1. Hồ sơ Giải thưởng khoa học công nghệ cho giảng viên trẻ trường đại học

Dựa trên hướng dẫn của Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT 2024, quy định về hồ sơ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các trường đại học năm 2024 đã được chỉ định rõ những điều kiện cần thiết để hồ sơ được xem xét là hợp lệ. Điều này nhằm đảm bảo quá trình đánh giá được thực hiện một cách công bằng và chính xác.

* Trước hết, việc gửi hồ sơ đầy đủ theo hình thức điện tử là một yếu tố quan trọng. Hồ sơ này bao gồm bản tổng kết công trình tham gia, được trình bày dưới dạng file Word và PDF, tuân thủ theo Mẫu 04 theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT. Điều này không chỉ giúp giảng viên trẻ tổ chức thông tin một cách có tổ chức mà còn giúp đảm bảo tính thống nhất trong quá trình xét duyệt.

- Ngoài ra, bộ tài liệu minh chứng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh giá trị và tầm ảnh hưởng của công trình. Đối với những công trình đã được công bố, cần kèm theo các minh chứng liên quan đến việc công bố. Trong trường hợp công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn, giảng viên trẻ cần có văn bản xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền để chứng minh ứng dụng thực tế và đóng góp tích cực của công trình trong lĩnh vực đó.

- Đối với những công trình đề xuất xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, việc cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ là một bước quan trọng theo đúng quy định tại Mẫu 10 trong Thông tư 14/2014/TT-BKHCN. Thông tư này không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn đặt ra tiêu chí rõ ràng để đánh giá độ hiệu quả và tính chất tiến bộ của công trình, nhất là khi nó đạt được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí nhà nước.

- Ngoài ra, hồ sơ đề xuất cần bao gồm bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, cũng như các tài liệu khác có liên quan đến công trình. Điều này đặc biệt quan trọng khi các tư liệu này được trình bày dưới dạng file PDF, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét và đánh giá. Các văn bản này không chỉ chứng minh sự chất lượng và quy mô của công trình mà còn giúp các đánh giá viên hiểu rõ hơn về quá trình nghiên cứu và đóng góp của công trình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Để tham gia xét tặng Giải thưởng, bạn cần đăng ký bằng cách nộp Bản đăng ký dưới dạng file PDF, theo Mẫu 01a trong Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT. Quy trình này là bước quan trọng để bảo đảm tính hợp lệ và chính xác của hồ sơ.

+ Trong Bản đăng ký, chỉ ghi tên các tác giả là giảng viên cơ hữu của đơn vị. Quy định cụ thể rằng chỉ tính giảng viên cơ hữu, không tính nghiên cứu viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tập sự, v.v. Đồng thời, độ tuổi của các tác giả không vượt quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng. Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, cần ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng tác giả.

+ Trong trường hợp có đồng tác giả trên 35 tuổi hoặc tác giả không phải là giảng viên, cần gửi Bản cam kết/giấy xác nhận đồng ý cho tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện được gửi hồ sơ. Điều này có thể bao gồm việc có đủ chữ ký của tất cả các đồng tác giả, và nếu có đồng tác giả ở xa, họ có thể gửi xác nhận đồng ý qua email.

* Để tạo sự công bằng và đồng đều trong quá trình xét tặng Giải thưởng, thông tin về giảng viên trẻ và tên cơ sở giáo dục đại học không được hiển thị trong báo cáo tổng kết và các tài liệu khoa học liên quan, trừ danh mục tài liệu tham khảo. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình đánh giá chủ yếu dựa trên chất lượng và đóng góp nghiên cứu của công trình. Trong trường hợp đặc biệt, nếu tên cơ sở giáo dục đại học là một phần quan trọng trong tên công trình hoặc nội dung nghiên cứu, hồ sơ sẽ được xem xét và coi là hợp lệ.

* Để hoàn thiện hồ sơ tham gia Giải thưởng, bạn cần gửi bản điện tử của Công văn (file PDF có dấu đỏ), danh mục công trình theo mẫu tại Phụ lục (mẫu 01 gửi PDF có dấu đỏ và file Excel; mẫu 02 gửi file Excel). Đồng thời, đảm bảo hồ sơ Giải thưởng được gửi đúng thời hạn quy định, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

* Để đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng, lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần kiểm tra và ghi rõ tên trong 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng, cũng như chuyên ngành của từng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng. Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng và minh bạch trong việc đánh giá và so sánh các công trình tham gia.

 

2. Tiêu chí đánh giá Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng khoa học công nghệ?

Theo các quy định chi tiết của Điều 13 và Điều 16 trong Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, tiêu chí đánh giá trong hai vòng đánh giá là điểm nhấn quan trọng. Mỗi vòng đánh giá đều được xác định theo một hệ thống điểm số, nhằm đảm bảo quy trình đánh giá được thực hiện một cách minh bạch và công bằng.

