1. Ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là các lĩnh vực nào?

Theo quy định tại Mục II Nghị quyết 45-NQ/TW 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững trong giai đoạn mới là một trọng điểm quan trọng. Mục tiêu đã được đặt ra đến năm 2030, tập trung đặc biệt vào việc bảo đảm nguồn lực cần thiết cho đầu tư phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là những lĩnh vực chính đóng góp quan trọng đến sự tiến bộ và hiện đại hóa của đất nước. Điều này thể hiện cam kết vững chắc của Đảng và Chính phủ đối với việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, tạo ra một môi trường thích hợp để phát triển tài năng và năng lực trong cộng đồng trí thức.

Công nghệ hiện đại ngày càng phát triển với những lĩnh vực đa dạng như công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, và công nghệ mũi nhọn, tất cả đều đóng góp quan trọng vào sự đổi mới và tiến bộ của xã hội. Công nghệ cao không chỉ là sự tiên tiến mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Công nghệ lõi, như tên gọi, là những cơ sở công nghệ chủ chốt đóng vai trò quyết định trong quá trình sản xuất và phát triển ngành công nghiệp.

Công nghệ nguồn là những hệ thống cơ sở hạ tầng và nguồn lực kỹ thuật chủ chốt, giúp duy trì và phát triển nền kinh tế một cách ổn định và bền vững. Trong khi đó, công nghệ mũi nhọn là những đổi mới và ứng dụng mới nhất, đưa ra những giải pháp tiên tiến và mang tính đột phá để giải quyết những thách thức đúng thời điểm và đặt ra tiêu chí đánh giá cao về sự sáng tạo và hiệu suất. Sự phát triển toàn diện của cả bốn lĩnh vực này không chỉ thúc đẩy sự cạnh tranh mà còn tạo ra những cơ hội mới, đồng thời là động lực mạnh mẽ cho sự phồn thịnh của xã hội trong thời kỳ ngày nay.

 

2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc phát triển khoa học công nghệ

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng và không thể phủ nhận trong quá trình phát triển khoa học và công nghệ. 

- Năng lực nghiên cứu và sáng tạo: Nguồn nhân lực chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Các nhà khoa học, kỹ sư, và chuyên gia có kỹ năng cao sẽ tạo ra những ý tưởng mới, đưa ra giải pháp sáng tạo và đóng góp vào sự tiến bộ khoa học công nghệ.

- Hình thành và phát triển tri thức: Nguồn nhân lực giúp xây dựng và duy trì tri thức trong cộng đồng khoa học. Quá trình đào tạo và phát triển kỹ năng của các cá nhân làm tăng cường vốn tri thức, làm phong phú cơ sở dữ liệu thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Đào tạo và giáo dục: Việc có một lực lượng lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đặt ra tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo. Các chương trình học phải được thiết kế để cung cấp kiến thức, kỹ năng và tư duy phê phán để hỗ trợ sự phát triển trong lĩnh vực này.

- Kích thích sự đổi mới và khám phá: Nguồn nhân lực đủ động viên và đầy đủ tài năng có thể thúc đẩy sự đổi mới và khám phá. Sự đa dạng trong nguồn nhân lực không chỉ mang lại nhiều ý kiến đa dạng mà còn khuyến khích sự sáng tạo thông qua sự kết hợp của các quan điểm và kỹ năng khác nhau.

- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ: Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc áp dụng và chuyển giao công nghệ từ môi trường nghiên cứu sang thực tế sản xuất. Sự hiểu biết sâu rộng về ứng dụng thực tế và khả năng áp dụng kiến thức là yếu tố chính để tạo ra giá trị thực tế từ nghiên cứu khoa học.

- Tạo cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc: Nguồn nhân lực đóng vai trò trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển. Sự đầu tư vào nguồn nhân lực không chỉ là đào tạo và phát triển kỹ năng, mà còn là việc tạo ra môi trường sáng tạo và đầy đủ nguồn lực cho các dự án nghiên cứu.

Tóm lại, nguồn nhân lực đóng vai trò không thể phủ nhận trong sự phát triển của khoa học và công nghệ, đồng thời cũng là yếu tố chủ chốt để đảm bảo sự nổi bật và cạnh tranh của một quốc gia trong thế giới ngày nay.

 

3. Đánh giá về vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian qua ra sao?

Dựa trên những quan điểm chi tiết và sâu sắc từ Mục I của Nghị quyết 45-NQ/TW 2023, có thể thấy rõ hình ảnh và đánh giá toàn diện về vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian vừa qua:

- Thứ nhất, không thể phủ nhận sự tiến bộ ấn tượng của đội ngũ trí thức Việt Nam, không chỉ ở khía cạnh số lượng mà còn ở chất lượng. Sự phát triển này không chỉ là đánh dấu sự gia tăng về quy mô, mà còn là sự thăng tiến về chất lượng kiến thức và kỹ năng, đặt nền tảng cho một cộng đồng trí thức vô cùng đa dạng và giàu sức sáng tạo.

- Thứ hai, đội ngũ trí thức Việt Nam đang tự giữ vững vị thế lãnh đạo trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và ứng dụng hiệu quả khoa học và công nghệ. Họ không chỉ là người theo đuổi kiến thức mà còn là những nhà lãnh đạo trong việc áp dụng và kết nối với cộng đồng quốc tế, tạo nên một môi trường hội nhập và tương tác tích cực.

- Thứ ba, sự quan tâm to lớn từ cấp lãnh đạo được thể hiện rõ qua việc đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn lực cần thiết cho đội ngũ trí thức. Các biện pháp như cải thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc thuận lợi, và thúc đẩy sự đổi mới là những bước quan trọng để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo cho đội ngũ trí thức Việt Nam.

Những điểm trên đều là những nền tảng mạnh mẽ, đồng thời là động lực quan trọng để đội ngũ trí thức Việt Nam tiếp tục đóng góp lớn cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

 

4. Vai trò của đội ngũ trí thức trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Mục 2 Nghị quyết 45-NQ/TW 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIInquy định mang trong mình tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, không chỉ định rõ sự quan trọng mà nó đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước mà còn đưa ra một góc nhìn táo bạo về vai trò của đội ngũ trí thức trong liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, tất cả đều được hướng dẫn và lãnh đạo một cách mạnh mẽ và quyết liệt bởi Đảng.

Nghị quyết này không chỉ là một tài liệu hướng dẫn mà còn là một bản kế hoạch chi tiết, khẳng định rằng đội ngũ trí thức sẽ đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn mới đầy thách thức và cơ hội. Quan điểm này không chỉ nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ trí thức, mà còn khẳng định vai trò chủ đạo của Đảng trong việc lãnh đạo và tập trung nguồn lực cho sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ này.

Ngoài ra, Nghị quyết còn mở rộng tầm nhìn về vai trò của đội ngũ trí thức trong liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Điều này không chỉ là việc xem xét mức độ đóng góp của họ vào nền kinh tế quốc gia, mà còn là việc thấu hiểu sâu sắc về cách mà đội ngũ trí thức có thể hỗ trợ và tạo đà cho sự phát triển toàn diện và bền vững của cả xã hội. Điều này là một bước đi độc đáo và sáng tạo, làm cho Nghị quyết trở thành một tài liệu chiến lược không chỉ định rõ hướng đi mà còn làm tăng cường lòng tự hào và đoàn kết của đội ngũ trí thức, thực sự là động lực quan trọng cho sự phồn thịnh của đất nước.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Doanh nghiệp nào bắt buộc trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.