1. Lĩnh vực trong giải Khoa học công nghệ cho giảng viên trẻ tai cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ vào nội dung được quy định trong Mục 1 của Công văn số 653/BGDĐT-KHCNMT năm 2024, chúng ta có thể xác định các lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 sẽ tập trung vào.

Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học là một sáng kiến quan trọng nhằm khuyến khích và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các nhà giáo trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Đây là một cơ hội quý báu để các giảng viên trẻ thể hiện tài năng, sáng tạo và nỗ lực nghiên cứu của mình.

Giải thưởng được chia thành sáu lĩnh vực chính, bao gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn. Mỗi lĩnh vực đều đóng góp quan trọng vào sự phát triển đa dạng và toàn diện của khoa học và công nghệ trong xã hội.

Trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, giảng viên trẻ có thể nghiên cứu và đóng góp vào các lĩnh vực như toán học và thống kê, khoa học máy tính và thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, vật lý, hóa học, khoa học trái đất, khoa học môi trường và sinh học. Đây là những lĩnh vực mang tính quan trọng và ứng dụng rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và công nghiệp.

Trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ, giảng viên trẻ có thể tham gia vào các lĩnh vực như kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử và viễn thông, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật vật liệu và luyện kim, kỹ thuật y học, kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực công nghệ khác. Đây là những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các ngành kỹ thuật trong xã hội.

Lĩnh vực Khoa học y, dược tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng y học cơ sở, y học lâm sàng, dược học, công nghệ sinh học trong y học và các lĩnh vực khác liên quan đến y tế. Đây là những lĩnh vực đóng góp quan trọng vào sự phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Trong lĩnh vực Khoa học nông nghiệp, giảng viên trẻ có thể nghiên cứu và đóng góp vào các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến nông nghiệp. Đây là những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp, an sinh xã hội vàbảo vệ môi trường.

Lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn tập trung vào nghiên cứu và đóng góp vào các lĩnh vực như kinh tế, quản lý, luật pháp, tâm lý học, xã hội học, triết học, ngôn ngữ học, văn học, lịch sử, nghệ thuật và văn hóa. Đây là những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự phát triển xã hội, văn hóa và nhân văn.

Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học không chỉ tôn vinh thành tựu cá nhân của từng giảng viên trẻ mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Nó cung cấp một nền tảng để các giảng viên trẻ tiếp tục nghiên cứu, phát triển ý tưởng mới và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, giải thưởng cũng góp phần xây dựng và nâng cao uy tín và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Từ việc khuyến khích và tôn vinh những giảng viên trẻ xuất sắc, giải thưởng này góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nó khuyến khích các giảng viên trẻ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, tạo ra những cống hiến đáng kể và đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội và quốc gia.

Với sự hỗ trợ và động viên từ giải thưởng này, các giảng viên trẻ sẽ có động lực mạnh mẽ để tiếp tục làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội và một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

 

2. Phải đáp ứng các điều kiện gì đối với công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng?

Theo quy định trong Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT 2024, để tham gia xét Giải thưởng Khoa học công nghệ, công trình của giảng viên trẻ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Mỗi công trình phải do một giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính. Đây phải là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Giải thưởng. Số lượng thành viên tham gia trong công trình không được vượt quá 5 người.

- Công trình đã được nghiệm thu theo quy định. Điều này đảm bảo tính chất chuyên môn và chất lượng của công trình được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

- Công trình đã được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 1 năm tính từ thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng. Điều này đảm bảo rằng công trình đã có thời gian đủ để được kiểm chứng và tác động trong lĩnh vực tương ứng.

- Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng. Điều này nhằm tránh việc công trình đã được tôn vinh hoặc nhận giải thưởng từ các tổ chức khác, đồng thời khuyến khích các giảng viên trẻ tham gia và gửi công trình chưa được công nhận trước đó.

Việc đặt ra các điều kiện trên nhằm tạo điều kiện công bằng và cạnh tranh cho tất cả các công trình tham gia Giải thưởng Khoa học công nghệ. Điều này đảm bảo rằng chỉ những công trình đáng được công nhận, mang tính cách mạng và có giá trị đối với sự phát triển khoa học và công nghệ sẽ được tôn vinh và nhận giải thưởng.

Lưu ý: Theo quy định, trong trường hợp công trình tham gia Giải thưởng là một bài báo khoa học, cần có lời cảm ơn hoặc chú thích rõ ràng cho biết rằng bài báo là sản phẩm của công trình tham gia Giải thưởng. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá và tôn vinh công trình.

