1. Các hình thức xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quy định về xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Điều 7 Nghị định 70/2018/NĐ-CP như sau:

- Giao tài sản cho tổ chức chủ trì: Ghi tăng tài sản và giá trị tài sản cho tổ chức chủ trì, nếu đó là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. Quy trình ghi tăng tài sản cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Các bước kiểm soát có thể bao gồm việc xác nhận bằng chứng về việc tài sản thật sự đã được nhận và nhập vào sổ sách. Ghi tăng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, nếu tổ chức chủ trì là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước, miễn là doanh nghiệp chấp nhận điều chỉnh cơ cấu vốn.

- Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì: Bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì nếu đó là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước và có văn bản đề nghị mua tài sản. Bán trực tiếp cho cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong trường hợp doanh nghiệp không có vốn nhà nước.

- Giao quyền sử dụng: Giao quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì nếu họ không nhận mua tài sản, dựa trên quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các cơ quan quản lý cấp trung ương hoặc địa phương, tùy theo cấp độ nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổ chức, cá nhân chủ trì phải hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đề nghị của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Xử lý khi không có người nhận tài sản: Điều chuyển tài sản cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Bán tài sản có thể thông qua đấu giá, thương lượng, hoặc các phương tiện khác; Thanh lý tài sản có thể thông qua đấu giá, thương lượng, hoặc các phương tiện khác; Tiêu hủy tài sản nếu tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không thể chuyển giao, bán, hoặc thanh lý.

2. Trình tự xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2018/NĐ-CP thì trình tự xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học công nghệ như sau:

- Bảo quản, kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản:

+ Tổ chức, cá nhân chủ trì có trách nhiệm bảo quản tài sản và hồ sơ từ ngày kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Hợp đồng hoặc từ ngày có quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ. Trong vòng 60 ngày, họ phải kiểm kê tài sản, lập phương án xử lý, và gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

+ Hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm văn bản đề nghị xử lý, biên bản kiểm kê tài sản, và danh mục tài sản đề nghị xử lý.

- Lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý tài sản công: Trong vòng 30 ngày từ ngày nhận phương án đề xuất, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải lập hồ gửi cơ quan được giao quản lý tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương hoặc Sở Tài chính (tùy cấp) gồm văn bản của cơ quan quản lý nhiệm vụ, hồ sơ đề nghị xử lý của tổ chức, cá nhân chủ trì, và các tài liệu liên quan.

- Thẩm định và quyết định xử lý: Trong 30 ngày từ khi nhận hồ, cơ quan được giao quản lý tài sản công có trách nhiệm thẩm định phương án xử lý tài sản và thông báo cho cơ quan quản lý nhiệm vụ. Sau đó, họ có thể quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên để quyết định. Quy trình này giúp đảm bảo rằng quyết định xử lý tài sản công được thực hiện một cách hợp lý, tuân thủ quy trình và thủ tục pháp lý, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình này.

- Quyết định và báo cáo: Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên nếu là thẩm quyền của họ; Cấp trên có thể xem xét và quyết định về việc xử lý tài sản theo thẩm quyền của mình. Nếu quyết định của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được chấp nhận, cấp trên có thể phê duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể trình Bộ Tài chính xem xét và quyết định xử lý theo thẩm quyền. Quy trình này giúp đảm bảo rằng quyết định xử lý tài sản được thực hiện một cách hợp lý, tuân thủ quy trình và thủ tục pháp lý, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình này.

- Thực hiện xử lý tài sản: Căn cứ vào quyết định được phê duyệt, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện việc xử lý tài sản theo quy định, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình và thủ tục. Bằng cách này, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể đảm bảo rằng quy trình xử lý tài sản diễn ra một cách hợp lý, đồng nhất, và tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Nguồn tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2018/NĐ-CP thì nguồn tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

- Giao hoặc điều chuyển tài sản: Các tổ chức và cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm sắp xếp và bố trí tài sản hiện có để thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp tài sản hiện có không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, họ báo cáo cho cơ quan, người có thẩm quyền để quyết định giao, điều chuyển tài sản (nếu cần) để thực hiện nhiệm vụ; Quyết định về việc giao, điều chuyển tài sản được thực hiện bởi cơ quan, người có thẩm quyền sau khi xem xét nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thuê tài sản: Việc thuê tài sản được tiến hành khi có đủ điều kiện sau: Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ không thể sắp xếp, bố trí từ tài sản hiện có; không có nguồn tài sản để điều chuyển hoặc chỉ đáp ứng một phần; thời gian sử dụng tài sản ngắn (dưới 50% thời gian sử dụng theo chế độ quy định đối với từng tài sản) hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên; việc thuê tài sản mang lại hiệu quả cao hơn việc mua sắm tài sản; Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập danh mục tài sản thuê và đưa vào dự toán của nhiệm vụ, sau đó trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và thực hiện thuê tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; Sau khi được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt việc thuê tài sản, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định liên quan.

- Mua sắm tài sản: Việc mua sắm tài sản để thực hiện nhiệm vụ được tiến hành đối với các trường hợp không áp dụng được quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này; Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ lập danh mục tài sản mua sắm và đưa vào dự toán của nhiệm vụ, sau đó trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Sau khi được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt việc mua sắm, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Tiến bộ khoa học và công nghệ là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!