1. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương?

Thưa Luật sư cho tôi hỏi diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương là bao nhiêu?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.
 

Trả lời:

- Thứ nhất là về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất ở và đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất

1. Đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

- Thứ hai là, bên cạnh đó, Điều 4 của Quyết định này cũng có quy định như sau:

"Điều 4. Một số quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa

1. Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do nhà nước quản lý"

3. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

4. Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất quy định tại Điều 3 Quyết định này và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

5. Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

6. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt."

- Thứ ba là, đồng thời, trong Điều 5 này cũng có quy định như sau:

"Điều 5. Xử lý trường hợp cá biệt

1. Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa với điều kiện:

a) Đối với đất ở:

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <>

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

b) Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được xem xét giải quyết tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được xem xét, giải quyết 01 lần."

 

2. Điều kiện và thủ tục tách thửa đất thổ cư ở tỉnh Bình Dương ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi có mảnh đất diện tích 500m2 là đất thổ cư. Bây giờ tôi muốn tách mảnh này thành hai mảnh để lại cho hai người con của tôi. Vậy cho tôi hỏi: điều kiện và thủ tục tách thửa như thế nào? Tôi đang ở tỉnh Bình Dương.
Mong sớm nhận được tư vấn của luật sư, xin cảm ơn!
 

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, để có thể tách thửa đất tại Bình Dương, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Theo đó, như thông tin bạn cung cấp, điều kiện để bạn có thể tách sổ riêng là diện tích đất nhà bạn đáp ứng đủ diện tích tối thiểu tách sổ theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bình Dương. Bạn không nói rõ mảnh đất bạn đang sở hữu thuộc đoạn đường, xã nào, huyện nào của tỉnh Bình Dương, do đó, bạn có thể tham khảo:

Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Cụ thể:

- Tại các phường: diện tích tối thiểu là 60m2;

- Tại các thị trấn: diện tích tối thiểu là 80 m2;

- Tại các xã: diện tích tối thiểu là 100m2.

Như vậy, tùy thuộc vào vị trí mảnh đất của bạn ở đâu thì bạn có thể được tách sổ hoặc không được do không đủ diện tích tối thiểu. Trong trường hợp diện tích của bạn đủ điều kiện để tách thửa thì thủ tục tách thửa như sau:

Chuẩn bị hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (nếu có);

- Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt (nếu có);

- Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

- Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu các mảnh đất sau khi được tách.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Tài nguyên và môi trường để đề nghị xin tách thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong quá trình xem xét và giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Trong thời hạn 15 ngày, nếu hồ sơ tách thửa hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Do thông tin bạn cung cấp, bạn muốn tách thửa để cho hai người con của bạn. Vì vậy, bạn cần ký kết hợp đồng tặng cho cho hai người con của bạn sau đó mới thực hiện thủ tục tách thửa hoặc bạn có thể tự mình tách thành hai thửa đất riêng, sau đó làm hợp đồng tặng cho cho các con của bạn đều được, rồi sang tên cho hai con của bạn.

Lưu ý: Hợp đồng tặng cho phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham khảo thêm quy định pháp lý tại Luật Đất đai năm 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 

3. Tư vấn về diện tích đất tối thiểu để được tách thửa tại Bình Dương?

Thưa luật sư, bố tôi hiện có 100m2 đất ở muốn tách thửa để cho tôi 54m2 liệu có được tách thửa không theo quy định của pháp luật? Tôi hiện đang sinh sống tại một phường Thị xã Thuận An.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Người gửi: N.T.
 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương: của UBND tỉnh Bình Dương thì diện tích tối đa để được tách thửa đối với đất ở và tại đơn vị phường của bạn sẽ là 60m2 như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

Như vậy, theo quy định trên thì diện tích tối thiểu (nhỏ nhất) để được tách thửa đất đối với trường hợp của bạn sẽ phải là 60m2 còn trong trường hợp của bạn là 54m2 nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu để được tách thửa theo quy định nên trường hợp của bạn sẽ không thể tiến hành tách thửa được.  

 

4. Điều kiện tách thửa đất tại Bình Dương như thế nào?

Kính gửi quý công ty. Tôi vừa mua một phần đất của gia đình bà A phần đất nông nghiệp, tiếp giáp với đường lớn. Tuy nhiên, sau khi lên tham khảo ý kiến thì Phòng tài nguyên môi trường trả lời là ​phần đất tôi mua không đủ điều kiện tách thửa vì phần đất phía trong sau khi tách thửa không đủ tiếp giáp với đường.
Vậy luật sư cho tôi hỏi Phòng tài nguyên môi trường trả lời tôi như vậy có hợp lý không ?
Mong luật sư giúp đỡ.
 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về hạn mức tách thửa đối với đất nông nghiệp tại tỉnh Bình Dương như sau:

Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất

1. Đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

Mặt khác, theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND cũng đưa ra một số quy định cụ thể về việc tách thửa, tuy nhiên, những quy định này không đề cập đến điều kiện bắt buộc phải tiếp giáp với đường lớn sau khi tách thửa đất mà chỉ đưa ra quy định về chiều sâu và chiều rộng của thửa đất sau khi tách thửa. Do đó, việc Phòng tài nguyên và môi trường trả lời bạn là phần đất không đủ điều kiện tách thửa với lý do phần đất không tiếp giáp với đường lớn là không có căn cứ. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 4 quyết định 25/2017/QĐ-UBND :

"Điều 4. Một số quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa

1. Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

3. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

4. Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất quy định tại Điều 3 Quyết định này và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

5. Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

6. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt."

Theo quy định trên thì nếu gia đình bạn đáp ứng đủ điều kiện về hạn mức tách thửa thì bạn vẫn có thể làm hồ sơ xin tách thửa đất bình thường theo quy định. Nếu phòng tài nguyên môi trường không giải quyết việc tách thửa cho gia đình bạn thì bạn có quyền yêu cầu trả lời rõ ràng bằng văn bản, từ đó, có cơ sở để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng đất.

 

5. Thủ tục tách thửa tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương thực hiện ra sao ?

Kính chào luật sư. Tôi có vấn đề thắc mắc muốn hỏi luật sư như sau:- hiện tôi đang có một mảnh đất tại xã an sơn, thuận an, bình dương với diện tích 82m2 đất (không phải đất thổ cư) đứng chung sổ đỏ với hộ khác và có làm thừa phát lại.

Luật sư cho tôi hỏi: nếu như xã an sơn lên phường thì mảnh đất của tôi có thể chuyển thành đất thổ cư và ra sổ đỏ riêng được không. Nếu được thì thủ tục ra sao và chi phí thực hiện việc này như thế nào ? Tôi xin cảm ơn.

- Đỗ Vi
 

Luật sư trả lời:

Bạn có thể tham khảo các nội dung trên hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư để được hỗ trợ.

Trên đây là tư vấn của luật Minh Khuê. Nếu còn vấn đề vướng mắc, vui lòng gọi điện theo số tổng đài 1900.6162 để được hỗ trợ pháp lí trực tuyến

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê