ, minh bạch và đáng tin cậy. Điều này góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia, đồng thời tôn vinh nguyên tắc trách nhiệm và quyền lợi của các công dân.

Tóm lại, qua việc lấy/bỏ phiếu tín nhiệm, Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền. Điều này đồng thời củng cố sự tin cậy và ổn định của hệ thống chính trị, từ đó góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững.

Bài viết liên quan: Một số trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là gì? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách