1. Doanh nghiệp khoa học công nghệ có được ưu đãi thuế xuất nhập khẩu?

Nghị định 13/2019/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành ngày 01/02/2019, quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Dưới đây là chi tiết về những quy định quan trọng trong Nghị định này:

​- Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất kinh doanh theo quy định về thuế XNK.

​- Doanh nghiệp KH&CN được miễn phí sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu có chi phí phát sinh khi mua nguyên vật liệu, doanh nghiệp phải tự chi trả.

​- Doanh nghiệp KH&CN có kết quả được công nhận và chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sẽ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN).

​- Trong trường hợp kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh, Nhà nước có thể xem xét mua lại kết quả đó.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP tạo ra một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp KH&CN phát triển, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ 

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP, việc miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Miễn, giảm thuế TNDN:

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập.

+ Điều này áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ:

+ Doanh thu, thu nhập từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được ưu đãi theo quy định.

+ Đặc biệt, doanh thu và thu nhập từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

- Điều kiện không được ưu đãi: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ không được ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

- Điều kiện và thủ tục thực hiện: Điều kiện và thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC, để doanh nghiệp khoa học và công nghệ được áp dụng miễn giảm thuế TNDN, cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Doanh nghiệp cần được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoa học và công nghệ:

+ Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ phải đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.

+ Doanh thu từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường.

- Hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

+ Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

+ Trường hợp không hạch toán riêng được, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định.

- Chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

Trường hợp Công ty đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào ngày 11/11/2021 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Công ty sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

​- Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt 04 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập được áp dụng ưu đãi. Trong thời kỳ miễn thuế, Công ty không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào từ thu nhập doanh nghiệp của mình.

​- Sau thời kỳ miễn thuế, Công ty sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Điều này giúp giảm gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho Công ty có thêm nguồn lực để đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, và cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

​- Công ty cần tiếp tục duy trì và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, đặc biệt là đảm bảo doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

 

3. Mức ưu đãi thuế TNDN với doanh nghiệp khoa học công nghệ 

Theo hướng dẫn tại Tải về, mức ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được áp dụng theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC. Cụ thể:

- Mức và thời gian lưu đãi miễn, giảm thuế TNDN:

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế trong suốt 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

+ Điều này có nghĩa là trong thời kỳ miễn thuế 04 năm đầu tiên, doanh nghiệp không phải nộp bất kỳ khoản thuế TNDN nào từ thu nhập doanh nghiệp của mình. Sau thời kỳ miễn thuế, doanh nghiệp sẽ được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong mỗi năm trong thời kỳ 09 năm tiếp theo.

Như vậy, chính sách ưu đãi này nhằm tạo điều kiện và khích lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng thành công kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

 

4. Thời gian ưu đãi thuế TNDN với doanh nghiệp khoa học công nghệ 

Theo quy định của Thông tư 03/2021/TT-BTC, thời gian ưu đãi thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được xác định theo các điều kiện sau:

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính liên tục từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

- Trong thời gian đang được ưu đãi, nếu doanh nghiệp khoa học và công nghệ không đáp ứng điều kiện về doanh thu của các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (ít nhất 30% trên tổng doanh thu năm), doanh nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi trong năm đó. Thời gian không hưởng ưu đãi này sẽ được trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác (ngoài điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ), thì thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được xác định bằng cách trừ đi thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điều kiện ưu đãi khác mà doanh nghiệp đã hưởng.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Hồ sơ, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.