* Trong vòng sơ khảo, một hệ thống thang điểm 100 được áp dụng để đánh giá các công trình. Điều này bao gồm các tiêu chí chính sau:

- Giá trị về khoa học/công nghệ: Đánh giá mức độ đóng góp mới của công trình vào sự phát triển và bổ sung tri thức mới. Công trình có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc ứng dụng công nghệ mới, và có tính khả thi. Đánh giá độ mới lạ về nhận thức, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, và khả năng giải quyết các vấn đề về công nghệ (điểm tối đa 40).

- Giá trị về thực tiễn: Đánh giá đóng góp của công trình đối với sự phát triển của ngành, địa phương hoặc hệ thống giáo dục và đào tạo. Cần xác định mức độ, thời gian, ảnh hưởng, và phạm vi của đóng góp một cách cụ thể và rõ ràng. Đánh giá tính ứng dụng và việc chuyển giao sản phẩm công nghệ vào thực tế (điểm tối đa là 45).

- Chấm điểm cho sản phẩm công bố khoa học và công nghệ là một phần quan trọng để đánh giá sự thành công của đề tài, với điểm tối đa là 15. Cụ thể, các sản phẩm này được phân loại như sau:

+ Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế có mã số ISBN: Điểm tối đa là 10. Được đánh giá dựa trên mức độ chất lượng và uy tín của tạp chí hoặc hội nghị, có sự phản biện chặt chẽ từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, hoặc tại các sự kiện quốc gia, quốc tế.

+ Bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín: Điểm tối đa là 15. Được đánh giá dựa trên chất lượng cao và uy tín của các tạp chí quốc tế, thể hiện sự nổi bật và đóng góp đặc sắc trong lĩnh vực nghiên cứu.

+ Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác phẩm đã được chứng nhận: Điểm tối đa là 15. Được đánh giá dựa trên sự độc đáo và giá trị thực tế của sáng chế, giải pháp, hoặc tác phẩm, cũng như việc chứng nhận bản quyền tác giả.

* Trong giai đoạn chung khảo, đánh giá về công trình của giảng viên trẻ không chỉ dựa vào bản chất của nghiên cứu mà còn tập trung vào khả năng trình bày kết quả của họ. Phần này không chỉ là sự minh họa về kiến thức chuyên sâu mà còn là cơ hội để giảng viên trẻ thể hiện khả năng giao tiếp và thuyết phục.

Sự đánh giá này không chỉ giới hạn ở mức độ hiểu biết về chủ đề nghiên cứu, mà còn mở rộng đến việc trả lời một cách chính xác và thuyết phục các câu hỏi của thành viên hội đồng, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của công trình. Điều này đồng nghĩa với việc giảng viên trẻ phải thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và chắc chắn về mảng nghiên cứu của mình.

Phiên họp hội đồng là không chỉ là một cơ hội để trình bày mà còn là thời điểm quan trọng để thể hiện sự tương tác, sẵn sàng học hỏi và khả năng đối mặt với các câu hỏi thách thức. Như vậy, việc này không chỉ là một bước đánh giá kiến thức mà còn là sự kiểm tra về khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán của giảng viên trẻ.

 

3. Ý nghĩa của giải thưởng khoa học công nghệ đối với các giảng viên trẻ

Giải thưởng khoa học và công nghệ có ý nghĩa lớn đối với các giảng viên trẻ từ nhiều khía cạnh khác nhau:

​- Giải thưởng là một hình thức công nhận và khuyến khích sự nỗ lực nghiên cứu của giảng viên trẻ. Nó là động viên mạnh mẽ, giúp họ thấy được giá trị và ý nghĩa của công trình nghiên cứu mà họ đã đầu tư công sức.

​- Một giải thưởng khoa học công nghệ không chỉ là một thành tựu cá nhân mà còn là một đòn bằng mạnh mẽ cho sự phát triển sự nghiệp của giảng viên trẻ. Nó có thể tạo ra cơ hội cho họ nhận thêm nguồn lực, tài trợ, hoặc sự chú ý từ cộng đồng nghiên cứu.

​- Giải thưởng là một phương tiện để xây dựng uy tín và danh tiếng cá nhân cũng như của cơ sở giáo dục đại học mà giảng viên trẻ đại diện. Nó giúp họ nổi bật trong cộng đồng nghiên cứu và tạo ra ấn tượng tích cực với cộng đồng học thuật.

- Giải thưởng thường liên quan đến sự sáng tạo và đổi mới, khuyến khích giảng viên trẻ tìm kiếm cách tiếp cận mới, giải quyết vấn đề khó khăn và đề xuất những ý tưởng mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

​- Khi giảng viên trẻ đạt giải thưởng, họ thường có cơ hội tăng cường tương tác và hợp tác với các chuyên gia khác trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng của công trình nghiên cứu.

​- Sự thành công và đạt giải thưởng có thể truyền cảm hứng cho sinh viên và học trò, khích lệ họ hướng tới sự đổi mới và sáng tạo trong hành trình nghiên cứu của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ chỉ trao cho công dân Việt. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.