Điều kiện bảo hiểm xã hội là điều kiện cần thiết do pháp luật quy định để người được hưởng bảo hiểm thực tế được chỉ trả từ quỹ bảo hiểm.

Các điều kiện bảo hiểm thường bao gồm hai loại: 1) Loại điều kiện về nội dung quan hệ bảo hiểm xã hội gồm có: thời gian đóng bảo hiểm, mức độ suy giảm khả năng lao động, tuổi đời, trường hợp được bảo hiểm...; 2) Loại điều kiện về thủ tục, hình thức chứng minh sự kiện phát sinh quyền được bảo hiểm cụ thể bao gồm: sổ bảo hiểm, giấy chứng nhận điều trị của cơ sở y tế, kết luận giám định khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa, biên bản xác nhận tai nạn lao động, giấy khai sinh, khai tử....

Tuỳ từng trường hợp bảo hiểm cụ thể mà pháp luật yêu cầu phải có một số điều kiện phù hợp trong số các điều kiện trên.