Ngoài ra, không được gửi bài báo khoa học tham gia Giải thưởng. Điều này có nghĩa rằng bài báo đã được công bố hoặc gửi tham gia các giải thưởng khoa học khác trước thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng sẽ không được xem xét.

Đối với công trình đã được ứng dụng, giấy xác nhận cần ghi rõ thời gian mà công trình bắt đầu được đưa vào ứng dụng. Đồng thời, giấy xác nhận này cần có sự xác nhận từ đơn vị thực hiện công trình. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin liên quan đến ứng dụng của công trình.

Cuối cùng, biên bản nghiệm thu công trình cần được xác nhận bởi đơn vị thực hiện công trình. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tính chất chuyên môn và chất lượng của công trình. Xác nhận từ đơn vị thực hiện công trình đảm bảo rằng công trình đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

Việc yêu cầu các giấy tờ và xác nhận trên là để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chất lượng của công trình tham gia Giải thưởng. Điều này đồng thời tạo điều kiện cho quá trình đánh giá và xét duyệt công trình diễn ra một cách trung thực và chính xác.

 

3. Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng Khoa học công nghệ dựa trên những tiêu chí đánh giá ra sao?

Theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, các công trình và đề tài tham gia xét Giải thưởng sẽ được đánh giá qua hai vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

Trong vòng sơ khảo, các công trình và đề tài sẽ trải qua quá trình đánh giá ban đầu để lựa chọn những đề tài tiềm năng và có chất lượng cao để tiếp tục vào vòng chung khảo. Quá trình này nhằm loại bỏ những đề tài không đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu đặt ra, giúp tập trung vào những đề tài có tiềm năng và giá trị nghiên cứu cao hơn.

Sau đó, trong vòng chung khảo, các công trình và đề tài được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ tiếp tục được đánh giá một cách chi tiết và sâu sắc hơn. Quá trình này sẽ thực hiện bởi một nhóm chuyên gia hoặc hội đồng đánh giá có thẩm quyền. Các đề tài sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như tính đột phá, tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn, ý nghĩa khoa học và công nghệ, cũng như chất lượng và phương pháp nghiên cứu.

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, các tiêu chí đánh giá trong hai vòng được quy định như sau:

Đối với vòng đánh giá công trình, hệ thống thang điểm 100 sẽ được sử dụng để đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

- Giá trị về khoa học/công nghệ (tối đa 40 điểm): Công trình cần có những đóng góp mới và tiên phong trong sự phát triển, bổ sung tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc ứng dụng công nghệ mới có khả thi. Đồng thời, công trình cần tạo ra những ý tưởng, phương pháp, lý luận mới, phân tích bản chất của sự vật hoặc có tính mới về học thuật, phương pháp, lý luận công nghệ. Điểm số sẽ càng cao nếu công trình giải quyết được những vấn đề về công nghệ, sáng tạo ra công nghệ mới/giải pháp kỹ thuật mới, tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến kỹ thuật.

- Giá trị về thực tiễn (tối đa 45 điểm): Công trình cần có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của ngành, địa phương hoặc ngành giáo dục và đào tạo. Đánh giá sẽ căn cứ vào mức độ, thời gian, ảnh hưởng và phạm vi đóng góp cụ thể, rõ ràng. Điểm số cũng sẽ tăng nếu công trình có tính ứng dụng cao hoặc có sản phẩm công nghệ được chuyển giao và áp dụng trong thực tiễn.

- Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài (tối đa 15 điểm): Điểm số sẽ được ghi nhận nếu công trình có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ. Cụ thể, công trình có thể được công nhận qua các sản phẩm như bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước có tính chất phản biện và có mã số ISBN (tối đa 10 điểm), bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (tối đa 15 điểm), cũng như sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm đã được chứng nhận (tối đa 15 điểm).

Ngoài ra, trong vòng chung khảo, tiêu chí đánh giá công trình của giảng viên trẻ còn dựa trên phần trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của giảng viên trẻ về công trình và khả năng trả lời đúng các câu hỏi liên quan từ thành viên hội đồng. Đánh giá sẽ căn cứ vào sự trình bày rõ ràng, logic và khả năng trả lời một cách chuyên sâu các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của công trình trong buổi họp hội đồng.

Xem thêm >> Chính sách khoa học công nghệ là gì ? Nội dung chính sách khoa học, công nghệ trong hiến pháp?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!