1. Điều kiện vay vốn gián tiếp thông qua Qũy Đổi mới công nghệ quốc gia

Điều kiện vay vốn gián tiếp thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được chi tiết rõ trong khoản 2 của Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, đồng thời được quy định cụ thể bởi Quyết định 04/2021/QĐ-TTg. Những điều kiện này không chỉ là tiêu chí cơ bản để doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ nguồn vốn gián tiếp mà còn là những hướng dẫn chi tiết để đảm bảo rằng nguồn tài trợ này được sử dụng hiệu quả, góp phần vào sự đổi mới và phát triển công nghệ quốc gia. Để thỏa mãn điều kiện vay vốn gián tiếp từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, chủ thể cần phải đáp ứng một loạt các yêu cầu cụ thể, bao gồm:

- Thực hiện các dự án chất lượng: Doanh nghiệp cần thực hiện các dự án chất lượng, bao gồm chuyển giao, đổi mới, và hoàn thiện công nghệ. Quy định cụ thể được áp dụng theo Luật Chuyển giao công nghệ, đặc biệt là những dự án được khuyến khích chuyển gia.

- Phát triển sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp cao cấp: Đặc biệt, doanh nghiệp được đề xuất tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới và thương mại hóa sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ngành công nghiệp công nghệ cao, những lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên: Doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện các dự án đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục ưu tiên phát triển, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hợp tác và chuyển giao công nghệ: Quy định rõ hướng dẫn về triển khai và thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, đặc biệt là tại các sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ và sự kiện kết nối cung cầu công nghệ.

- Khuyến khích khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học: Doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học công nghệ có cơ hội vay vốn gián tiếp từ Quỹ khi thực hiện các hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng sản xuất.

- Đối tác đạt giải thưởng và tham gia chương trình nâng cao năng suất: Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia và tham gia Chương trình nâng cao năng suất cũng được ưu tiên khi xem xét vay vốn gián tiếp.

- Tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa công nghệ: Đặc biệt, doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, và thương mại hóa công nghệ sau khi được phát triển trong các chương trình quốc gia và khu vực cấp quốc gia.

- Có dự án đáp ứng mục đích hoạt động của quỹ: Cuối cùng, chủ thể cần phải có dự án cụ thể với mục tiêu, nội dung, và sản phẩm đáp ứng mục đích hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Như vậy những điều kiện này thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc đóng góp tích cực vào sự đổi mới và phát triển công nghệ, đồng thời đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả và bền vững.

 

2. Quy định về mục đích hoạt động của Qũy đổi mới công nghệ quốc gia

Căn cứ bởi Điều 3 của Quyết định 04/2021/QĐ-TTg có quy định về mục đích hoạt động của Qũy đổi mới công nghệ. Cụ thể như sau:

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không chỉ đóng vai trò là nguồn tài trợ quan trọng mà còn đặt ra những mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ ở Việt Nam. Dưới đây là một phân tích chi tiết về mục đích hoạt động của Quỹ:

- Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển giao và đổi mới công nghệ: Một trong những mục tiêu hàng đầu của Quỹ là hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự cạnh tranh trong thị trường quốc tế. Quỹ chú trọng vào việc khuyến khích chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp ở các khu vực khó khăn: Quỹ không chỉ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp mà còn đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp tại các vùng nông thôn, miền núi và các địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội. Điều này nhằm tối ưu hóa tiềm năng của đất đai và tạo ra các giải pháp công nghệ hỗ trợ, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho cộng đồng nông dân.

- Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Mục đích này của Quỹ là tạo điều kiện cho sự ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Quỹ cung cấp nguồn tài trợ để khuyến khích sự sáng tạo và nghiên cứu, đồng thời giúp các doanh nghiệp ở giai đoạn khởi đầu có cơ hội phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ mới vào thị trường.

- Hỗ trợ đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ: Để đảm bảo sự thành công của các dự án chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, Quỹ cung cấp hỗ trợ đào tạo nhân lực chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này giúp đảm bảo rằng có đủ lực lượng lao động chất lượng và chuyên nghiệp để triển khai và quản lý các dự án một cách hiệu quả.

Như vậy, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ mà còn là đối tác chiến lược quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

3. Quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục thỏa thuận cho vay gián tiếp thông qua Qũy đổi mới công nghệ quốc gia

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, và thỏa thuận cho vay gián tiếp thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự chặt chẽ và minh bạch để đảm bảo rằng nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả và có tính minh bạch. Dưới đây là mô tả chi tiết về các yếu tố này, căn cứ vào Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ:

- Hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn: Doanh nghiệp cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chi tiết, bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp. Hồ sơ dự án của doanh nghiệp và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn.

- Hồ sơ ngân hàng đề nghị nhận vốn: Ngân hàng cũng cần tổ chức một hồ sơ đầy đủ, bao gồm: Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng. Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ doanh nghiệp đề nghị vay vốn và các tài liệu khác có liên quan.

- Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của ngân hàng, qua bưu điện hoặc qua mạng điện tử nếu có sự hỗ trợ từ phía công nghệ.

- Thẩm định hồ sơ: Ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định cho vay đối với doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối, ngân hàng phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về lý do từ chối.

- Chuyển vốn cho vay gián tiếp: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sau đó tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp và quyết định chuyển vốn cho ngân hàng thực hiện cho vay gián tiếp.

Quỹ có quyền thuê chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn về hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp. Trong trường hợp từ chối chuyển vốn, Quỹ thông báo cho ngân hàng về lý do từ chối.

Ngân hàng phải ban hành quy trình thẩm định, ra quyết định cho vay gián tiếp đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Quỹ cũng có trách nhiệm ban hành quy trình đánh giá, thời hạn giải quyết công việc, ra quyết định chuyển vốn cho vay gián tiếp theo nguyên tắc đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan.

Thỏa thuận cho vay giữa Quỹ và ngân hàng, cũng như giữa ngân hàng và doanh nghiệp, phải được lập thành văn bản. Nó bao gồm nhiều nội dung như thông tin về các bên liên quan, số tiền cho vay, mục đích sử dụng vốn, thời hạn cho vay, đồng tiền cho vay, lãi suất, cũng như quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện cho vay gián tiếp. Thông qua quá trình này, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đảm bảo một cơ chế thực hiện vay vốn gián tiếp mạnh mẽ, minh bạch và đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hướng dẫn

Tham khảo thêm nội dung bài viết sau:Xóa nợ gốc với hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia